Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.

Protokół nr VII / 2011  z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.

 

 

Sesja odbyła się w zajeździe „Leśny Dwór” w Iłowcu i trwała w godzinach od 15,oo do 17,15

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Szałowiński.

Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.

 

W posiedzeniu udział wzięli :

-Panie i Panowie  radni  - według załączonej listy obecności  (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

-Wójtowie Gminy wraz podległymi pracownikami Urzędu - według załączonej listy obecności  (załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu) ,

-Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Zbigniew Pochorodecki,

-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witankowie Jan Krzysztoń.

 

Pkt.1.Sprawy organizacyjne :

 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

 

Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich radnych , przedstawicieli gminy oraz zaproszonych gości .

Następnie stwierdził  że na sali obecni są wszyscy radni co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał. 

 

b) przyjęcie porządku obrad ,

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do porządku obrad , który radni otrzymali wraz materiałami na sesję trzeba wprowadzić  zmianę polegającą na wykreśleniu punktów: .

 

4.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 – podjęcie uchwały.

5.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Powodem tej zmiany jest fakt, że nie ma jeszcze opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy . W związku z powyższym procedura absolutoryjna musi być przełożona na majową sesję Rady Gminy:

 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne uwagi lub wnioski do porządku obrad ? 

Radni nie zgłosili innych propozycji do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zgłoszonymi poprawkami w następującym brzmieniu:

 

1.Sprawy organizacyjne :

   a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

   b) zatwierdzenie porządku obrad,

   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Wnioski i zapytania radnych.

3. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu.

4. Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za rok 2010.

5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 

 

6. Głosowanie nad projektami uchwał:

    1) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Witankowie.

    2) w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej .

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

8. Zakończenie sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie . Głosowało 15 radnych.

 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na sali i był dostępny w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono. Protokoły z VI sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 31 marca 2011r. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 15  radnych.

 

Pkt.2.Wnioski i zapytania radnych.

 

Radny Jan Kurowski powiedział, że na ostatniej sesji była mowa możliwości zakupu po niższych cenach energii elektrycznej. Pan Wójt obiecał, że zgłosi się do mniej przedstawiciel Firmy „Tauron” i poinformuje mnie o ofercie tej firmy, bo skoro jest możliwość zakupu energii tańszej  o 23 % to jest to oferta bardzo zachęcająca.

Drugie pytanie jest skierowane do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Wenio – pięknie idzie robota od krajowej 10-tki do Skrzatusza , ale ekipa zrobiła połowę i na tym zakończyła prace. Te najgorsze dziury pozostały nadal nie załatane i taki stan trwa do dzisiaj. Trzeba to gdzieś monitować.

Ostatnie pytanie – czy na komisjach w Powiecie były rozmowy na temat wycinki krzaków i chaszczy przy skrzyżowaniach dróg powiatowych ?  Jeżdżąc po drogach widzę , że nic w tym temacie nie jest robione.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wenio odpowiedział, że rozezna zgłoszone tematy i udzieli Panu radnemu odpowiedzi w terminie późniejszym.

 

Radna Aldona Piaskowska powiedziała, że pół roku temu trzy miejscowości z terenu gminy : Kłębowiec, Golce i Zdbice brały udział wojewódzkim konkursie pt. „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”. W dniu 9 maja br. odbędzie się podsumowanie tego konkursu , na które są zaproszeni przedstawiciele w/w wsi. Czy jest możliwość żeby gmina udostępniła samochód z kierowcą , aby zawieźć  ich do Szczecina ?  Te osoby są skłonne pokryć koszty paliwa , chodzi tylko o samochód z kierowcą .

 

Więcej pytań nie zgłoszono i punkt 2 sesji został zakończony.

 

Pkt. 3. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu.

 

Zbigniew Podchorodecki Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu powiedział, że pisemną informację na temat stanu bezpieczeństwa publicznego za I kwartał 2011 roku przedłoży do protokołu , ale chciałby dodać kilka słów komentarza do cyfr zapisanych w  tej informacji.

Rok 2010 był rokiem, w którym generalnie poziom bezpieczeństwa był utrzymany na poziomie roku 2009. Od roku 2004 liczba przestępstw ogółem na terenie całego powiatu systematycznie spadała i w roku 2009 był taki okres najbardziej spektakularny pod kątem obniżenia przestępczości. Początek roku 2010 był na tym samym poziomie , czyli utrzymanie tego co praktycznie przez kilka lat było wyhamowane. Natomiast już III kwartał roku 2010 , a szczególnie I kwartał roku 2011 zaznaczył się wzrostem przestępczości na naszym terenie. Analizując przyczyny powstania tych przestępstw można stwierdzić , że jest to w pierwszej kolejności wzrost cen dwóch artykułów: złomu i paliwa. Kradzieże i kradzieże z włamaniem są generalnie ukierunkowane na kradzież wszystkiego co jest metalowe, a szczególnie miedzi , która jest metalem kolorowym. W  sytuacji osób bezrobotnych utrzymujących się z pokątnych źródeł dochodów i prac dorywczych, nie całkiem legalnych, jest to dodatkowe źródło utrzymania. Dlatego mamy zdecydowany wzrost ilości tych przestępstw. Kradzieże paliwa są również związane ze wzrostem cen tego surowca i nawet zagrożenie , że sprawcy zostaną ujęci „na gorącym uczynku” nie jest odstraszające. Tak więc często pozostawione gdzieś w miejscu dostępnym samochody czy ciągniki rolnicze są opróżniane z paliwa. Najwięcej tych kradzieży jest na parkingach i przy stacjach paliw. Co do tych kradzieży udało się złapać jedną grupę i okazało się, że nie są to mieszkańcy naszego terenu. Również sprawcy kradzieży złomu są już ustaleni i trwają czynności przygotowawcze do postawienia im zarzutów. Znaczne szkody powodują złodzieje przy trakcjach kolejowych wycinający całe odcinki torów. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Przestępczość związana z kradzieżą pojazdów spada. W I kwartale 2010 zanotowano 3 kradzieże samochodów , w I kwartale tego roku tylko dwie kradzieże. Tutaj też sprawcy zostali zatrzymani. Jeśli chodzi o przestępczość narkotykową to jest ona na tym samym poziomie , co w analogicznym okresie roku ubiegłego . W I kwartale br. wszczętych zostało 15 postępowań w tym przedmiocie. Zdecydowanie natomiast rośnie liczba przestępstw gospodarczych , a więc oszustw , wyłudzeń kredytów , wyłudzeń odszkodowań itp. W  ubiegłym roku w I kwartale było 119 takich przestępstw , a w tym roku jest już 221. Ta liczba odzwierciedla dobrą pracę naszych policjantów, bo wiadomo, że przestępstwa tego rodzaju są skrywane i w większości jest to przestępczość ujawniana przez samych funkcjonariuszy. Przejdźmy teraz do przestępczości nieletnich . Ta grupa czynów wiąże się również z tym co się dzieje w społeczeństwie , czyli ogólnym rozluźnieniem stosunków rodzinnych, tam gdzie osoby dorosłe wyjeżdżają do pracy za granicę , a nieletni pozostają pod opieką babci , cioci lub innego członka rodziny. Taki stan rzeczy powoduje, że nie ma kto tymi młodymi ludźmi pokierować i na nich wpłynąć. Przestępczość nieletnich również w tym roku wzrosła . W I kwartale nieletni popełnili 71 czynów , w roku ubiegłym było ich 58. Nieletni najwięcej przestępstw dokonali przeciwko życiu i zdrowiu , a więc są to zdarzenia związane z bójkami i uszkodzeniem ciała. Te zdarzenia najczęściej odbywają się w szkołach albo w okolicach szkół. Druga kategoria czynów popełnianych przez nieletnich to są wszelkiego rodzaju znieważenia. Trzeba powiedzieć, że ustawodawca wprowadził ochronę nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych, bo niestety tutaj relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo zła szczególnie jeśli chodzi o nieletnich z rodzin dysfunkcyjnych. Ci nieletni potrafią nie tyle wulgarnie , ale wręcz chamsko odnosić się do nauczycieli. Z kolei wśród nieletnich odnotowaliśmy mniej kradzieży z włamaniem.

Co do bezpieczeństwa na drogach publicznych , to stan bezpieczeństwa w I kwartale lekko się poprawił. Ilość zabitych , niestety jest na tym samym poziomie co w ubiegłym roku, natomiast ilość samych zdarzeń jest mniejsza. Całe województwo zachodniopomorskie w ubiegłym roku i w roku 2009 odnotowało największe spadki w skali kraju ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Tutaj należy się wielki ukłon dla policjantów ruchu drogowego , którzy pracują bardzo intensywnie na drogach . Te  wypadki ze  skutkiem śmiertelnym , dwa które u nas zaistniały, były spowodowane nadmierną prędkością, a statystyki lat ubiegłych mówią , że nadmierna prędkość cały czas jest główną przyczyną wypadków śmiertelnych. Oczywiście stan dróg też ma na to wpływ , ale te wypadki , które były ze skutkiem śmiertelnym były spowodowane zbyt dużą prędkością. Na drogach naszego powiatu sporo kolizji jest związanych ze stanem dróg , ale są to tylko kolizje powodujące uszkodzenie pojazdów. Jedną z kolejnych przyczyn wypadków jest zderzenie ze zwierzyną leśną . Niedawno był wypadek , w którym zginął żubr , ale skoro nie ma u nas infrastruktury związanej z przejściami dla zwierząt to stada żubrów będą coraz mniejsze.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o współpracy ze Strażą Gminną , która trwa od kilku lat i dzięki Panu Wójtowi możemy angażować strażników do zadań związanych z pracą dzielnicowych jak również ze służbami ruchu drogowego. Ta współpraca jest na wysokim poziomie i można tylko życzyć sobie tylko żeby nadal taka była. Oczywiście są „wzloty i upadki” , czyli w niektórych okresach mamy trochę mniej tych służb , a w innych trochę więcej , ale generalnie z naszej strony jest wielkie podziękowanie za zaangażowanie się Straży Gminnej do pomocy policjantom. Zwłaszcza teraz kiedy z naszego stanu zatrudnienia zdjęto 10 etatów, to dodatkowe wsparcie jest bardzo potrzebne , za co należą się podziękowania zarówno straży gminnej , straży miejskiej jak i żandarmerii wojskowej oraz straży leśnej. Odnosząc się do samej gminy Wałcz trzeba powiedzieć, że jest kilka miejscowości wyróżniających się w sposób negatywny jeżeli chodzi o ilość zdarzeń. Wymienić tu trzeba Dobino, Wiesiółkę , Lubno, Górnicę. W tych wsiach w I kwartale roku bieżącego zdarzeń kryminalnych było więcej niż w innych miejscowościach.

Policja zajmuje się także wykroczeniami typu chuligańskiego , a tych najwięcej jest w mieście w okolicach pijalni piwa i innych lokali, gdzie jest spożywany alkohol. Chociaż tego typu zdarzenia występują  częściej w mieście , to jednak odnotowywane są  też na terenie wsi, gdzie również są bary i ogródki piwne. To powoduje, że później jeździmy do domów na interwencje , bo pijany ojciec lub syn wraca do domu i wywołuje awantury i znęca się nad rodziną. Tych osób uzależnionych od alkoholu trochę już udało się wyłapać i są kierowane wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie leczenia odwykowego. Każda osoba, która podda się leczeniu i zostanie wyrwana z tego nałogu to jest duży sukces , bo jest to zawsze ulga dla krewnych alkoholika. Większość zdarzeń związanych ze znęcaniem się nad rodziną jest z reguły spowodowana alkoholem.

Na tym Zastępca Komendanta zakończył swoje wystąpienie i poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań. Przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy informację pisemną ,która stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.

 

Radny Jan Kurowski powiedział, że wprawdzie policja złapała chuliganów i złodziei  z Dobina , ale co z tego kiedy na drugi dzień zostali oni wypuszczeni na wolność, ze względu na małą szkodliwość czynu. Takimi sposobami nic nie da się zrobić . Sankcje karne powinny być znacznie ostrzejsze i bardziej dotkliwe.

Druga sprawa dotyczy informacji jakie podał Pan Komendant stwierdzając, że jeżeli chodzi o przestępczość ogólną to ona spada. Natomiast z danych statystycznych wynika, że w 2009 roku komenda wałecka zanotowała ogółem 1701 przestępstw, a w roku 2008 było ich 1404 , a to znaczy , że ich liczba nie maleje ale wzrasta. Jeżeli chodzi o kradzieże i kradzieże z włamaniem , to w roku 2009 było ich na terenie powiatu 173, a w roku 2008  tylko 137. Nietrzeźwych kierowców w roku 2008 zatrzymano 340 osób, a w roku 2009 było ich już 415. Nie wiadomo czy w roku 2010 nie jest tego więcej , bo policja nie jest w stanie zatrzymać wszystkich jeżdżących po pijanemu.

Kolejna sprawa to brak dzielnicowych na terenach wiejskich , bo rzeczywiście widać ich bardzo rzadko. Natomiast taki dzielnicowy powinien chociaż dwa razy w miesiącu pokazać się , czywiście w mundurze, w okolicach sklepu , a wówczas ta nasza młodzież może by trochę inaczej się zachowywała. Skoro jednak dzielnicowy nie ma czym jechać w teren, to pojawia się  we wsi raz na 2-3 miesiące i to nie ma sensu.

Na koniec radny zapytał jak wygląda profilaktyka w kierunku zapobiegania przestępczości na terenie gminy ? Czy w ogóle jakaś profilaktyka jest prowadzona wśród mieszkańców gminy i czy w szkołach organizowane są jakieś spotkania z uczniami o tematyce dotyczącej nagannego zachowania dzieci wobec dorosłych ?

 

Zastępca Komendanta Zbigniew Podchorodecki odpowiadając na poruszone przez radnego kwestie poinformował, co następuje :

* Policja jest powołana do ścigania , czyli do zatrzymywania przestępców, a nie do ich karania i zamykania w więzieniu . Od tego są prokuratury , które stawiają podejrzanych w stan oskarżenia oraz sądy , które wymierzają kary. Dlatego pretensje , że osoby te są wypuszczane na wolność nie powinny być kierowane pod adresem policji.

* Jeśli chodzi o przytoczone przez Pana radnego statystyki to być może przejęzyczyłem się mówiąc , że spadek przestępstw notowano do roku 2009, a w rzeczywistości tym rokiem granicznym był rok 2008. Na pewno jednak w latach 2004-2008 zjawisko przestępczości malało. Jeżeli jest spadek rzędu tysiąca przestępstw w przeciągu 5 lat , to są to już jakieś wyniki. Choć trzeba też podkreślić, że niestety w I kwartale bieżącego roku przestępczość znowu wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Radny Jan Kurowski powiedział, że mandaty po 500 zł i punkty  karne dla kierowców to są za małe kary i nigdy nie będzie dobrze jeżeli chodzi o ilość wypadków drogowych. Za spowodowanie wypadku śmiertelnego kierowca powinien stracić prawo jazdy na 10 lat i być ukaranym grzywną od 20 do 50 tys. zł. Takie kary być może spowodowałyby poprawę sytuacji na naszych drogach.

 

Zastępca Komendanta Zbigniew Podchorodecki powiedział, że funkcjonariusze policji mogą się poruszać tylko w obrębie prawa narzuconego przez ustawodawcę. Jeżeli ustawa mówi o takich, a nie innych karach, to policjant musi się do tego stosować. Jeżeli Parlament zmieni prawo i zaostrzy sankcje wówczas policja jako organ praworządny będzie te przepisy respektowała.

* Odnosząc się do kwestii dzielnicowych trzeba powiedzieć, że prawdą jest , iż nie do każdej miejscowości oni docierają. Przyczyna tego stanu rzeczy jest taka, że odeszli na emeryturę doświadczeni funkcjonariusze właśnie z rewiru dzielnicowych  , a przyszli nowi młodzi ludzie, którzy dopiero się uczą i wdrażają w tą pracę. Z rewiru dzielnicowych praktycznie został tylko jeden z tych starych dzielnicowych .Uwaga, że nie ma na terenie gminy dzielnicowych tylko po części jest słuszna, bo policjant zawsze jedzie tam gdzie się coś dzieje. Jeżeli w danej wsi jest spokój i nie ma zgłoszeń o interwencję , to tam się nie jeździ głównie z powodów ekonomicznych, bo nie ma na tyle środków . Jednak dzięki pomocy finansowej ze strony gminy możemy jeździć choćby w tym minimalnym zakresie.

* Działania profilaktyczne są oczywiście prowadzone . Jest kilka programów profilaktycznych , które są realizowane we współpracy z dyrektorami szkół miejskich i wiejskich. Jest taki program „Razem bezpieczniej”, są turnieje prewencyjne ukierunkowane na dzieci i młodzież w  zakresie bezpiecznego zachowania się na jezdni. Jest prowadzony turniej „Prewencja na wesoło” skierowany do dzieci młodszych oraz turniej ruchu drogowego . Obecnie na przełomie kwietnia i maja jest podsumowanie działań profilaktycznych i bardzo miło jest widzieć duże zaangażowanie dzieci czy młodzieży w poznawaniu przepisów oraz zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Również oprawa tych imprez , a więc moment wręczania nagród i dyplomów ma przełożenie na pozostałą młodzież , która widząc to,  sama później się angażuje w takie akcje. Dla młodszych dzieci taka ogólna zabawowa forma pokazania bezpiecznych zachowań jest bardzo potrzebna i te programy na pewno będą dalej kontynuowane.

 

Radna Aldona Piaskowska powiedziała, że we wsi Kłębowiec jest mieszkaniec, który ma nakaz sądowy leczenia odwykowego. Policja przez jakiś czas poszukuje tego pana , później go znajduje i odwozi do ośrodka , po czym on nie podpisuje zgody na leczenie i wraca do swojej wsi. Po jakimś czasie taka akcja się powtarza i ten pan co kilka tygodni jest wożony tam i z powrotem.

 

Zastępca Komendanta Zbigniew Podchorodecki wyjaśnił, że jak jest wyrok o przymusowym leczeniu odwykowym to zgoda czy odmowa danej osoby nie ma tu nic do rzeczy. Problem jest w tym , że osoby uciekają z ośrodka odwykowego , a to nie są zakłady zamknięte. Sąd wydając wyrok o przymusowym leczeniu prowadzi procedurę przez 2 lata i w tym okresie dana osoba ma obowiązek poddania się leczeniu. Osobom uzależnionym bardzo ciężko jest wyjść z nałogu, wiedzą o tym byli palacze, i trzeba mieć do tego bardzo silną motywację. W walce z tym nałogiem większe szanse mają zawsze ludzie młodzi i tu kładziemy większy nacisk , staramy się wcześniej wyłapywać takie przypadki i kierować do Komisji RPA żeby lekarz stwierdził czy dana osoba jest już uzależniona i wymaga leczenia czy nie. Następnie można już podjąć jakieś kroki.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy położony w Iłowcu ośrodek leczenia narkomanów oraz dom samotnego mężczyzny w Rudkach miały jakiś wpływ na wzrost przestępczości i jak układa się współpraca policji z tym ośrodkiem w Iłowcu .

 

Zastępca Komendanta Zbigniew Podchorodecki odpowiedział, że sami wychowankowie ośrodka nie nastręczają żadnych problemów. Nie odnotowano ani jednego przypadku żeby oni dopuścili się jakichś przestępstw. Natomiast pensjonariusze ci mają wpływ na zwiększenie ilości pracy dla policjantów ponieważ uciekają z ośrodka i wówczas policja musi podjąć czynności poszukiwawcze. Natomiast jeśli chodzi o dom samotnego mężczyzny w Rudkach to też nie odnotowujemy zgłoszeń , choć większość z nich są to osoby karane i dobrze znane policji, ale drastycznych sytuacji nie było. Dobrze, że te osoby mają gdzie się schronić, bo na terenie miasta jest duży problem z  bezdomnymi nocującymi na działkach lub na klatkach schodowych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy na okres lata , w związku ze zwiększeniem się ilości turystów, planowane jest zwiększenie patroli ?

 

Zastępca Komendanta Zbigniew Podchorodecki odpowiedział, że co roku policja przygotowuje się do sezonu turystycznego, który generuje wzrost przestępczości. Młodzież , która wypoczywa ma z reguły więcej luzu i rozrabia, ale i złodzieje mają więcej okazji do kradzieży , bo turyści są niefrasobliwi pozostawiając swoje mienie nie zabezpieczone. Tak jak co roku w tym roku również na sezon letni nie dostaniemy żadnego wsparcia z zewnątrz, bo Komendant Wojewódzki kieruje siły wsparcia do pasa nadmorskiego.  Dlatego musimy radzić sobie sami i dlatego w tym okresie ograniczane są urlopy, bo okres letni to dla policjantów okres intensywnej pracy. Wytężona praca w okresie letnim wiąże się również z imprezami, których jest bardzo dużo , takich jak różne koncerty , „Jarmark Batorego” , festyny wiejskie , dożynki itp. Wszystkie te imprezy zwiększają również zagrożenie , bo tam gdzie ludzie się bawią przeważnie jest alkohol , który powoduje pewne rozluźnienie i wówczas zdarzeń takich jak : bójki , niszczenie mienia oraz kradzieże kieszonkowe jest znacznie więcej. Korzystamy wówczas ze wsparcia straży gminnej i miejskiej , jak również żandarmerii wojskowej. Mamy również łódź patrolową, którą będziemy patrolować okoliczne jeziora tam gdzie jest największy ruch turystyczny, bo w sezonie  letnim również nad wodami jest większe zagrożenie. Choć trzeba powiedzieć , że  w roku ubiegłym w sezonie turystycznym nie zanotowaliśmy żadnych utonięć.

 

Na tym punkt 3 sesji został zakończony. Przewodniczący Rady Gminy podziękował zastępcy komendanta za przedstawienie informacji i wyczerpujące odpowiedzi na pytania radnych .

 

Pkt. 4. Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za rok 2010.

 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zestawienie dotyczące realizacji podatku rolnego i od nieruchomości za rok 2010 wszyscy radni otrzymali wcześniej i mogli się z nim zapoznać. Temat był też omawiany na posiedzeniach komisji. Zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym temacie ? 

Ponieważ nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady uznał, że Rada przyjmuje informację bez uwag.

 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Pkt. 5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 

W informacji Wójt Gminy omówił następujące tematy:

* Odpowiadając na pytanie radnego Jana Kurowskiego poinformował, że przedstawicielem firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej jest Pan Jerzy Kłos z Witankowa. Obiecał, że w trybie odwrotnym Pan radny otrzyma kontakt telefoniczny do Pana Kłosa .

* W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł, że nauczyciele mogą rozłożyć budżet państwa, bo chcą od 1 września br. nie 7 % , a 10 % podwyżek i chcą żeby te 10 % weszło na stałe. Nasz budżet też bardzo mocno odczuwa wydatki ponoszone na oświatę i dlatego musimy coś z tym zrobić. Pierwsze zmiany będą dotyczyły stołówek szkolnych , następnie zajmiemy się dowozami dzieci własnym transportem. Będziemy się zastanawiać jak zmienić strukturę organizacyjną naszych szkół żeby ograniczyć koszty. Na tym odcinku mamy dużo do zrobienia i będziemy chcieli skoncentrować się na reorganizacji tego wszystkiego, bo to przerasta nasze możliwości finansowe.

* Mieszkania komunalne to kolejny trudny temat. Wpływają całe lawiny podań o mieszkania , a ci co te mieszkania wynajmują nie płacą czynszów i nie dbają o stan techniczny lokali, natomiast roszczenia wobec gminy mają ogromne. Dlatego będziemy robić dużo eksmisji i przemieszczeń lokatorów zadłużonych z większych mieszkań na mniejsze.

* W tym roku priorytetem naszych wszystkich prac zarówno referatu wodno-ściekowego jak i referatu rolnictwa będzie sprawa naprawy dróg gminnych. Na miesiące maj i czerwiec będzie opracowany harmonogram tych robót. Chcemy też pokazać, że zakupiony sprzęt jest potrzebny i jest dobrze wykorzystywany i mamy nadzieję, że to będzie widoczne w terenie na naszych drogach.

Również w zakresie inwestycji to co zaplanowaliśmy w tym roku musi być zrealizowane. Na ukończeniu są niektóre dokumentacje i czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie  drogi Rudki-Jarogniewo, bo dopóki nie będzie umowy nie możemy ogłosić przetargu.  

* Odbywają się zebrania wyborcze w sołectwach , na których ludzie zgłaszają dużo poważnych problemów do rozwiązania , głównie dotyczących dróg, chodników i oświetlenia ulicznego.

* Przewija się temat partycypacji gminy w remontach dróg powiatowych i budowie chodników przy tych drogach,  jak również inwestycji na drogach wojewódzkich. Jest kilka miejscowości gdzie ten temat się pojawia i nad tym będziemy się zastanawiać. Czekamy na jakieś informacje odnośnie planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej Wałcz-Czaplinek , gdzie też mamy dać swój wkład finansowy na budowę chodników we wsiach położonych przy tej drodze.

* Poważnie niepokoi nas pogoda , bo jesteśmy gminą typowo rolniczą , a brak deszczu może mieć duży  wpływ na obniżenie plonów. Jeżeli to się nie zmieni i rolnicy poniosą straty to na pewno będzie to miało przełożenie na zmniejszenie wpływów z podatku rolnego. 

* Analizujemy sprzedaż wody i ścieków i na tym odcinku musi nastąpić radykalna poprawa. Przygotowujemy się do poważnej reorganizacji jeżeli chodzi o monitoring naszych hydroforni i oczyszczalni ścieków. Chodzi o poprawienie zarówno zarządzania tymi obiektami jak i egzekwowania należności za wodę i ścieki.

* Radykalnie zostały obcięte środki na roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. W tym roku na roboty publiczne dostaliśmy tylko 6 osób na 3 miesiące . W robotach społecznie użytecznych też nastąpiły cięcia. Chcemy zwrócić uwagę, że osoby zatrudnione i nadzorowane przez sołtysów nie są tylko do zbierania papierków we wsiach , ale mają wykonywać poważniejsze prace dla poprawy wizerunku wsi.

* Niepokoi nas to, że Urząd Marszałkowski bardzo opieszale załatwia wnioski o dofinansowanie zadań. Wnioski złożone pół roku temu jeszcze nie są rozpatrzone. Na ten temat coś więcej powie Pan Janusz Bartczak.

*  Odpowiadając na uwagę radnego Jana Kurowskiego na temat zarośniętych poboczy dróg , chcę powiedzieć , że Starostwo ruszyło z wycinką chaszczy na drodze od Nowej Szwecji przez Głowaczewo i Czechyń do Wiesiółki. Na tej trasie przez cały tydzień pracowała ekipa i trzeba powiedzieć , że wygląda to naprawdę dobrze. Chciałoby się żeby jak najszybciej weszli na drogę Różewo-Przybkowo , bo tam jest fatalnie, ale niestety takich odcinków na terenie gminy jest znacznie więcej.

*  Ostatnia sprawa , z którą mamy problemy to naprawa przepustów pod drogami powiatowymi. Wymieniamy się pismami z Zarządem Dróg Powiatowych , ale bardzo trudno jest przekonać  Kierownika Andrzeja Ozdobę , że naprawa przepustów pod drogami powiatowymi należy do zadań zarządcy drogi i nikt inny nie będzie tego robił. Starosta obiecywał, że ten temat ze swoim kierownikiem omówi , zobaczymy jakie będą efekty.

 

Radny Jan Kurowski powiedział, że po majowym długim weekendzie trzeba zaprosić Pana Starostę i powozić go po terenie , żeby zobaczył jak wyglądają drogi powiatowe i ich pobocza.

 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie widzi problemu żeby taki wyjazd z udziałem Pana Starosty zorganizować.

 

Zastępca Wójta Gminy Janusz Barczak powiedział, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich sytuacja jest jednoznaczna – przepisy obowiązują tylko w jedną stronę. W momencie kiedy my jako gmina spóźnimy się z odpowiedzią czy jakimś dokumentem o jeden dzień , wówczas po prostu wypadamy z gry. Dziś dla przykładu, żeby „uratować” niewielki projekt trzeba było specjalnie wysłać człowieka do Szczecina żeby dostarczył jakiś dokument , bo nie można tego wysłać pocztą. Nasz projekt na 8 placów zabaw i 3 boiska sportowe złożony został w czerwcu 2010 i do tej pory  nikt w Urzędzie Marszałkowskim do niego nie zajrzał.  Urzędy marszałkowskie są tak zawalone wnioskami , że nie potrafią sobie z tym poradzić. W Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich we współpracy z Bankiem Światowym  5-osobowa ekipa rozdysponowała kwotę ponad 300 mln. zł. i nikt nie musiał zwracać ani złotówki. Myśmy z tego programu dostali dofinansowanie do Gimnazjum w Lubnie. Natomiast Urząd Marszałkowski na każdy drobiazg każe rozpisywać oferty i składać dodatkowe dokumenty i dlatego to wszystko tak długo trwa. Z PROW-u w dziale „podstawowe usługi dla ludności” czyli na wodę i kanalizację wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości. Obecnie nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Koszalińską odnośnie realizacji programu „Lajf Plus” poświęconego również ochronie środowiska , ale warunek jest taki, że jeżeli chcemy inwestować w ochronę środowiska musimy to robić w sposób innowacyjny czyli nowoczesny i nieprzewidywalny. Stąd przygotowujemy  tą całą południową inwestycję , o której już była mowa, czyli ochrona trzech jezior i we współpracy z Politechniką chcemy napisać wniosek . Termin mamy do końca lipca br.

W dniu 5 maja br. odbędzie się odbiór nowej drogi w Różewie . Natomiast jeśli chodzi o drogę Rudki-Jarogniewo to po rozmowie z Dyrektorem Wydziału Rolnictwa Jarosławem Rzepą mam potwierdzenie, że wszystkie dokumenty są gotowe i jak tylko Pan Marszałek złoży swój podpis będziemy podpisywać umowę i wówczas będziemy mogli ogłosić przetarg.

Jeszcze dwa przetargi czekają na rozstrzygnięcie : na wodociąg Witankowo-Czapla-Wiesiółka  oraz na wodociąg we wsi Zdbice. Przetargi odbędą się 6 maja br.

 

Obie informacje zostały przyjęte bez uwag.

 

Pkt. 6. Głosowanie nad projektami uchwał:

 

1) projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Witankowie.

 

Głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witankowie Jan Krzysztoń , który powiedział, że proces nadania imienia szkole rozpoczął się w roku szkolnym 2008/2009. Następnie Dyrektor  przedstawił informację o tym czym jest szkoła dla społeczeństwa wsi Witankowo,  omówił jej historię od początku istnienia czyli od roku 1945, wspominał kolejnych kierowników i dyrektorów oraz warunki w jakich przez kolejne lata szkoła funkcjonowała, aż po dzień dzisiejszy. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział , że na patrona szkoły zgłoszone były trzy kandydatury, a mianowicie : Julian Tuwim , Irena Sendlerowa i Józef Piłsudski. W toku zapoznawania się z tymi postaciami zostały przeprowadzone apele poświęcone prezentacji ich dokonań, cech osobowości oraz osiągnięć dla ojczyzny. Następnie zostało przeprowadzone  referendum wśród rodziców, dzieci i pracowników szkoły , w którym patronem szkoły  został wybrany Julian Tuwim. Julian Tuwim to poeta, który swoją twórczością pełną humoru i optymizmu, uczy dzieci tolerancji , życzliwości oraz postrzegania piękna otaczającego nas świata . Był on nie tylko wspaniałym poetą , ale także tłumaczem , satyrykiem, kolekcjonerem i znawcą historii . Z jego poezją uczniowie spotykają się już jako małe dzieci i identyfikują się z bohaterami występującymi w utworach . Pogodny , pełen humoru nastrój , optymizm , brak przemocy i miłość do drugiego człowieka sprawiają, że utwory tego wieszcze czyta się z przyjemnością. Dlatego ten właśnie kandydat otrzymał najwięcej głosów i został wybrany przez społeczność lokalną na patrona Szkoły Podstawowej w Witankowie.

 

Wniosek o nadanie imienia szkole stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych                  - 15 radnych

- za                              - 15 głosów

 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie  otrzymała numer  nr  VII/31/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

 

2) projekt uchwały w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej – uwag do uchwały nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych                  - 15 radnych

- za                              - 15 głosów

 

Uchwała została podjęta  jednogłośnie  otrzymała numer  nr  VII/32/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

 

Pkt.7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że majowa sesja zostaje przeniesiona z dnia 26 maja na dzień 24 maja br ., ponieważ w dniu 26 maja br. odbędzie się spotkanie poświęcone budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy.

 

Zastępca Wójta Gminy powiedział, że powoli zbliża się moment uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego odnośnie elektrowni wiatrowych. Dlatego jest propozycja żeby dla rad gmin , które te plany będą zatwierdzały , czyli Rady Gminy Wałcz i Rady Gminy Szydłowo , zorganizować spotkanie z fachowcami. Radni w ten sposób będą mieli możliwość porozmawiać ze specjalistami , zadać im pytania i zgłosić swoje wątpliwości. Na spotkaniu tym będą obecni: przedstawiciel służb ochrony środowiska , wojewódzki konserwator ochrony przyrody , plantator i specjalista ds. elektrowni wiatrowych oraz redaktor naczelna gazety „Zielona Energia” . Jest prośba abyście Państwo przygotowali na to spotkanie swoje uwagi i argumenty , bo na te wszystkie tematy będzie można porozmawiać.

 

Na tym punkt 7 sesji został zakończony.

 

Pkt.8.Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął VI sesję Rady Gminy w Wałczu.

 

 

Protokółowała:                                                                                 Przewodniczący

 

                                                                                                          Dariusz Szałowiński

 

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-06-13 13:00:03
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-06-13 13:00:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427