Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2010 - PROJEKT

Uchwała nr CXXIX/384/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16.11.2009 r.

 

PROJEKT

Uchwały Rady Gminy w Wałczu

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.86 ust. 1, art. 165 ,  art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1,16) w wysokości - 35.250.000,00 zł,
z tego:

1)  dochody bieżące - 32.990.118,00 zł,

2) dochody -  2.259.882,00  zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załączniki Nr 2,3,16) w wysokości- 43.250.000,00zł,
z tego:

1)  wydatki bieżące - 27.250.000,00 zł,

2)  wydatki majątkowe - 16.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 8.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów - 6.600.000,00 zł,

2)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.400.000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości:

1)  przychody - 8.000.000,00 zł,

2)  rozchody -   0,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości  -    100.000,00 zł,

2)  celowe w wysokości -    362.500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a.      realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  - 2.500,00 zł,

b.     zwiększenie wkładu własnego gminy przy realizacji programów miękkich w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej -    100.000,00 zł,

c.     wypłatę podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przewidzianą w ustawie budżetowej -   260.000,00 zł.

§ 6Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2)  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w wysokości  - 43.250.000,00 zł,
z tego:

1)  w ramach funduszu sołeckiego -  0,00 zł,

2) w ramach pozostałych wydatków - 43.250.000,00zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w wysokości -    154.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 8)

2. Ustala się wydatki w wysokości - 152.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)

3. Ustala się wydatki w wysokości   -   2.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 10).

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 11) w wysokości - 15.800.000,00 zł,

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 12)  - 1.697.523,44 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta  do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

1)  inwestycyjne w latach 2010-2012  ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały,

2)  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 13) w wysokości:

1)  dochody -  17.100,00 zł,

2)  wydatki -    17.100,00 zł.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 14) w wysokości:

1)  przychody -    250.000,00 zł,

2)  wydatki -    250.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty   -6.600.000,00 zł.

 

 

§ 14. Upoważnia  się  Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 13  pkt. 1, do wysokości w nim określonej.

§ 15. Ustala się dotacje:

1)  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a.     celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 15) w wysokości  -    207.000,00 zł,

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1)  dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a.      na wynagrodzenia,

b.     majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

3)  przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4)  udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

5) udzielania zaliczek dla pracowników w ramach wydatków budżetu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2010 rok


 

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Sylwia Siemko
data udostępnienia: 2009-12-22 11:51:43
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-12-22 14:55:16 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2010 rok
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wałcz na dzień 31 października 2009 roku.
 ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA
 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2010 - 2013
  Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia
 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI budżetu gminy w 2010 roku
 Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI – podział wg rodzaju
 Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy - Przychody i rozchody budżetu Gminy/Powiatu w 2010 r.
 Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaw
 Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
 Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2010 r.
  Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2010 roku
 Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy -Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku
 Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy -
 Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy -LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU
 Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Rady Gminy - Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzi
 Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Rady Gminy - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU
 Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Rady Gminy - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
 Załącznik Nr 15 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w 201
 Załącznik Nr 16 do projektu Uchwały Rady Gminy - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW
 Uchwała nr CXXIX/384/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160427