Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 24 maja 2011 r.

 Protokół nr VIII / 2011  z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 24 maja 2011 r.Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 i trwała w godzinach od 15,oo do 17,00

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Szałowiński.

Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.


W posiedzeniu udział wzięli :

-Panie i Panowie radni - według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

-Wójtowie Gminy oraz pracownicy Urzędu - według załączonej listy obecności (załącznik nr 2 do

niniejszego protokołu) ,

-Komendant Gminny OSP Jan Kaczanowicz,

-Sołtysi wsi Ostrowiec i Szwecja.

-Przedstawiciele mediów.


Pkt.1.Sprawy organizacyjne :


a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,


Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich radnych , przedstawicieli gminy oraz zaproszonego gościa Jana Kaczanowicza , a także sołtysów obecnych na sali.

Następnie stwierdził że na sali obecnych jest 14 radnych co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.

Nieobecna radna Agnieszka Cybulska – radna przybyła na salę w trakcie sesji.


b) przyjęcie porządku obrad ,


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dopisanie w punkcie 6 dwóch uchwał . Dodał, że uchwały te radni mają przed sobą na stołach, a dotyczą one :


1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) zmiany uchwały nr VII / 32 /2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa

podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej .


Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne uwagi lub wnioski do porządku obrad ?

Uwag ani wniosków nie zgłoszono .


Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w następującym brzmieniu:


1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.


3.Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.


4.Przygotowanie miejscowości turystycznych i miejsc wypoczynkowych do sezonu

letniego 2011.


5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6. Głosowanie nad projektami uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) w sprawie inkasa opłaty miejscowej,

4) w sprawie zmiany uchwały nr VII / 32 /2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej .

5) w sprawie powołania zespołu do opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników , w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie,

6) w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości.


7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


8. Zakończenie sesji.


Zaproponowany porządek obraz został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.


c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na sali i był dostępny w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono. Protokoły z VII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 14 radnych.


Pkt.2.Wnioski i zapytania radnych.


Radna Teresa Tunkiewicz zapytała jak daleko są zaawansowane prace przy remontach dróg gminnych, w której części gminy są one obecnie wykonywane i czy jest zachowana jakaś kolejność tych prac ? Drugie pytanie : jaki jest status prawny kapliczki w Chudym ? Podobno ta budowla jest w posiadaniu osoby fizycznej , gmina poniosła tam niemałe koszty i obecnie mieszkańcy obawiają się , że ten obiekt mogą stracić. Czy jest taka możliwość żeby uregulować to prawnie ?


Radny Jan Kurowski zapytał czy nowo zrobiona droga w Różewie jest już odebrana i oddana do użytku ?


Na salę weszła radna Agnieszka Cybulska . Stan radnych 15.


Pkt.3.Informacja na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.


Komendant Gminny OSP Jan Kaczanowicz przedstawił radnym informację na temat funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej zdjęciami oraz z obszernym komentarzem .

Sprawozdanie w wersji papierowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Informacja została przyjęta bez uwag.


Pkt.4.Przygotowanie miejscowości turystycznych i miejsc wypoczynkowych do sezonu

letniego 2011.


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informację na temat przygotowania miejsc turystycznych do sezonu w formie pisemnej wszyscy radni otrzymali wcześniej. Zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub zapytania do tej informacji.


Ponieważ nikt z sali nie zabrał głosu Przewodniczący stwierdził , że Rada Gminy przyjmuje informację bez uwag. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Pkt.5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


W informacji z pracy w okresie między sesjami Wójt Gminy omówił następujące tematy :


* Zakończyły się zebrania wiejskie związane z wyborami sołtysów na następną kadencję. Wyjątkowo w tym roku społeczność wszystkich wsi była zainteresowana wyborami , o czym świadczy wysoka frekwencja na zebraniach, która w niektórych wsiach przekroczyła nawet frekwencję wyborczą. Najczęściej jednak zainteresowanie dotyczyło samego wyboru sołtysa, bo bezpośrednio po wyborze wielu mieszkańców wychodziło z sali. W jednej wsi ze 112 osób obecnych przy wyborze sołtysa, na dalszą część zebrania pozostało niewiele ponad 40 osób. Na 31 sołtysów wybrano tylko 10 nowych , natomiast w pozostałych 21 wsiach, na następne 4 lata, funkcję tą będą pełnić te same osoby. W miesiącu czerwcu odbędzie się pierwsze spotkanie z wszystkimi sołtysami , na które zaprosimy przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji stałych. Będziemy chcieli wspólnie wypracować jakiś dobry model działania i współpracy . Społeczność coraz bardziej docenia rolę sołtysa i rady sołeckiej . Aktywność tych organów wzrasta , co pozytywnie wpływa na poprawę wizerunku naszej wsi. Sołectwa działają bardzo dobrze i aktywnie , ale niepokoi nas tworzenie się coraz większej liczby różnych organizacji i stowarzyszeń , które próbują ze sobą konkurować. Takie działania przeciw sobie na pewno nie przyniosą nic dobrego dla danego środowiska, a mogą tylko przysporzyć więcej konfliktów i nieporozumień. Takim najprostszym przykładem jest organizacja Dnia Dziecka dla dzieci wiejskich. Imprezy te od lat robią rady sołeckie , a teraz pojawiły się inne organizacje np. TPD i też chcą robić Dzień Dziecka dla tych samych dzieci i też chcą żeby gmina to dofinansowała. Wydaje się, że to nie tędy droga. Nie ma sensu powielać tej samej imprezy , bo to nie doda splendoru dla wsi. Trzeba próbować robić coś wspólnie , a na pewno efekt będzie lepszy.

* Mamy rozpracowany program jeśli chodzi o inwestycje i wiemy mniej więcej na co jakie środki będziemy wydawać. Przygotowujemy się do różnych przetargów . Część pieniędzy z tych inwestycji, które miały być doinwestowane powoli spływa do naszej kasy . Przymierzamy się do jednego wspólnego celu – co zrobić żeby te pieniądze jak najlepiej spożytkować. W dalszym ciągu wielkim problemem jest porządkowanie spraw związanych z wodą i jest to priorytet numer jeden. Na drugim miejscu są drogi , a na trzecim ścieki. Niepokoi nas brak dalekosiężnego programu ze strony Starostwa Powiatowego jeżeli chodzi o modernizację i naprawy dróg powiatowych. To co Państwo radni usłyszeli na ostatnim spotkaniu z Wicestarostą nie napawa optymizmem. Dlatego będziemy chcieli wypracować wspólne stanowisko i powołać jakiś zespół. Musimy o to zadbać wspólnie , bo jest obawa , że za parę lat nie będzie po czym jeździć , a Starostwo na dzień dzisiejszy ma ograniczone środki i niezbyt się tym przejmuje. Dlatego musimy się tym bardziej tymi sprawami zainteresować i dopingować Powiat żeby nie było tak , że w pewnym momencie trzeba będzie którąś drogę zamknąć i nie będzie do tej miejscowości dojazdu. My też musimy dbać o to żeby nasze dzieci bezpiecznie dojeżdżały do szkół , a odbywa się to po drogach powiatowych . Chcemy żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie , a na niektórych drogach już nie można bezpiecznie się poruszać.

* Ostatnio wyszły trzy trudne sprawy , które chcę omówić. Pierwsza z nich dotyczy zamknięcia Izby Pamięci w Zdbicach. W prasie napisano, że to wina gminy, ale Państwo radni dobrze wiecie jaki był przebieg tej historii. Gmina nie może, w świetle prawa, wydawać pieniędzy podatników na remont obiektu , który nie jest jej własnością. W związku z nakazem służb sanitarnych obiekt trzeba remontować, a koszt remontu wyceniono na kwotę około 100 tys. zł. Bez remontu ten budynek nie może być dalej użytkowany bez względu na jego przeznaczenie . Ponieważ gmina wycofała się z tego remontu właściciel obiektu, Nadleśnictwo Wałcz, rozwiązał z gminą umowę użyczenia i w tej sytuacji budynek musieliśmy przekazać dla Nadleśnictwa. Teraz są protesty mieszkańców żeby tej Izby nie likwidować. Gmina chciała przejąć nieodpłatnie budynek na mienie gminy i wówczas rozważalibyśmy kwestię co tam dalej ma być , ale Nadleśnictwo nie wyraziło zgody na jego przekazanie. W tej sytuacji nie mamy już w tej sprawie żadnego ruchu.

Druga sprawa dotyczy artykułu w gazecie , że gmina rozbiera drogę w Karsiborze . Ta droga była drogą gminną i prowadziła „do nikąd” , a ponieważ mamy wiele dróg bardzo zniszczonych w innych wsiach, płyty betonowe zdemontowane z tej drogi zostały położone na osiedlu we wsi Strączno, gdzie ludzie brodzili w błocie. Natomiast w Karsiborze po zdjęciu płyt droga została wyrównana i można po niej spacerować. Wójt Gminy nie ma obowiązku konsultować tego typu decyzji z mieszkańcami , zwłaszcza jeżeli działa w dobrej sprawie i chce zaspakajać potrzeby mieszkańców innej wsi. Płyty są bardziej potrzebne w Strącznie niż były w Karsiborze.

Trzeci problem dotyczy wiejskich ośrodków zdrowia. Firma „PULS” , która obsługiwała oba ośrodki wycofała się z umowy uzasadniając to tym, że ani mieszkańcy Szwecji ani Różewa nie korzystają z usług ośrodków w takiej ilości żeby było to opłacalne. Były pisma i petycje kierowane do gminy i wzywające Wójta do spowodowania żeby te ośrodki funkcjonowały nadal. Chociaż w ustawie o samorządzie gminnym gmina nie ma takiego zadania jak zapewnienie opieki zdrowotnej, to jednak przygotowaliśmy gabinety tworząc warunki do prowadzenia w nich usług medycznych i standard tych gabinetów jest naprawdę wysoki. Z naszej strony jest dobra wola , ale nie mamy takiej mocy żeby zmusić kogoś do prowadzenia w tych ośrodkach działalności. Jeżeli Dyrektor „PULS-u” stwierdzał, że mu się to nie opłaca i rozwiązał umowę , to mieszkańcy nie mogą mieć pretensji do gminy , że zamyka ośrodki. W tej chwili wszystko co mogliśmy zrobić to ogłosić przetarg i spróbować znaleźć innego lekarza lub inną placówkę służby zdrowia , która będzie zainteresowana poprowadzeniem tych ośrodków. Na razie wiemy nieoficjalnie , że jest zainteresowana jedna firma , a przetarg zostanie rozstrzygnięty na początku czerwca br. Na siłę jednak nikogo nie możemy tu ściągnąć. W Szwecji do ośrodka zapisanych jest 170 osób , jeżeli wiejski ośrodek dostaje z NFZ na pacjenta średnio 7 zł miesięcznie , to co z tego można zrobić ? W Różewie jest trochę więcej pacjentów , coś koło 350, ale to też nie wystarcza , bo każdy lekarz musiałby mieć około 1500 pacjentów, żeby kontrakt z NFZ był opłacalny. Nie chcemy zamykać tych ośrodków , ale nasze możliwości działań są ograniczone, bo na to czy znajdzie się ktoś chętny nie mamy już wpływu.

* Jednym z trudniejszych problemów jest sprawa mieszkań. Bez przerwy napływają wnioski o mieszkania komunalne. Młodzi ludzie zakładają rodziny , później mają dzieci, ale wcześniej nie myślą o tym gdzie będą mieszkać tylko oczekują , że wszystko da im gmina . Niektórzy są bardzo roszczeniowi i uważają , że to im się od gminy należy. Takie jest myślenie naszych ludzi .

* Zaczną się problemy z transportem publicznym zwłaszcza w okresie letnim. Wiemy już dziś , że w czasie wakacji kilka miejscowości nie będzie miało żadnego autobusu. Dużo o tym dyskutowaliśmy na zebraniach wiejskich i może w niektórych przypadkach będziemy musieli szukać pieniędzy na dodatkowe kursy, żeby dla ludzi dojeżdżających do pracy zapewnić chociaż dojazd i powrót. Na dzień dzisiejszy pasażerów komunikacji publicznej jest coraz mniej więc przewoźnicy zawężają obszar swoich usług i w niektórych wsiach są tylko kursy dowożące dzieci do szkół w okresie roku szkolnego, a w czasie wakacji te kursy są zawieszane ze względu na koszty. My też musimy liczyć się z kosztami , bo wydatki na dowóz dzieci są coraz większe . Kiedy analizujemy koszty utrzymania naszych własnych autobusów to widać, że zaczynają one przekraczać wydatki na wynajem usług w kursach zamkniętych. Nad tym też musimy się zastanowić.

* Musimy zacząć się przygotowywać do wprowadzenia innego modelu szkół , bo koszty utrzymania oświaty powoli rozkładają nasz budżet. Postaramy się przez okres wakacyjny coś wypracować , będziemy też organizowali wyjazd do szkół niepublicznych żeby zobaczyć jak funkcjonują szkoły w innym modelu organizacyjnym. Kadra pedagogiczna musi się przygotować na zmiany organizacyjne, które są nieuniknione.


Zastępca Wójta Gminy Janusz Bartczak poinformował, że w najbliższy piątek nastąpi podpisanie umów na dwie inwestycje wodno-kanalizacyjne: wodociąg we wsi Zdbice – termin wykonania do końca czerwca br. oraz wodociąg Witankowo-Czapla Młyn-Czapla-Wiesiółka - termin wykonania do końca października br.

Jest bardzo duże zainteresowanie jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków . Od chwili podjęcia uchwały o dopłatach, wpłynęło ponad 40 wniosków . Bardzo mocno uaktywnili się w terenie akwizytorzy firm , które produkują te oczyszczalnie. Znając sytuację i widząc o dopłatach z gminy , gdzie kwota 3 tys. zł. wystarcza na zakup urządzeń namawiają ludzi do podjęcia budowy takich oczyszczalni. Dlatego w pewnym momencie możemy mieć zator , bo 40 wniosków razy 3 tys. zł. to już jest 120 tys. zł. Tak więc na ewentualne pytania od mieszkańców wsi trzeba informować , że wypłaty mogą być do chwili wyczerpania środków jakie gmina otrzymuje z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego . Z chwilą wyczerpania tych środków nabór wniosków będzie wstrzymany.

W Gostomi jest przygotowywana inwestycja pod nazwą „Sala gimnastyczna” i niestety tam w kolizji z nową salą są dwa drzewa. W dniu 14 kwietnia br. zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie zgody na ich wycięcie i dziś po upływie półtora miesiąca okazuje się, że Starosta wstąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapytaniem czy teren na którym rosną te drzewa nie jest czasami zabytkowy pomimo , że miał już wcześniej od nas informację i zapewnienie podpisane przez tegoż właśnie konserwatora , że ten teren nie jest zabytkiem. Doszło do ostrej konfrontacji ze Starostą i Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska . Wniosek jest taki , że nic nie zrobimy jeżeli urzędnik, działając w świetle prawa, mając 30 dni na wydanie decyzji, dopiero w 30-tym dniu zwraca się do innej instytucji o wydanie dodatkowej opinii, która również ma 30 dni na jej wydanie. W ten sposób uciekają nam najlepsze miesiące na wykonanie inwestycji , bo zanim uzyskamy pozwolenie na budowę i przeprowadzimy przetarg będzie już wrzesień lub październik.

Na koniec chcę Państwu przekazać małe spostrzeżenie po wyborach sołeckich , otóż mocno rośnie roszczeniowość społeczeństwa . Okazuje się , że największe problemy , , są tam gdzie gmina robi najwięcej. Ludzie w ogóle nie mówią o tym co zostało zrobione np. droga w Różewie , czy w Brzezinkach tylko ciągle mają jakieś pretensje i zarzuty. Do Pana Przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji jest jeszcze prośba , aby podczas wyjazdów w teren powiadamiać sołtysów danej wsi, ponieważ oni chcą się włączyć w sprawy , które są tematem przeprowadzanej akurat wizji lokalnej.


Informacje przedstawione przez obu Wójtów zostały przyjęte bez uwag.


Przewodniczący obrad ogłosił przerwę, która trwała w godz. 16,15 – 16.20.

Po przerwie.


Pkt. 6. Głosowanie nad projektami uchwał:


1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,


Skarbnik Gminy Sylwia Siemko wyjaśniła, że zmiany zawarte w uchwale dotyczą następujących

dochodów i wydatków:

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzana jest kwota 1.358.072 zł, na którą składa się :

* dopłata do akcyzy do paliwa dla rolników - 518.291 zł,

* kwota 125.545 zł dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych za termomodernizację szkoły,

* kwota 203.353 zł jest to kwota z umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska dotycząca finansowania utylizacji azbestu na terenie gminy,

* kwota 499.882 zł jest to dofinansowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych na terenie gminy.


Uwag do wyjaśnień Pani Skarbnik nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr VIII/33/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,


Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uchwałą towarzyszącą budżetowi i zmianom do budżetu, więc jest wymagana jej zgodność z uchwałą budżetową, bądź zmianami w zakresie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ponieważ do tej pory, przez okres 4 miesięcy , nie zmienialiśmy ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych nie było konieczności zmiany tej uchwały. Natomiast w tej chwili , przyszły znaczące pieniądze , które przeznaczamy na inwestycje więc jest konieczność zmiany tej uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr VIII/34/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


3) projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej -uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr VIII/35/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


4) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII / 32 /2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej -uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr VIII/36/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.5) projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników , w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr VIII/37/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


6) projekt uchwały w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości -uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr VIII/38/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Pkt.7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


Wójt Gminy odpowiadając na zapytanie odnośnie kapliczki w Chudym poinformował, że powstała ona z inicjatywy proboszcza parafii w Skrzatuszu ks. Słowika. Wówczas gmina wystąpiła do Spółdzielni Mieszkaniowej w Różewie , której ówczesny Prezes Edward Ogrodowski oddał to pomieszczenie w użyczenie i wyraził zgodę aby zrobić tam kaplicę. Jak się później okazało Spółdzielnia popadła w długi, a głównym wierzycielem był Przedsiębiorca Pan Rybiński , który zaopatrywał spółdzielnie w opał . Za pośrednictwem Komornika wierzyciel zaczął dochodzić swoich roszczeń i między innymi dostał hipotekę na przedmiotową działkę i budynek w Chudym. Próbowaliśmy się porozumieć z Panem Rybińskim na temat przejęcia od niego tej nieruchomości , ale cena jaką określił w stosunku do stanu technicznego obiektu, była zbyt wygórowana i w efekcie nie doszło do transakcji. Na dzień dzisiejszy doszliśmy do wniosku, że jeżeli budynek po byłej spółdzielni został przeznaczony na cele sakralne , to nawet jeżeli jest wierzyciel, nie ma on prawa tego budynku użytkownikom zabrać dopóki będzie użytkowany na cele sakralne. Prawo mówi , że nawet jak jest założona hipoteka właściciel nie może sprzedać budynku wykorzystywanego na cele sakralne. Na razie nie ma więc zagrożenia , że to zostanie zabrane. Głównym gospodarzem jest tam ksiądz, a gmina pomaga tylko w drobnych remontach i wyposażeniu obiektu.

Jeżeli natomiast chodzi o modernizację dróg , to jest ustalony plan, a zaczniemy od najbardziej strategicznych i na koloniach tam gdzie jest trudny dojazd. Referat wodno-ściekowy Pana Tadeusza Wenio będzie ściśle współpracował w temacie remontów dróg z Referatem rolnictwa (…) Pana Szczepana Kabatka. Nie będziemy przerzucać sprzętu z jednej strony gminy na drugą , lecz prace będą wykonywane w pewnym ciągu . Teraz ekipa z Różewa będzie szła po kolei przez Dobino i Witankowo w stronę Wałcza. Na jedną z najbliższych komisji możemy Państwu przedstawić szczegółowy harmonogram robót. Jeżeli chodzi o drogę do Wałcza Drugiego to miejsca najbardziej porozbijane będą załatane masą na zimno przez firmę „Pol-Dróg” , ale na przyszły rok na tą drogę planujemy położyć dywanik asfaltowy.

Na zakończenie Wójt Gminy omówił temat związany z parkingami. Powiedział, że od dziś dla radnych jest do dyspozycji parking wewnątrz czyli na podwórku od tyłu budynku oraz parking na przeciwko gminy ze szlabanem, gdzie jest około 5-ciu wolnych miejsc. Są to miejsca dla interesantów, radnych i sołtysów i w biurze obsługi interesanta będą wydawane tzw. żetony czy bilety parkingowe. Wcześniej bywało tak, że ktoś przychodził do gminy na kilka minut załatwić sprawę , a później szedł do miasta na kilka godzin , a drugi interesant nie miał miejsca do parkowania. Od dziś będzie to pod kontrolą . Parking będzie oznaczony i będą 2-3 miejsca dla interesantów + jedno dla osoby niepełnosprawnej. Pani siedząca w biurze obsługi interesantów będzie miała za zadanie otwieranie szlabanu dla interesantów. Szlaban został zainstalowany dlatego , że na tym parkingu otrzymanym od miasta w użyczenie, stawiali samochody handlarze z pobliskiego ryneczku i przez cały dzień blokowali miejsca parkingowe. Dziś jest to tak uporządkowane żeby zarówno radni, jak i sołtysi oraz interesanci mieli gdzie postawić samochód przyjeżdżając załatwić coś w gminie. Żeby pójść po bilet parkingowy można zatrzymać się na 3 minuty na światłach awaryjnych przy ulicy Dąbrowskiego.


Na tym punkt 7 sesji został zakończony.


Pkt.8.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął VIII sesję Rady Gminy w Wałczu.Protokółowała: Przewodniczący obrad : 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-08-22 08:56:11
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-08-22 08:56:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427