Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
REGULAMIN PRACY Urzędu Gminy w Wałczu

REGULAMIN PRACY

Urzędu Gminy w Wałczu

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1. Podstawę prawną ustalania regulaminu pracy stanowią przepisy:

1) art. 104, art. 1041-1043 kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie,

2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja

1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991 r. nr 55,

poz. 234 z późn. zm.).

§ 2. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Wałcz oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

  § 3. Przepisy regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

  § 4. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim podpisem.

  § 5. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

Rozdział II

Organizacja pracy,  wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, oraz odzież, obuwie  robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

 

 § 6. 1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.

§ 7. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,

2) przestrzegać ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy,

3) należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące      pracy,

4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie    pracy porządku,

5) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i         higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

6) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz     zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie      mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

7) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

8) przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników,

9) przestrzegać zasad współżycia społecznego,

10) podnosić swoje kwalifikacje.

§ 8. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych  stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz     prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie    bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

6) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników,

7) stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

8) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

9) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

§ 9.  Dokumentacja personalna kandydata do pracy powinna obejmować:

1) świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument   stwierdzający kwalifikacje zawodowe,

2) świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

3) podanie o przyjęcie do pracy zawierające przebieg             dotychczasowej pracy zawodowej,

4) kwestionariusz osobowy,

5) dokumenty uprawniające do podjęcia pracy na danym  stanowisku w myśl odrębnych przepisów.

§10  Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

1) otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy   i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie, a także         zakres jego obowiązków,

2) zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,

3) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,

4) otrzymać nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących na stanowisku pracy oraz być poinformowanym o sposobie posługiwania się tymi środkami,

5) otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze,

6) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak   przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

Rozdział III

Rozkład i porządek czasu pracy

§11. 1   Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje  w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym     miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.  Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę  zawodową.

§12.  1.  Ustala się w sposób następujący czas pracy w wymiarze 8 godzin na dobę i przeciętnie  40 godziny na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym, przy uwzględnieniu  dodatkowych dni wolnych od pracy w roku       kalendarzowym :

 

poniedziałek – od.7.30 – 15.30

wtorek           - od 7.30 – 15.30

środa             - od 7.30 – 15.30

czwartek       - od 7.30 – 15.30

piątek.           – od 7.30 – 15.30

2. Do czasu pracy wlicza się 15 minutowa przerwę w godzinach pracy na spożycie posiłku.

3. Czas pracy  osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ustala się indywidualnie dla każdego pracownika.

§13. 1. Pracodawca  prowadzi ewidencję czasu pracy –  m.in. godziny rozpoczęcia pracę w porze nocnej oraz  w godzinach nadliczbowych zapisuje się w rejestrze.

2. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego   żądanie.

3. Każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie  do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

4. Opuszczenie stanowiska pracy lub zakładu w czasie pracy    wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.       Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem  pracy, bądź w czasie godzin pracy jest zabronione.     Niedopuszczalna jest również samowolna, bez zgody przełożonego, zmiana stanowiska pracy i wyznaczonych godzin pracy.

5. Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu może nastąpić

             za zgodą pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej.

         6. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami

           pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą pracodawcy .

         7. Czas przebywania w zakładzie pracy po godzinach pracy rejestruje się w rejestrze

             nadgodzin.

 

 

  §14. 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od 21.00- do 5.00

          2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje

              dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej

                w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego

                wynagrodzenia, określonego na podstawie art. 774 pkt 1 k.p.

 

            3. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są

               dniami wolnymi od pracy.

            4. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę

                w dniu dla niego wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień

                wolny w innym terminie.

             5.Przed rozpoczęciem danego miesiąca, jednak nie później niż

                z tygodniowym wyprzedzeniem, pracodawca może wprowadzić dodatkowy

                dzień wolny od pracy, a także przesunąć z ważnych przyczyn termin

                ustalonego już dodatkowego dnia wolnego od pracy, ustalając sposób

                zrównoważenia czasu pracy.

             6.Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest

                uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć

                powierzone mu narzędzia, sprzęt, dokumenty i pieczęcie.

 

  §15.  Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany

           jest do:

           1) zabezpieczenia swojego stanowiska pracy,

           2) sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych,

              palników gazowych i zaworów wodociągowych,

           3) zamknięcia drzwi i okien,

           4) przekazania kluczy od pomieszczenia, w którym pracuje,

              osobie sprawującej nad nimi nadzór, zgodnie z zasadami

              przyjętymi w zakładzie pracy.

  §16. W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości

           o wystąpieniu na terenie zakładu pracy jakiejkolwiek

           awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić

           o tym fakcie pracodawcę oraz przedsięwziąć wszelkie

           możliwe działania mające na celu ograniczenie szkody.

  §17.  Zabrania się wynoszenia z zakładu pracy narzędzi, części zamiennych

           i innych materiałów stanowiących własność pracodawcy bądź jemu

           powierzonych. W wyjątkowych przypadkach jest to możliwe po uzyskaniu zgody

           przełożonego.

  §18. Zabrania się wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy lub

           z wykorzystaniem narzędzi bądź urządzeń należących do pracodawcy

           bez wyraźnej jego zgody.

  §19. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie

           zakładu pracy. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach

           do tego wyznaczonych.

 

Rozdział IV

 

  Zasady usprawiedliwiania nieobecności  w pracy i spóżnień do pracy

 

  §20.1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o niemożności

             stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub

             możliwej do przewidzenia, jak również o przewidywanym

             czasie nieobecności.

               2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie

                   się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić

                    pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym

                    czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu

                    nieobecności w pracy, osobiście lub przez inne osoby,

                    listownie lub telefonicznie albo za pośrednictwem innego

                    środka łączności.

                3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa wyżej, może być usprawiedliwione

                    szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe

                    dopełnienie przez pracownika tego obowiązku w tym,

                    w szczególności, jego obłożną chorobę połączoną z brakiem

                    lub nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym.

                    W takim przypadku pracownik zawiadamia zakład pracy o przyczynie

                    nieobecności niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których

                mowa wyżej.

  §21. 1.   Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność

                w pracy przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności,

                a na żądanie pracodawcy pracownik przedkłada niezbędne

                dowody w tym zakresie.

               2. W razie nieobecności pracownika w pracy z powodu:

                1) niezdolności do pracy na skutek choroby pracownika lub

                   jego izolacji z powodu choroby zakaźnej,

                2) leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest

                   zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy

                   z powodu choroby,

                3) choroby członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania

                   przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany

                   usprawiedliwić nieobecność doręczając pracodawcy zaświadczenie

                   lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

 §22.        Za dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy uważa się:

                1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,

                   wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej

                   niezdolności do pracy,

                2) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

                   wydaną zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych

                   - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych

                   tymi przepisami,

                3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności

                   uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika

                   osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu

                   nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,

                   do której dziecko uczęszcza,

                4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się,

                   wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego

                   obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu

                   terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący

                   postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony

                   lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,

                   zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika

                   na to wezwanie,

                5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży

                   służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie,

                   że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach

                   uniemożliwiających odpoczynek nocny.

  §23. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik winien

           niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego, celem

           usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o formie usprawiedliwienia

           (ustna lub pisemna) podejmuje przełożony, któremu bezpośrednio

           podlega pracownik.

 

Rozdział V

 

  Zwolnienia od pracy

 

  §24. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

           Załatwianie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą

           zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

  §25. Pracodawca udziela zwolnień od pracy na umotywowany wniosek

           pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego,

           jeżeli nie zakłóci to toku pracy. Pracownikowi za czas tego

           zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że odpracował

           czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach

           nadliczbowych.

  §26. 1.Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy

          w trybie i na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu

          pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie albo

          inne przepisy prawa.

           2. W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy

           pracownika:

                1) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu

                   administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,

                   sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego

                   postępowanie w sprawach o wykroczenia,

                2) wezwanego do osobistego stawienia się przed organem

                   właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony

                   na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej

                   przedmiotem wezwania,

                3) wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego

                   w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym,

                   sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń. Łączny wymiar

                   zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu

                   roku kalendarzowego,

                4) będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację

                   krwiodawstwa w celu oddania krwi,

                5) na czas obejmujący:

                   a) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego

                      dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub

                      jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

                   b) 1 dzień  w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu

                      i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki,

                      dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu

                      pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

  §27.      Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,2,3,

                pracodawca wydaje, na wniosek pracownika, zaświadczenie określające

                wysokość utraconego przez pracownika wynagrodzenia w celu uzyskania

                przez niego od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego

                tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych

                przepisach.

                §4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,5,

                pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  §28.  §1. Pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę

                ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia

                od pracy oraz inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione

                nieobecności w pracy.

                §2. Wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na

                podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej

                przez pracodawcę.

 

  Rozdział VI

 

  Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

 

  §29.   1. Wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie wypłaca się z dołu

                do ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty

                wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie

                wypłaca się w dniu poprzednim.

            2. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy.

            3 .Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego

                przez pracodawcę na piśmie.

            4. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do

                rąk pracownika bądź osoby przez niego upoważnionej na piśmie.

            5. Wynagrodzenie może być także wypłacane przelewem na konto

                bankowe pracownika lub w inny ustalony sposób po uzyskaniu

                jego pisemnej zgody.

            6. Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

 

  Rozdział VII

 

  Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 

  §30.   1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych

                lub szkodliwych dla zdrowia.

                §2. Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno

                zatrudniać kobiet, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

            2. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych

                ani w porze nocnej.

            3. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe

                miejsce pracy.

            4. Postanowienia §1 i§2 mają zastosowanie również do kobiet

                opiekujących się dzieckiem do 4 lat.

            5. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych

                ani w porze nocnej.

            6.Wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie

                wolno zatrudniać młodocianych, stanowi załącznik do niniejszego

                regulaminu.

                §3. Rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy oraz wykaz stanowisk

                pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania

                przygotowania zawodowego stanowią załącznik do niniejszego

                regulaminu.

 

Rozdział VIII

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy

§31. 1.Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników

           poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

         2. Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku

           zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą.

           Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej,

           informacji udziela się na piśmie przez umieszczenie jej na

           tablicy ogłoszeń. W przypadku gdy ryzyko zawodowe związane jest

           z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim

           przekazywana jest ustnie każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na

           takim stanowisku.

§32.    Pracodawca przeprowadza, na swój koszt, badania i pomiary czynników

           szkodliwych dla zdrowia, występujących w zakładzie pracy,

           a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia pracownikom poprzez

           umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń.

§33.1. Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy

                na wstępne badania lekarskie.

       2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na okresowe

                badania lekarskie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§34. 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami

                i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych

                przez nich prac oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

         2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje

                i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

                na stanowisku pracy.

         3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość

                przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  §35  1. Pracodawca obowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie

                środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem

                niezbędnych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących

                w zakładzie pracy, a także odzież i obuwie robocze.

           2. Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

                i obuwia roboczego, a także przewidziane okresy ich

                użytkowania stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

  §36.   Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

           jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik

           jest obowiązany:

           1) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować

              się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,

           2) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

              i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

           3) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym

              badaniom lekarskim,

           4) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa

              i higieny pracy oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

 

Rozdział IX

 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

§37.1.     Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku,

                regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

                oraz przepisów przeciwpożarowych, pracodawca może stosować:

                1) karę upomnienia,

                2) karę nagany.

       2. Do rażącego naruszenia ustalonego w regulaminie porządku

                i dyscypliny pracy należy:

                1) złe i niedbałe wykonywanie pracy, psucie materiałów,

                   narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych

                   z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

                2) nieprzybycie bądź spóźnienie się do pracy, samowolne

                   jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

                3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo spożywanie

                   alkoholu w czasie lub w miejscu pracy,

                4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,

                5) niewykonywanie poleceń przełożonych,

                6) niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,

                7) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

                                                  przepisów przeciwpożarowych,

                8) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.

       3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa

                i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie

                pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie

                nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca

                może zastosować również karę pieniężną.

  §38. 1. Pracodawca stosuje kary po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

                Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie.

                Odpis pisma załącza się do akt osobowych pracownika.

               2. Pracownik, od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło

                z naruszeniem prawa, może wnieść sprzeciw do pracodawcy w

                terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.

              §3. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca,

                po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej

                organizacji związkowej.

 

 

 

 

 Rozdział X

 

 Postanowienia końcowe

 

 

  §39.1. Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony.

         2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej,

                w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie

                nowego regulaminu.

  §40.    Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie

             2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

  §41.   W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nie uregulowanych

             niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

 

 

 

 

 

                                                                                            ………………………..

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Krystyna Światowa
data udostępnienia: 2011-02-11 15:47:09
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-02-11 15:47:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160298