Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
Podsumowanie Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - ,, Druga Szansa” - 2008 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu z Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu wałeckiego i z Liderem- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w okresie od 01.03.2008r. do 31.12.2008 r. realizował projekt pt. ,, Druga Szansa” w ramach priorytetu VII. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Program operacyjny Kapitał Ludzki ,, Druga Szansa” współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Funduszu Społecznego.

W projekcie wsparciem zostały objęte kobiety i osoby niepełnosprawne w wieku 25-55 lat, długotrwale bezrobotne, które ze względu na swoją sytuacje życiową nie są w stanie uczestniczyć w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym. W projekcie wzięło udział -6 kobiet.

Celem projektu było podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej uczestników poprzez:

- udzielenie wszechstronnego wsparcia w procesie integracji społeczno- zawodowej, która pozwoli beneficjentom powrócić na rynek pracy,

- zwiększenie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i uczestnictwa w społeczności lokalnej

- podnoszenie świadomości społecznej poprzez organizację, inspirowanie imprez oraz spotkań o charakterze integracyjnym

- podniesienie jakości pracy o zwiększenie zatrudnienia kadr pomocy społecznej w celu poprawy jej dostępu do klientów ośrodków pomocy społecznej.


W ramach Programu uczestniczki odbywały zajęcia obejmujące:


 1. Indywidualną pracę z psychologiem


Celem zajęć było tworzenie dla każdego z uczestników Indywidualnego Programu Działania, który ułatwił uczestnikom identyfikacje oczekiwań i celów zawodowych.


 1. Grupowa praca z psychologiem


Zajęcia obejmowały sposoby radzenia sobie ze stresem, autoprezentację, pierwszy kontakt z pracodawcą , komunikacje interpersonalną , myślenie pozytywne jako sposób osiągania sukcesów, budowanie efektywnego zespołu ( zasady pracy grupowej), podsumowanie zajęć- utrwalenie nabytych umiejętności i bilans własnych osiągnięć.


 1. Praca nad własnym wizerunkiem


Szkolenie było prowadzone w formie warsztatu. Uczestniczki zostały wyposażone w profesjonalne kosmetyki i przybory do makijażu.

Każda z uczestniczek mogła skorzystać z indywidualnych porad udzielanych przez prowadzącego zajęcia.

Efektem szkolenia było to, że w ciągu krótkiego czasu są w stanie poprawić swój wygląd. Przekonały się, że właściwy wizerunek jest wizytówką człowieka. Na koniec szkolenia każda z uczestniczek wykonała profesjonalny makijaż dzienny.


 1. Praca grupowa doradcą zawodowym


Zajęcia obejmowały praktyczne szkolenia dotyczące:

 • Funkcjonowanie rynku pracy i zasady poruszania się na nim

 • Wymagań zawodowych i oczekiwań pracodawców

 • Możliwości kształcenia i doświadczenia zawodowego uczestników w świetle wymagań rynku pracy

 • Nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia i kompetencji

 • Poznanie zasad rekrutacji w firmach

 • Przygotowanie aplikacji ( życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego)

 • Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej ( formy przygotowania, plan rozmowy)

Beneficjentki również uczestniczyły w wyjeździe do Poznania który odbył się we wrześniu w ramach imprezy integracyjnej. Celem wyjazdu było oderwanie uczestniczek od szarości codziennego życia, oraz pokazania im realii życia wielkiego miasta.


We wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe z zakresu:

- Kucharz oraz organizator usług gastronomicznych z elementami prowadzenia działalności gospodarczej

- Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawami księgowości

- Pamiątkarstwo i florystyka z elementami prowadzenia działalności gospodarczej

- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem masażu klasycznego


Osoby biorące udział w projekcie wybrały szkolenia dopasowane do swoich potrzeb i zainteresowań oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Szkolenia trwały do końca listopada.

Łączny koszt projektu to kwota – 129.620 zł. W tym dotacja 107.750zł. są to środki pozyskane w ramach projektu ,, Kapitał Ludzki”.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2009-02-04 13:38:45
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-02-04 13:38:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 159997