Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr IX/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r.

 Protokół nr IX/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r.Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 i trwała w godzinach od 15,oo do 18,00

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Szałowiński.

Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.


W posiedzeniu udział wzięli :

-Panie i Panowie radni - według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

-Wójtowie Gminy oraz pracownicy Urzędu - według załączonej listy obecności (załącznik nr 2 do

niniejszego protokołu) ,

-Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Sitarek,

-Przedstawiciele mediów.


Pkt.1.Sprawy organizacyjne :


a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,


Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich radnych , przedstawicieli gminy oraz zaproszonego gościa Panią Annę Sitarek , a także obecnych na sali przedstawicieli mediów.

Następnie stwierdził że na sali obecnych jest 11 radnych co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.

Nieobecni radni:

-Teresa Tunkiewicz – radna przybyła na salę w trakcie sesji,

-Florian Guzowski - radny przybył na salę w trakcie sesji,

-Tadeusz Biernat - radny przybył na salę w trakcie sesji,

-Sylwia Walczak – radna nieobecna przez całą sesję.


b) przyjęcie porządku obrad ,


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie następujących zmian w punkcie 9 porządku obrad:

-wykreślenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej ,

-dopisanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze każdego roku budżetowego.


Przewodniczący zapytał czy są jakieś inne uwagi lub wnioski do porządku obrad ?

Uwag ani wniosków nie zgłoszono .


Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w następującym brzmieniu:

1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.


3.Informacja na temat sytuacji na rynku pracy i działań PUP w Wałczu w zakresie

przeciwdziałania bezrobociu.


4.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za

rok 2010 – podjęcie uchwały.


5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu

wykonania budżetu .


6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


7.Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za I półrocze 2011r.


8.Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za I półrocze 2011r.

9. Głosowanie nad projektami uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

2) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,

3) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze każdego roku budżetowego.

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


11. Zakończenie sesji.


Zaproponowany porządek obraz został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 11 radnych.


Przewodniczący obrad poinformował, że troje radnych (F.Guzowski, T.Tunkiewicz, T.Biernat) uczestniczy w pogrzebie matki byłej radnej i sołtysa Pani Barbary Bukwald-Fryca i przybędą oni na sesję z niewielkim opóźnieniem. Dlatego aby ci radni mieli możliwość udziału w głosowaniu nad absolutorium może nastąpić zmiana kolejności realizowanych punktów przyjętego dziś porządku obrad sesji.


Radni przyjęli powyższą informację bez uwag.


c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na sali i był dostępny w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono. Protokoły z VIII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 24 maja br. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 11 radnych.


Pkt.2.Wnioski i zapytania radnych.


Radny Witold Rup zapytał kiedy będzie wyremontowany przepust na drodze w kierunku osady na Świniarzec ?


Nikt więcej nie zabrał głosu i punkt 2 sesji został zamknięty.


Pkt.3.Informacja na temat sytuacji na rynku pracy i działań PUP w Wałczu w

zakresie przeciwdziałania bezrobociu.


Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Sitarek poinformowała, że pełną informację na temat sytuacji na rynku pracy przedłożyła jako załącznik do protokołu w biurze Rady Gminy, natomiast teraz omówi kilka najważniejszych kwestii dotyczących analizy sytuacji w powiecie wałeckim. Sytuacja w powiecie wałeckim w roku ubiegłym należała do jednych z korzystniejszych od 2001 roku. W trakcie roku do Urzędu wpłynęło dużo, bo aż 1804 oferty pracy . Urząd dysponował również większymi środkami, które pozwoliły na aktywizację znacznej grupy osób bezrobotnych, bo łącznie zaktywizowano 2190 bezrobotnych. Na koniec grudnia 2010 roku w ewidencji osób bezrobotnych pozostawały 3444 osoby, a stopa bezrobocia dla powiatu wałeckiego wynosił 19,2 %. Od miesiąca września ubiegłego roku wzrastała liczba osób rejestrujących się , zresztą ta sytuacja powtarza się co roku , bo w miesiącach jesienno-zimowych zawsze wzrasta w naszym powiecie bezrobocie . Spowodowane to jest mniejszą liczbą ofert pracy , bo oferty pracy pojawiają się wówczas kiedy rozpoczyna się sezon związany z rolnictwem , gastronomią , leśnictwem , budownictwem . Bezrobocie w bieżącym roku wzrastało do miesiąca marca. W miesiącu marcu było zarejestrowanych 3991 osób bezrobotnych, czyli w porównaniu z końcem roku 2010 trochę wzrosło. Ale już od miesiąca kwietnia wraz z wpływaniem większej ilości ofert pracy to bezrobocie malało i na koniec miesiąca maja w ewidencji osób bezrobotnych jest zarejestrowanych 3605 osób, a stopa bezrobocia powiatu wałeckiego wynosi 19,7 %. Miesiąc czerwiec również zakończy się poziomem niższym niż miesiąc maj. Stopa bezrobocia odnotowana na koniec 2010 roku uplasowała Wałcz na 8 pozycji wśród 21 powiatów województwa zachodniopomorskiego, a osoby bezrobotne z powiatu wałeckiego stanowiły 3,8 % ogółu osób pozostających bez pracy w województwie zachodniopomorskim. Wskaźnik bezrobocia, który określany jest liczbą osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym we wszystkich gminach powiatu wałeckiego do miesiąca maja wzrastał. Nie wzrósł jedynie w gminie Wałcz, bo w gminie Wałcz choć jest najwyższy i wynosił 11,9 % na koniec grudnia 2010r. trzymuje się na tym samym poziomie. Natomiast w całym powiecie średni wskaźnik bezrobocia wynosi 10,2 %. Największy przyrost liczby osób bezrobotnych w ciągu 5 miesięcy bieżącego roku wystąpił w mieście Wałcz i w gminie Mirosławiec . Jeśli chodzi o strukturę zarejestrowanych osób bezrobotnych to w większości są to kobiety , które mają trudniejszą sytuację na rynku pracy , bo nawet jeżeli otrzymują oferty pracy to, mniej w porównaniu do mężczyzn, są zainteresowane podjęciem zatrudnienia. Najczęściej odmowę tłumaczą koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi członkami rodziny . Nie za bardzo są też zainteresowane podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania, bo nie są tak mobilne jak mężczyźni. Również ofert pracy jest więcej dla mężczyzn niż dla kobiet , jak choćby oferty pracy w branży metalowej czy budownictwie. W powiecie bezrobotne kobiety stanowią

61 % , a w gminie Wałcz 66 % i jest to duży odsetek . Prawo do zasiłku ma 13 % wszystkich osób bezrobotnych, natomiast w gminie Wałcz jest to 12 %. Od tego roku prawo do zasiłku przysługuje przez 12 miesięcy, w roku ubiegłym było to tylko 6 miesięcy. O długości zasiłku zawsze decyduje stopa bezrobocia z miesiąca czerwca roku poprzedniego. Prawo do zasiłku przysługuje pod warunkiem, że dla osoby bezrobotnej nie ma propozycji pracy lub innej formy aktywizacji . Natomiast jeśli osoba odmawia jakiejkolwiek formy pomocy oferowanej przez urząd pracy i jest to odmowa nieuzasadniona, wówczas to prawo do zasiłku nie przysługuje. W każdym urzędzie jest grupa osób , która nie chce pracować i zdarza się, że jest to nawet 50 % zarejestrowanych osób bezrobotnych. Osoby bezrobotne rejestrują się przede wszystkim ze względu na składkę na ubezpieczenie zdrowotne i możliwość korzystania ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej. To są główne powody dla, których osoby nie pracujące rejestrują się w biurze pracy. Dużą grupę stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane powyżej 12 miesięcy, co powoduje, że ich uprawnienia zawodowe często ulegają dezaktualizacji. Dlatego jest wiele programów i form aktywizacji , które proponuje się dla osób bezrobotnych po to żeby zwiększyć motywację tych osób do poszukiwania pracy we własnym zakresie. W strukturze osób bezrobotnych dużą grupę stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i to jest zjawisko bardzo niepokojące. Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym , a bez wykształcenia średniego w powiecie jest 62 % osób bezrobotnych. Im wyższe wykształcenie tym większa szansa na podjęcie pracy. W kategorii wiekowej największą grupę zarejestrowanych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata. Natomiast osoby po 50 roku życia stanowią 25 % zarejestrowanych. Znaczną grupę stanowią osoby nie mające żadnego doświadczenia zawodowego, które nigdy nie pracowały . Takich osób jest 15 % . W tym roku urząd ma trudniejszą sytuację ze względu na ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji . Limit środków wynosi 41 % ubiegłorocznego limitu, który był przeznaczony na aktywizację osób bezrobotnych . W ubiegłym roku urząd dysponował kwotą 10.340 tys. zł. , a w tej chwili jest to kwota tylko 4.290 tys. zł. Ta sytuacja spowoduje, że do mniejszej grupy bezrobotnych będą kierowane instrumenty rynku pracy. W ubiegłym roku środki były duże i dodatkowo urząd realizował 4 projekty ze środków EFS , na które pozyskał dodatkowe środki oraz realizował jeszcze 2 projekty z rezerw finansowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej. To pozwoliło na aktywizację ponad 2 tysięcy osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe, staże , roboty publiczne , prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne , dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej itp. Między innymi w oparciu o te środki powstało 113 nowych podmiotów gospodarczych. Dużym zainteresowaniem cieszy się też refundacja kosztów na utworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy. W tym roku z powodu ograniczonych środków urząd nie planuje grupowych szkoleń zawodowych. Będą organizowane głównie szkolenia indywidualne w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców, po których będzie efektywność w postaci zatrudnienia. Jeżeli jest potrzeba przeszkolenia osoby bezrobotnej, pracodawca złoży zapotrzebowanie i zapewni później miejsce pracy wówczas takie szkolenie będzie organizowane. W tym roku przede wszystkim będą uruchamiane staże , ale będą one krótsze po to aby ta pomoc trafiła do większej grupy osób i większa uwaga będzie położona na staże efektywne, które przynoszą efekt w postaci zatrudnienia po jego zakończeniu. W związku z tym, że urząd realizuje projekty , to jest możliwość aktywizacji osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy , czyli młodzieży , osób długotrwale bezrobotnych , kobiet które nigdy nie pracowały , osób bez kwalifikacji zawodowych, osób niepełnosprawnych itp. Obecnie jest realizowany projekt , który jest skierowany do osób, które utraciły pracę z winy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne bądź modernizacyjne . Wszystkie te działania mają na celu zmniejszenie stanu bezrobocia i mają pomóc osobom bezrobotnym radzić sobie z tą trudną sytuacją pozostawania bez pracy. Tak mniej więcej wygląda sytuacja na rynku pracy , natomiast jak to będzie dalej trudno powiedzieć , bo wiele zależy od tego jakimi środkami będzie dysponował urząd pracy w II połowie roku.

Informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dyskusja.


Radna Agnieszka Cybulska powiedziała, że są wskaźniki , które decydują o tym ile pieniędzy do danego regionu spływa z Unii Europejskiej i są wskaźniki mówiące o stopie bezrobocia w danym regionie. Wydaje się, że w ubiegłym roku województwo zachodniopomorskie było gdzieś na pograniczu tego wskaźnika, który kwalifikowałby nas do regionów lepiej rozwiniętych i że tych pieniędzy wpłynie mniej . Jak to wygląda w tym roku ?


Zastępca Dyrektora PUP Anna Sitarek odpowiedziała, że na początku każdego roku wszystkie urzędy dostają środki z Funduszu Pracy i od wielkości tych środków uzależnione są później środki, które przeznaczone są na realizację programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Limit urzędu to są środki algorytmu EFS oraz środki, które dodatkowo są pozyskane w związku z naborami wniosków. Jeśli jest ogłoszony jakiś nabór na wniosek to wówczas urząd albo na to ogłoszenie odpowiada albo nie i to zwiększa limit środków, które pozostają w dyspozycji urzędu. Algorytm EFS jest wzorem, pod który podstawia się pewne liczby np. napływ i odpływ bezrobotnych, stopa bezrobocia itp. Cała sytuacja , która w danym powiecie jest , kiedy się ją włoży do tego wzoru, decyduje o wielkości środków. Niektóre powiaty się z tym nie zgadzają, bo pomimo efektywnej pracy dostają środki mniej korzystne . Jeżeli bowiem pozyskają dodatkowe środki na realizację programu dla młodzieży i zaktywizują tą młodzież, to ta młodzież będzie wtedy we wzorze liczbowo mniejsza , wówczas może to wpłynąć na niekorzyść urzędu. Wałecki urząd pracy w ubiegłym roku miał 10.340 tys. zł. w tym był algorytm w wysokości 5.470 tys. zł. + EFS i jeszcze 4 projekty , które urząd dodatkowo realizował i na które pozyskał środki w związku z projektem , który przygotował. Urząd nigdy nie wie czy dostanie te środki i w tej chwili też czekamy . Jeśli je dostaniemy to one automatycznie zwiększą nam limit i więcej będzie możliwości aktywizacyjnych osób bezrobotnych.


Radna Agnieszka Cybulska powiedziała, że są pewnie takie zawody gdzie liczba bezrobotnych jest większa. Które zawody są mało popularne , gdzie jest przesyt na rynku, a które zawody są zawodami poszukiwanymi ?


Zastępca Dyrektora PUP Anna Sitarek odpowiedziała, że wśród tych 3605 osób bezrobotnych występują wszystkie zawody. Jeżeli urząd dostaje ofertę pracy to zawsze jest w stanie ją zrealizować. Jest jeden powód , który może być przyczyną niezrealizowania oferty pracy , a mianowicie motywacja osoby bezrobotnej , jej chęci i jej aktualne kwalifikacje. Największą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią sprzedawcy , kucharze, ekonomiści . Również dużo jest zarejestrowanych osób w zawodach mechanicznych oraz w zawodach budowlanych. Ale w tych zawodach jest również bardzo dużo ofert pracy . Bardzo często pojawia się zawód sprzedawcy , w sezonie częściej pojawiają się oferty w zawodach gastronomicznych i budowlanych. Szkolnictwo na terenie powiatu mamy takie jakie mamy i najwięcej rejestruje się osób z wykształceniem ekonomicznym , ale też te osoby najszybciej korzystają z usługi urzędu pracy w postaci stażu , który często kończy się zatrudnieniem danej osoby. Tak więc we wszystkich zawodach możemy bezrobotnym zaproponować pracę. Były problemy z realizacją ofert w zawodzie programistów , fizjoterapeutów , inżynierów budownictwa, osób od kontaktów zagranicznych. Brak jest osób z dobrą znajomością języka i brak jest kierowców. Kierowcy jeżeli pozostają w ewidencji osób bezrobotnych to z reguły dlatego, że mają nieaktualne prawa jazdy . Tak więc niemal każdą ofertę pracy można zrealizować , ale potrzebne są też dobre chęci bezrobotnego.


Radny Jan Kurowski powiedział, że z informacji wynika, że 50 % bezrobotnych nie chce pracować i to jest prawda. Często bezrobotni przychodzą ze skierowaniem z biura pracy i proszą tylko o wpis , że pracodawca go nie chce. Co z nimi dalej się dzieje kiedy od kilku pracodawców uzyskają taki wpis ? Czy oni dostają jakieś świadczenia ?


Zastępca Dyrektora PUP Anna Sitarek odpowiedziała, że jeżeli bezrobotny idzie do pracodawcy , a ten wymijająco wpisze , że nie spełnia jego oczekiwań to bezrobotny nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Dlatego prosimy pracodawców żeby wpisywali faktyczny powód nie zatrudnienia danej osoby , bo jeżeli ta osoba nie chce pracować to należy napisać na skierowaniu, że nie jest zainteresowana podjęciem zatrudnienia. Jeżeli odmowa przyjęcia pracy jest nieuzasadniona to taka osoba traci status osoby bezrobotnej i żadne świadczenia jej się nie należą.


Radny Jan Kurowski powiedział, że Urząd Pracy w roku 2010 dysponował kwotą ponad 10 mln. zł. , a na rok 2011 ma tylko 4 mln. zł. Co jest spowodowane tak dużą obniżką środków ?


Zastępca Dyrektora PUP Anna Sitarek odpowiedziała, że wszystkie urzędy pracy w kraju narzekają na brak środków. Sygnał był już w roku ubiegłym, że Fundusz Pracy będzie węższy i pieniędzy na aktywizację osób bezrobotnych będzie mniej. Rok następny niestety zapowiada się podobnie. Ostatnie umowy urząd będzie zawierał już w miesiącu wrześniu po to żeby do końca roku zakończyć program aktywizacji zawodowej i nie przechodzić ze środkami na rok następny. Wszystkie urzędy pracy mają podobny problem i we wszystkich urzędach środki są znacznie niższe niż w ubiegłym roku.


Radna Aldona Piaskowska zapytała czy osoba bezrobotna, która ukończyła jakiś kurs organizowany przez urząd pracy nie może skorzystać później ze stażu , nawet gdy sama znajdzie ofertę u pracodawcy ?


Zastępca Dyrektora PUP Anna Sitarek odpowiedziała, że generalnie urząd pracy stara się stosować zasadę aby osoba bezrobotna korzystała z jednej formy pomocy w ramach Funduszu Pracy , z uwagi na to, że są ograniczenia finansowe . Każdy przypadek jest inny i dlatego należy go analizować indywidualnie, bo wszystko zależy od tego z jakiej formy pomocy wcześniej dany bezrobotny skorzystał, ale odpowiedź na pytanie brzmi „tak” taka odmowa jest możliwa.


Radny Jan Uran zapytał czy są jakieś refundacje nowych miejsc pracy i czy na uruchomienie nowej działalności gospodarczej można uzyskać jakieś środki ?


Zastępca Dyrektora PUP Anna Sitarek poinformowała, że osoby bezrobotne, które występują z wnioskiem o środki na uruchomienie działalności gospodarczej mogą otrzymać środki w formie dotacji pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. Dana osoba musi mieć przygotowanie merytoryczne, nie może to być osoba, która zwalnia się z zakładu żeby uruchomić działalność i otrzymać środki z biura pracy , co też się zdarza. Jeżeli wszystkie wymagania w stosunku do tego żeby otrzymać dotację zostaną spełnione , to na chwilę obecną jest dotacja w kwocie 15 tys. zł. przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona minimum przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu przyznana dotacja staje się bezzwrotna. W tym roku było duże zainteresowanie pracodawców refundacją kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy . W ramach tej refundacji 26 osób zostało zatrudnionych i na chwilę obecną środki na ten cel zostały wyczerpane . Jeśli przejdzie pozytywnie program specjalny to do urzędu wpłynie dodatkowa kwota i tam są zaplanowane środki na pokrycie kosztów doposażenia nowych stanowisk pracy czyli na zakup narzędzi i maszyn potrzebnych na danym stanowisku.


Ponieważ pytania zostały wyczerpane Przewodniczący obrad podziękował Pani Annie Sitarek za przedstawienie powyższej informacji i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Na tym punkt 3 sesji został zakończony.

Przewodniczący obrad stwierdził, że z uwagi na dalszą nieobecność trzech radnych obecnie będzie realizowany punkt 8 sesji .


Pkt. 8.Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za I półrocze 2011r.


Przewodniczący obrad stwierdził, że pisemną informację z działalności Straży Gminnej za 5 m-cy bieżącego roku radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, a w uzupełnieniu do tej informacji Komendant Straży przeprowadzi teraz prezentację multimedialną.


Komendant Straży Gminnej Włodzimierz Czub w prezentacji slajdów na tablicy interaktywnej przedstawił przykłady obrazujące co strażnicy gminni robią na terenie gminy i czego dotyczą ich interwencje. Do poszczególnych slajdów Komendant dodawał krótki komentarz.


Do informacji z działalności Straży Gminnej radni nie zgłosili uwag.

Pisemna informacja z działalności Straży Gminnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Na salę przybyli radni : Tadeusz Biernat, Teresa Tunkiewicz, Florian Guzowski - stan radnych 14.


Po zakończeniu punktu 8 sesji nastąpiła przerwa w obradach od godz. 16,2o do godz. 16.3o.

Po przerwie Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji punktu 6 sesji.


Pkt. 6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


W informacji z pracy w okresie między sesjami Wójt Gminy omówił następujące tematy :


  • Od 1 stycznia przyszłego roku ma wejść w życie tzw. „ ustawa śmieciowa”. W II półroczu

br. będziemy się przygotowywać do jej wprowadzenia na naszym terenie. Tym tematem będzie musiała się zająć Komisja Ochrony Środowiska (…) i to chyba już w miesiącu sierpniu , a najpóźniej we wrześniu. Będzie to poważny temat i musimy go dobrze strategicznie rozpracować. Widzimy dziś jakie są problemy w gospodarce odpadami stałymi i trudno przewidzieć jakie skutki przyniesie ta nowa ustawa, jednak musimy ustalić wysokość podatku „śmieciowego” od jednej osoby i na pewno będzie problem z osobami, które są klientami GOPS-u , a więc rodzinami z niskimi dochodami.

  • Odbył się wyjazd do dwóch szkół niepublicznych w gminie Sadki i gminie Nakło, w którym

wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych. Celem wyjazdu było obejrzenie jak one funkcjonują i jak sobie radzą z finansami , bo w naszej gminie niektóre szkoły są bardzo drogie w utrzymaniu i musimy coś w tym temacie zadecydować. W niektórych szkołach ilość dzieci jest mała i dlatego subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania . Dlatego zastanawiamy się nad inną formą organizacyjną w oświacie . Musimy również zająć się dowozami i przeliczyć czy bardziej opłacalne są przewozy zamknięte czy usługi z zewnątrz. Temat jest bardzo szeroki i wiele kwestii trzeba na spokojnie przeanalizować żeby wybrać najlepsze rozwiązanie.

  • Dużymi krokami wkraczają lata 2014-2020 tzw. perspektywiczny plan rozwoju gminy .

Dziś wiadomo, że pieniądze , które będą unijne będą kierowane na inne segmenty i trzeba będzie się do tego przygotować , bo już dzisiaj nie możemy liczyć na to , że takim strumieniem będą płynęły pieniądze na wodę i kanalizację . Przede wszystkim będą to inne pieniądze, natomiast na wodę i ścieki będą tylko kredyty. Dlatego musimy się przygotować do innej formy działania żebyśmy mogli maksymalnie, tak jak w latach 2007-2013 , to co się nam należy wykorzystać i dlatego często bierzemy udział w różnych szkoleniach i spotkaniach gdzie te zagadnienia są omawiane .

  • W latach 2011-2013 musimy przygotować się do tego budżetu zadaniowego , który będzie

ograniczał pewne formy przekraczania niektórych wydatków , które na dzień dzisiejszy są luźne. Wspólnie z Radą Gminy musimy to wypracować i określić jak niektóre wydatki będą realizowane i jak przygotowywać budżet żeby mógł sprawnie funkcjonować.

  • Smuci nas brak współpracy mieszkańców naszych wsi między sobą. Powstaje coraz więcej

różnych organizacji , jak KGW , TPD , LZS-y i rady sołeckie , które nie umieją się ze sobą porozumieć. Nie ma współpracy i porozumienia i każdy działa na własną rękę, natomiast my nie będziemy tworzyć osobnych budżetów dla TPD i KGW i osobnych dla rady sołeckiej i kupować coraz więcej sprzętu , bo każdy chce mieć swój. Tu jest prośba do Państwa radnych żebyście na swoim terenie przyjrzeli się tej sytuacji i w razie potrzeby jakoś temu przeciwdziałali. Wydajemy duże pieniądze na boiska , place zabaw i na inne sprawy dla wsi , a to jest niedoceniane i powoli ulega dewastacji. Takie rozgrywki między mieszkańcami wsi są absolutnie niepotrzebne.

  • Pojawił się problem z ośrodkami zdrowia , z prowadzenia których zrezygnował PULS. Do

przetargu zgłoszona została tylko jedna oferta , ale jest ona niepełna i nie wiadomo czy podpiszemy z tą lekarką umowę, bo jest mało wiarygodna. Musimy to jeszcze sprawdzić i zasięgnąć opinii o tej firmie.

  • Wspólnie ze Starostwem uzgodniliśmy kiedyś , że wybudujemy parking przy magicznej

górce w Rutwicy żeby było tam miejsce dla bezpiecznego postoju dla turystów. Jednak mamy już informację z Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych, że poza normalnym utwardzeniem gruntu przy pomocy kruszywa, nie ma mowy o żadnych płytach czy innej nawierzchni trwałej. Na chwilę obecną uzgodnienia są takie, że gmina zakupi niezbędne materiały , a wykonawstwem zajmie się Starostwo jako, że parking jest położony przy drodze powiatowej.

  • Jest problem z Agencją Nieruchomości Rolnej , która wstrzymała wszystkie przekazywania

działek. Dzisiaj nie można od nich nic przejąć ani odpłatnie ani nieodpłatnie , ponieważ radykalnie ma się zmienić ustawa . Jest nowy energiczny zastępca dyrektora w Oddziale Szczecińskim , z którym prowadzimy rozmowy i on prosi nas abyśmy jeszcze trochę się wstrzymali i poczekali na nowe przepisy. Niestety z działką w Boguszynie pod budowę boiska już dłużej nie będziemy czekać i złożyliśmy wniosek o wycenę tej działki , która jest nieużytkiem, z zamiarem jej wykupu. Natomiast z przejęciem innych działek poczekamy na jakieś kompleksowe rozwiązanie i propozycje ze strony Agencji. My ze swej strony zwrócimy uwagę na to aby wszystkie działki czy to Agencji , czy właścicieli prywatnych były wykaszane i utrzymywane w estetycznym stanie. Za niedopełnienie tego obowiązku Straż Gminna będzie bezwzględnie karać mandatami również Agencję Nieruchomości Rolnych, z którą od lat ten temat „wałkujemy”.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt Gminy zgłosił wniosek o odłożenie na następną sesję uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Chodzi o to, że w projekcie jest przewidziana dotacja gminy tylko do 30 % kosztorysu. To może w niektórych przypadkach zamknąć drogę do renowacji tych zabytków. Kiedy bowiem schody do zabytkowego kościoła w Golcach będą kosztowały 20 tys. zł. , a wieś ma tylko 8 tys. zł. więc przy 30 % gmina może dołożyć tylko 6 tys. zł. co nie wystarczy do wykonania tego zadania. Albo na przykład w Laskach , gdzie mieszka około 60 osób na pewno nie uda się zebrać 70 % środków na odbudowę dzwonnicy przy kościele. Dlatego powinniśmy się zastanowić nad zwiększeniem tego wskaźnika procentowego , który przecież nie jest obligatoryjny , bo gmina będzie dowolnie ustalała wysokość dotacji do określonego w uchwale pułapu. Zwłaszcza w tych małych wsiach gdzie zawsze będzie mniej pieniędzy może to zamykać drogę do wykonania jakiegoś remontu. Dlatego mając na uwadze to, że powinniśmy dbać o nasze zabytki i ich renowację , proponuję odstąpienie od głosowania i ponowne przeanalizowanie tej uchwały na sierpniowych posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Jeżeli zostanie ona podjęta na sesji w sierpniu to będzie jeszcze czas na składanie wniosków o dotację na rok 2012.


Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wniosek Wójta Gminy zostanie poddany pod głosowanie w punkcie 9 sesji przy podejmowaniu uchwał. Następnie stwierdził, że w między czasie z nieobecni radni wrócili z pogrzebu więc można przystąpić do realizacji punktów związanych z przyjęciem sprawozdania budżetowego i udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.


Przystąpiono do realizacji punktu 4 i 5 porządku obrad sesji.


Pkt.4.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania

finansowego za rok 2010 – podjęcie uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy otwierając punkt 4 sesji stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 przeanalizowały wszystkie komisje stałe Rady Gminy.

Zapytał czy Komisje zgłaszają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do przedstawionego sprawozdania ?

Przewodniczący komisji stałych nie zgłosili żadnych uwag do sprawozdania .


Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr XLIII/187/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2011 r., w której sprawozdanie Wójta Gminy Wałcz z wykonania budżetu za 2010 rok, zostało zaopiniowane pozytywnie.

Uchwała Nr XLIII/187/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Gminy Wałcz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 14 radnych,

-za - 14 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr IX/39/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Pkt. 5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu .


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Tunkiewicz odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.


Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr LX/244/Z/2011 z dnia 18 maja 2011r. , w której wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wałcz z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010 został zaopiniowany pozytywnie.

Uchwała Nr LX/244/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wałcz z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

-obecnych 14 radnych

-za 14 głosów


Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer IX/40/2011

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Pkt. 7.Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za I półrocze 2011r.


Przewodniczący obrad stwierdził, że informację z realizacji podatku rolnego i od nieruchomości za I półrocze 2011r. wszyscy radni otrzymali wcześniej. Zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania do tej informacji ?

Ponieważ nikt z sali nie zabrał głosu Przewodniczący stwierdził , że Rada Gminy przyjmuje informację bez uwag. Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.


W tym miejscu Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Tadeuszowi Wenio.


Kierownik referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej Tadeusz Wenio przedstawił radnym zestawienie wykonanych w okresie od 12 kwietnia do 16 czerwca br. remontów dróg gminnych oraz kosztów poniesionych na te remonty.

Zestawienie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.


Pkt.9. Głosowanie nad projektami uchwał:


Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy zgłoszony w punkcie 6 sesji o wyłączenie spod głosowania uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

-obecnych -14 radnych,

-za -14 głosów,


Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek Wójta został przyjęty i w/w uchwała zostaje przełożona na następną sesję Rady Gminy.


1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 -uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 14 radnych,

-za - 14 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr IX/41/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

2) projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa

Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie -uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 14 radnych,

-za - 14 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr IX/42/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


3) projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze każdego roku budżetowego -uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 14 radnych,

-za - 14 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr IX/43/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pkt.10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


Wójt Gminy podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium za wykonanie budżetu gminy . Powiedział, że było to już jego 20 absolutorium w pracy na stanowisku Wójta Gminy. Stwierdził, że rok 2010 był bardzo trudny , ale jednocześnie bardzo atrakcyjny. W historii gminy nie udawało się dotychczas przekroczyć kwoty 40 mln. zł. budżetu, co stało się właśnie w roku ubiegłym. Planowany był prawie 8 milionowy deficyt , a zamknął się dużo mniejszą kwotą. Pomimo , że był to rok wyborczy to jednak dość spokojny , który udało się bez większych problemów i zgrzytów przejść, choć trzeba przyznać, że nie udało się niektórych inwestycji zakończyć . Tak było między innymi z drogą w Różewie, którą robiła firma POL-DRÓG i która wzięła na siebie za dużo zleceń , a później mrozy wstrzymały prace. Na koniec zapewnił, że będzie się starał, żeby gmina nadal rozwijała się i rosła w siłę, bo to jest jedyna słuszna droga . Do tego jednak jest potrzebna spokojna, twórcza praca na bazie porozumienia i wspólnego rozwiązywania problemów.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski powiedział, że są problemy z nowo zakupionymi namiotami dla wsi sołeckich. Te namioty mają taką wadę, że boki są połączone na stałe z dachem i przy rozkładaniu pokrycie pęka na szwach . Przy namiotach gdzie dach jest osobno , takich jak zakupił Lider Wałecki, można boki dowolnie zakładać lub zdejmować w zależności od pogody, natomiast w tych namiotach takiej możliwości nie ma. Boki zapinane są na rzepy, które przy większym wietrze się odpinają. Ten typ namiotu ma wiele wad i jeżeli są we wsiach namioty jeszcze nie używane to najlepiej oddać je do producenta.


Wójt Gminy powiedział, że sprawę zakupu tych namiotów pilotował Zastępca Janusz Bartczak i jak tylko wróci on z urlopu to zajmie się tym tematem.


Przewodniczący obrad odczytał pismo, skierowane przez Panią Lucynę Niespodzianą ispektora ds. działalności gospodarczej, do wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy informujące o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej , która wprowadza wymóg uzupełnienia danych przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w Urzędzie Gminy. Przewodniczący powiedział, że wszyscy radni otrzymali dziś to pismo i jest prośba o rozpropagowanie tej informacji w terenie.


Kierownik referatu rolnictwa (…) Szczepan Kabatek poinformował, że odbudowa przepustu na drodze w kierunku na Świniarzec rozpocznie się lada dzień , bo to zadanie jest już zlecone wykonawcy. Jest to firma będąca podwykonawcą Spółki „POL-DRÓG” i wykonuje u nas szereg robót na drogach na terenie gminy . Ostatnio na 2-3 tygodnie firma zeszła z naszych robót celem zrobienia podbudowy na drodze Rutwica-Strączno. Natomiast na ten przepust są już kupione materiały i na pewno przepust będzie zrobiony .


Wójt Gminy nawiązał do sprawy organizacji turnieju piłkarskiego „O puchar Wójta Gminy” i powiedział, że jeżeli ta impreza ma być zorganizowana to proponuje aby były to rozgrywki chłopców do lat 18-tu i żeby byli to zawodnicy tylko z terenu gminy. Do sołtysów pójdzie pismo o zgłaszanie drużyn, a następnie w zależności od tego ile drużyn się zgłosi ustalimy gdzie będą eliminacje i gdzie rozegrany zostanie finał.

Na koniec Wójt poinformował, że jest pod dużym wrażeniem po imprezie jaką z okazji zakończenia roku szkolnego zorganizowało Gimnazjum w Chwiramie. To jakie osiągnięcia mają uczniowie tej szkoły i jak przygotowali to zakończenie było na bardzo wysokim poziomie i możemy być dumni z takiej szkoły. Całą tą uroczystość prowadzili sami uczniowie bez pomocy nauczycieli i choć impreza miała trwać godzinę , to po dwóch godzinach nikt nie chciał opuszczać szkoły .

Radny Adrian Szatkowski poinformował, że wieś Karsibór organizuje we wrześniu wyjazd do Pragi i są jeszcze wolne miejsca , dlatego prosi o rozpropagowanie tej informacji gdyby byli chętni do udziału w tej wycieczce. Koszt wyjazdu na 3 dni wynosi około 500 zł.


Wójt Gminy poinformował , że w Nakielnie odbyły się regaty otwierające tegoroczny sezon żeglarski i jest pod wrażeniem tego jak działa Armatorski Klub Żeglarski i ile wspaniałych rzeczy robi w Nakielnie. Gmina daje materiał, a żeglarze robią remonty i dbają o estetyczny wygląd tego obiektu. Wójt powiedział, że można zorganizować sesję wyjazdową do Nakielna żeby radni zobaczyli jak ten ośrodek się rozwija . Trzeba powiedzieć , że Nakielno powoli staje się centrum turystycznym gminy właśnie dzięki AKŻ-towi i naprawdę w to miejsce warto inwestować.

Na koniec Wójt poinformował radnych, że w partnerstwie publiczno-prywatnym będzie robiona droga w Dobinie koło radnego Pana Jana Kurowskiego , który zadeklarował partycypację w kosztach jej budowy. Dodał, że chciałby aby takich inicjatyw społecznych było więcej .


Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu punkt 10 sesji został zakończony.


Pkt.11.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął IX sesję Rady Gminy w Wałczu.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-08-22 08:57:57
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-08-22 08:57:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427