Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2009 - PROJEKT

Uchwała nr XCIX/362/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2008  Wójta Gminy Wałcz z dnia 14.11.2008 r.

Projekt
Uchwały Rady Gminy w Wałczu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok  2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.86 ust. 1, art. 165 ,  art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik nr 1 i 13) w wysokości-  33.000.000 zł.
Z tego :
a) dochody bieżące - 31.995.000 zł.
b) dochody majątkowe-   1.005.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (załącznik nr 2 i 13) w wysokości - 35.000.000 zł.
Z tego:
a) wydatki bieżące - 26.320.000 zł.
b) wydatki majątkowe -   8.680.000 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.000.000 zł. oraz rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
a) inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
b)Realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości       - 100.000 zł.
2)celową w wysokości        - 105.000 zł.
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  -     5.000 zł.
b) zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych gminy dla Organizacji Pozarządowych jako zabezpieczenie wkładu własnego w programy miękkie finansowane w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej     - 100.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  - 230.000 zł,
2)wydatki  - 230.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 7.Ustała się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy (załącznik 7) w wysokości – 170.000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem
nr 10.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 148.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie145.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik 14) w wysokości:
-  dochody – 12.000 zł.
-  wydatki –  12.000 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie     700.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł.
5) udzielania zaliczek dla pracowników w ramach wydatków budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Informacja o projekcie budżetu Gminy Wałcz na 2009 rok

 


 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2008-12-18 10:22:30
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-01-02 11:48:27 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia
 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - WYDATKI budżetu gminy w 2009 roku
 Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
 Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU
 Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych
 Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROKU
 Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku
 Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
  Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
 Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2
 Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dochody budżetu Gminy Wałcz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2009 ro
 Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PRO
 Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK
 Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU
 Informacja o stanie mienia komunalnego - zestawienie zbiorcze
 Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzień 31 października 2008 roku.
 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2009 - 2010
 InformacjaO projekcie budżetu Gminy Wałcz na 2009 rok
 Uchwała nr XCIX362Z2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty dłu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160427