Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2010

Uchwała Nr XLIII/238/09
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1,16) w wysokości -  35.250.000,00 zł,
z tego:
1)dochody bieżące -  32.990.118,00 zł,
2)dochody majątkowe - 2.259.882,00  zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załączniki Nr 2,3,16) w wysokości- 43.250.000,00zł,
z tego:
1)wydatki bieżące - 27.250.000,00 zł,
2)wydatki majątkowe - 16.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 8.000.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów - 6.600.000,00 zł,
2)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  - 1.400.000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)
w wysokości:
1)przychody - 8.000.000,00 zł,
2)rozchody - 0,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2)celowe w wysokości - 362.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500,00 zł,
b.zwiększenie wkładu własnego gminy przy realizacji programów miękkich w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej - 100.000,00 zł,
c.wypłatę podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przewidzianą w ustawie budżetowej  -   260.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2)zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7)
w wysokości - 43.250.000,00 zł,
z tego:
1)w ramach funduszu sołeckiego -  0,00 zł,
2)w ramach pozostałych wydatków -  43.250.000,00zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w wysokości  - 154.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 8)
2. Ustala się wydatki w wysokości -  152.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)
3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 10).

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1)inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 11) w wysokości -  15.800.000,00 zł,
2)realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 12) - 1.697.523,44 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta  do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1)inwestycyjne w latach 2010-2012  ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały,
2)realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 13) w wysokości:
1)dochody - 17.100,00 zł,
2)wydatki - 17.100,00 zł.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 14) w wysokości:
1)przychody - 250.000,00 zł,
2)wydatki - 250.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -  1.000.000,00 zł,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6.600.000,00 zł.


§ 14. Upoważnia  się  Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa
w § 13  pkt. 1, do wysokości w nim określonej.

§ 15. Ustala się dotacje:
1)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
(Załącznik Nr 15) w wysokości - 207.000,00 zł,

§ 16. Upoważnia się Wójta do:
1)dokonywania zmian w planie wydat
ków:
a. na wynagrodzenia,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.
5)udzielania zaliczek dla pracowników w ramach wydatków budżetu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Dariusz Szałowiński


Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2011-01-04 15:37:29
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-07-29 13:45:14 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2010 rok
 Załącznik Nr 1 - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia
 Załącznik Nr 2 - WYDATKI budżetu gminy w 2010 roku
 Załącznik Nr 3 - WYDATKI – podział wg rodzaju
 Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody
  Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku
 Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
 Załącznik Nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2010 r.
 Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2010 roku
 Załącznik Nr 9 - Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku
 Załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
 Załącznik Nr 11 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU
 Załącznik Nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowsk
 Załącznik Nr 13 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU
 Załącznik Nr 14 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROKU
 Załącznik Nr 15 - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w 2010 roku
 Załącznik Nr 16 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160427