Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr X/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 25 sierpnia 2011 r.

 Protokół nr X/ 2011

z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 25 sierpnia 2011 r.Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 i trwała w godzinach od 15,oo do 18,00

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Szałowiński.

Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.


W posiedzeniu udział wzięli :

-Panie i Panowie radni - według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

-Wójtowie Gminy oraz pracownicy Urzędu - według załączonej listy obecności (załącznik nr 2 do

niniejszego protokołu) ,

-Przedstawiciele mediów.


Pkt.1.Sprawy organizacyjne :


a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,


Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich radnych , przedstawicieli gminy oraz przedstawicieli mediów.

Następnie stwierdził że na sali obecnych jest 14 radnych co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.

Nieobecny radny:

-Florian Guzowski - radny przybył na salę w trakcie trwania obrad.


b) przyjęcie porządku obrad ,


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dopisanie w punkcie 8 dodatkowej uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz . Dodał, że projekt tej uchwały radni mają przed sobą na stołach. Zapytał czy są jakieś inne uwagi lub wnioski do porządku obrad ?

Uwag ani wniosków nie zgłoszono .


Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w następującym brzmieniu:


1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.


3.Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków- rozliczenie

dochodów i wydatków za I półrocze 2011r.


4.Omówienie sytuacji w szkołach.


5.Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.


6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


7.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy za I półrocze 2011r.

8. Głosowanie nad projektami uchwał:


1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

2) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu.

3) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz.


9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


10 Zakończenie sesji.


Zaproponowany porządek obraz został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.


c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na sali i był dostępny w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono. Protokoły z IX sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 czerwca br. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 14 radnych.


Pkt.2.Wnioski i zapytania radnych.


Radny Jan Kurowski zgłosił następujące zapytania i wnioski:


1) Proszę o wyjaśnienie sprawy przystanku autobusowego na trasie Chwiram-Gostomia. Wniosek ten po raz pierwszy został zgłoszony przez radnego Jana Urana na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska (…) w dniu 24.08.2009r. Następnie wniosek został ujęty we wnioskach wsi Gostomia - do budżetu na rok 2010 i na posiedzeniu w dniu 16.03.2010r. został on wstępnie zaopiniowany pozytywnie. Następnie na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 26.03.2010r. Komisja uznała wniosek za zasadny. Wniosek został ponownie zgłoszony do budżetu na rok 2011 i na posiedzeniu w dniu 22.02.2011r. wniosek pozostawiono do oceny podczas wyjazdu w teren. Na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 24.03.2011r.wniosek uznano za zasadny.

Do dzisiejszego dnia nie znamy odpowiedzi dlaczego ten przystanek tam nie stoi. Chodzi o postawienie nowego przystanku po prawej stronie jadąc od Wałcza, bo istniejącego nie da się przenieść na drugą stronę , gdyż jest on murowany. Tam wieją zachodnie wiatry i chodzi o osłonięcie dzieci dojeżdżających do szkoły przed tymi wiatrami. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

2) Proszę o odpowiedź czy Pan Adam Piątek otrzymał pozytywną decyzję środowiskową na prowadzenie tuczu trzody chlewnej w ilości 2ooo szt w miejscowości Dobino i czy były brane pod uwagę pisma mieszkańców Dobina ? Jeżeli były brane pod uwagę to dlaczego my nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ?

3) Otrzymałem pismo od Pani Izabeli Pacanowskiej zam. Dobino 16, w którym prosi ona o interwencję w sprawie psów przebywających na posesji po byłej RSP Dobino. Często brama wjazdowa na tą posesję jest otwarta i psy atakują ludzi. Kilkakrotne zwracanie uwagi ludziom , którzy na tej posesji

się pojawiają nie odniosło żadnego skutku (radny odczytał treść pisma p. Pacanowskiej).

Te psy stanowią zagrożenie dla ludzi i proszę o interwencję.

4) Kilkakrotnie na sesjach i komisjach zgłaszałem prośbę o wycięcie chaszczy na skrzyżowaniach dróg powiatowych z drogami gminnymi, krajowymi i wojewódzkimi, ale nic się w tym temacie nie robi.

Pytanie do radnego powiatowego Pana Tadeusza Wenio : czy radni powiatowi nie mają na to żadnego wpływu , czy są tylko do tego aby podnosić mandaty przy głosowaniu ?

5) Radna i sołtys wsi Kłębowiec Pani Aldona Piaskowska napisała pismo do Starostwa o naprawę dziur na odcinku Kłębowiec-Rudnica . Rzeczywiście ubytki w tej drodze są bardzo duże i ktoś nie wiedząc, że tam tak jest może poważnie uszkodzić samochód. Dlatego proszę o szybką reakcję i naprawienietej drogi.

6) Proszę o informację co zostało zrobione na drogach powiatowych w okresie wakacyjnym.


Radna Wojdyła Bogusława zapytała jaka jest sytuacja prawna z lokalem po byłej poczcie we wsi Dębołęka ? Pani Danuta Pietrzyk mieszkająca w tym samym budynku rości sobie pretensje do tego, że to się jej należy ponieważ ona ma tam wjazd na posesję. Ta pani snuje różne insynuacje pod adresem gminy i trzeba ten spór jakoś rozstrzygnąć.

Drugie pytanie : czy ktoś z gminy będzie przy odbiorze nowej linii energetycznej zakładanej w Dębołęce? Podczas wymiany słupów została rozjechana droga. Kierownik robót obiecał, że drogę naprawią , ale trzeba tego dopilnować.

Kolejna sprawa do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu : droga od Lubna do drogi wojewódzkiej nr 163 , zwłaszcza odcinek Kolno-skrzyżowanie jest w bardzo złym stanie . Przed tzw. „betonówką” powstał rów o głębokości około 30 cm i dwa samochody nie mogą się minąć , a już wyminięcie się z maszynami rolniczymi jest wykluczone. Tych ubytków aż do drogi wojewódzkiej jest coraz więcej i są coraz głębsze . Jest już sierpień i choć były obietnice , że zostaną choć częściowo naprawione nic się tam nie robi. Stan tej drogi się pogarsza, a idzie zima . Jest to punkt newralgiczny , bo co roku nawiewa tam bardzo dużo śniegu , trzeba więc pomyśleć także o jakiejś siatce do ustawienia wzdłuż drogi. Właściciel gruntów Pan Ciach nie ma nic przeciwko temu żeby na jego polu ustawić płotki lub siatkę dla osłony przed śniegiem.


Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński powiedział, że był na tej drodze z Wicestarostą , który obiecał, że coś się tam zrobi. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że jest popsuty przepust w Rudkach i za chwilę może się całkiem zarwać.

Radna Wojdyła Bogusława w uzupełnieniu do sprawy energetyki powiedziała, że z tyłu za jej posesją jeździły dźwigi i jest duże zaniżenie terenu. Trzeba sprawdzić, czy tam czasami nie pękł przepust , który odprowadza wodę z całej miejscowości do rowu, ponieważ cały czas stoi tam woda, której kiedyś nie było. Proszę żeby ktoś to sprawdził.


Radny Jan Uran zgłosił, że na drodze powiatowej Gostomia-Róża Wielka, około 500 m za wsią, są 3-4 wyrwy w jezdni , które trzeba załatać. Natomiast na drodze Gostomia-Ługi Wałeckie dziur jest tak dużo, że trzeba jechać slalomem.


Radna Sylwia Walczak powiedziała, że mieszkańcy wsi Brzezinki zgłaszają obawy odnośnie wznowienia działalności przez Pana Urbańczyka, który kiedyś prowadził tam hodowlę trzody chlewnej. Mieszkańcy nie zgadzają się na to, ponieważ ten Pan podobno nie spełnia żadnych norm i oczekują pomocy ze strony gminy żeby temu zapowiedz.

Druga sprawa dotyczy przepustu – mieszkanka Chwiramu Pani Hejmanowska skarży się, że zalewa jej pole oraz podwórko ponieważ pękł jakiś przepust. Złożyła w tej sprawie pismo do gminy i otrzymała odpowiedź , że zgłosi się pracownik gminy , ale do tej pory nikogo nie było i nikt się tą sprawą nie zajął.


Radna Agnieszka Cybulska zgłosiła prośbę o wsparcie w sprawie odwodnienia drogi. Otóż w Szwecji była robiona droga nr 22 (odpływ deszczowy i chodniki) – czy był już odbiór tych robót ? Chodzi o to , że teraz z wodą deszczową jest większy problem niż przed remontem chodników. Najgorsze miejsce jest na zakręcie przy krzyżówce na Nadarzyce. Wspólnie z kolegą Florianem Guzowskim próbowaliśmy interweniować w Krajowej Dyrekcji Dróg, żeby udrożnić przepust , który prawdopodobnie jest zapchany , a ostatnio podczas intensywnych opadów deszczu nawet straż pożarna miała problem żeby tą kałużę przejechać. Kałuża jest ogromna, a woda przelewa się nawet przez dość wysoki krawężnik . Mimo naszych monitów nie ma reakcji ze strony zarządcy drogi i dlatego prosimy Pana Wójta o pomoc w załatwieniu tego problemu.


Na salę wszedł radny Florian Guzowski . Stan radnych 15.


Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński powiedział, że były rozmowy z Wicestarostą na temat budowy chodnika w Górnicy. Chodzi o to, że w momencie zablokowania drogi nr 10 między Piecnikiem a Wałczem , np. z powodu wypadku, cały ruch automatycznie jest skierowany przez Górnicę. Pieszy nie ma tam gdzie uciec , a zimą kiedy po bokach są skarpy śniegu to już w ogóle nie ma się gdzie ruszać. Była mowa o współfinansowaniu tego zadania przez gminę , gdyby Starostwo podjęło się jego realizacji. Dlatego jest prośba do Pana Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu o przyśpieszenie tej sprawy. Wracając do dziur w jezdniach zgłaszam, że na drodze do Rudek też jest parę dużych i głębokich do 40 cm wyrw w jezdni do załatania. Jest to na odcinku 50 m od przepustu do Rudek.
Radna Aldona Piaskowska powiedziała, że były zgłaszane dziury na drodze do Rudnicy, o których mówił kolega Kurowski , była też zgłoszona prośba o wycięcie krzaków przy drodze aż na Rudnicę i o oczyszczenie jednego rowu przy drodze powiatowej , w którym zalega woda i spływa na sąsiednią stronę na posesje ludzi , którzy tam mieszkają. Tym trzecim tematem Starostwo w ogóle się nie zajęło natomiast dwoma pierwszymi owszem zajęto się. Prace rozpoczęto i niektóre dziury przy przystanku miejskim są załatane, ale tylko niektóre. Nie wiadomo w jaki sposób te dziury były selekcjonowane. Owszem przejechać już można , ale jest prośba żeby to zostało zrobione tak jak trzeba. Natomiast krzewy wycięte są tylko we wsi Kłębowiec, robotnicy w pewnym momencie się zatrzymali i dalej nie robią wycinki , a ta droga jest bardzo uczęszczana , bo ludzie jeżdżą na grzyby . Ponadto w Rudnicy jest park linowy więc ruch samochodowy na tej drodze jest dość duży i samochody jeżdżą dość szybko. Jest to niebezpieczne dla rowerzystów jak i pieszych.

Pytanie do Pana Wójta –od trzech lat proszę o remont komina w świetlicy w Kłębowcu. Z powodu wilgoci na ścianie jest grzyb , a po ostatnim remoncie znów jest to samo. Mam prośbę żeby ktoś przyjechał i to zobaczył i może w końcu zostanie to zrobione porządnie.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski na początku przeprosił za spóźnienie na sesję, a następnie zgłosił, że między Czechyniem a Wiesiółką na odcinku około 50 m na jezdni są pagórki , które prawdopodobnie są spowodowane przez korzenie drzew. Jest to bardzo niebezpieczne , bo droga jest gładka , dziur nie ma i jak ktoś najedzie z dużą prędkością na te wzniesienia to wyląduje w rowie.


Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński powiedział, że we wsiach pojawiły się słupy ogłoszeniowe , prosi o informację czy będą one montowane we wszystkich wsiach ?


Po wyczerpaniu pytań punkt 2 sesji został zamknięty. Odpowiedzi Wójta Gminy zawarte są w punkcie 9 sesji.


Pkt. 3.Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie dochodów i wydatków za I półrocze 2011r.


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informację referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za I półrocze 2011r. w formie pisemnej wszyscy radni otrzymali wcześniej. Zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub zapytania do tej informacji.


Ponieważ nikt z sali nie zabrał głosu Przewodniczący stwierdził , że Rada Gminy przyjmuje informację bez uwag. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Pkt. 4.Omówienie sytuacji w szkołach.


Wójt Gminy powiedział, że przed sesją odbyła się narada z dyrektorami szkół. Po wielu debatach i rozmowach nasuwa się wniosek , że koszty idą coraz bardziej w górę podczas, gdy dzieci ubywa , a więc i subwencji oświatowej jest coraz mniej. Niektóre budynki szkolne wymagają remontów. Potężne ulewy, które miały miejsce ujawniły dużo uszkodzeń dachów i do zimy musimy to naprawić. Z tym może być problem , bo na naszym rynku nie ma wykonawców, którzy chcieliby się tego zadania podjąć. Do tej pory zgłosił się jeden , ale wiemy , że jest to przedsiębiorca niesłowny i tego się obawiamy.

Największym problemem odnośnie oświaty na chwilę obecną jest to, że do przetargu na przewozy zamknięte dzieci nie zgłosiła się żadne firma. Przewoźnicy stwierdzili, że warunki podyktowane w ogłoszeniu o przetargu są wygórowane , a chodzi mianowicie o wymóg zabezpieczenia opiekunów dla dzieci podczas jazdy. Również nie odpowiada im inne wyliczenie kilometrowe. W związku z nie rozstrzygnięciem przetargu został ogłoszony drugi przetarg , a jeżeli nie dojdzie on do skutku to pozostaną nam negocjacje. Dlatego na przyszły rok musimy się do tego przygotować lepiej i trochę wcześniej . W powiecie złotowskim do przewozu dzieci zgłosiła się firma z południa Polski, która przywiozła swój tabor i zatrudniła miejscowych kierowców. Być może my również w przyszłym roku skorzystamy z usług przewoźnika spoza naszego terenu. Na pewno jednak po doświadczeniach tego roku w przyszłości nad tym tematem musimy bardziej czuwać.Od pół roku rozmawiamy na temat zmian organizacyjnych w szkołach .

Na dzień dzisiejszy średnia liczba dzieci w klasach przedstawia się następująco :

-Karsibór - 24,1 osób

-Strączno - 22,8 osób

-Gostomia - 20,1 osób

-Różewo - 20,0 osób

-Szwecja - 15,2 osób

-Witankowo - 12,3 osób

-Dębołęka - 10,8 osób

Jest to liczone bez przedszkoli i zerówek , bo subwencję dostajemy tylko na dzieci klas I - VI.

Jeżeli chodzi o gimnazja to : klasy I - średnia 26,33, klasy II – 26,33 i klasy III – 25,33 osób.

Dzisiaj próg opłacalności, na który wystarcza subwencji wynosi 23 osoby w klasie i na dzień dzisiejszy mieszczą się w tym przedziale tylko gimnazja i dwie szkoły podstawowe czyli Karsibór i Strączno.

W Różewie i Gostomi jest nieźle , gorzej nieco jest w Szwecji, natomiast tragiczna sytuacja jest w Witankowie i Dębołęce. W Witankowie jest o tyle złożona sytuacja, że jest tam najwięcej nauczycieli dyplomowanych czyli sporo zarabiających i przez to te koszty radykalnie rosną. Dyrektorzy pięciu szkół dostali informację, że do 30 września br. mają złożyć swoje propozycje na obniżenie kosztów . Jeżeli oni nic nie zaproponują będziemy wprowadzać swoje rozwiązania. Natomiast do końca lutego przyszłego roku musimy podjąć jakieś działania organizacyjne i nad tym będziemy pracować. Od 1 września 2012 chcemy zorganizować na bazie tych dwóch najmniejszych szkół szkoły niepubliczne.

Jeżeli dyrektorzy szkół ze swej strony nie podejmą działań i nie utworzą stowarzyszeń , to są dwa stowarzyszenia z zewnątrz, które chcą to wziąć. Mogę zapewnić, że nawet jeżeli utworzymy szkoły niepubliczne to na pewno nie obniżymy ich standardu i poziomu nauczania. Chcemy wszystkie sprawy związane z utrzymaniem budynków i ich wyposażeniem pozostawić w szkole i będziemy nadal te sprawy realizować. Natomiast stowarzyszenie zajmie się pozostałymi kwestiami funkcjonowania szkoły, z przede wszystkim sprawami związanymi z wynagrodzeniem nauczycieli . Na wrześniowych posiedzeniach komisji Pani Skarbnik przedstawi Państwu radnym rozliczenie rzeczywistych kosztów jakie są w każdej szkole .

Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci to został ogłoszony przetarg i 30 sierpnia br. nastąpi otwarcie ofert z tym, że w praktyce dożywianie rozpocznie się dopiero od 12 września br. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola to jest to zadanie własne gminy i tutaj dyrektorzy mają zorganizować tak żeby od 1 do 12 września br. dzieci otrzymywały już posiłki. Przetargiem na dożywianie są zainteresowane 4 firmy . My ustaliliśmy stawkę 4 zł za posiłek i teraz zobaczymy jakie będą oferty.

Na przykładzie niektórych szkół wychodzi , że w niektórych obwodach z tych dzieci , które się urodziły około 10 % z każdego rocznika wybywa , ponieważ dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę i zabiera ze sobą dzieci, bo w niektórych krajach Europy świadczenia socjalne są dość atrakcyjne .

Chcę podkreślić, że jeżeli od 1 września br. zmieni się model niektórych szkół to nie znaczy , że obniży się poziom nauczania. Chcemy po prostu obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem szkół. Jeżeli jakiś dyrektor dogada się ze związkami zawodowymi i w jego szkole pensum wzrośnie o 2 godziny , to jest to minimum jeden etat oszczędności , co przy nauczycielu dyplomowanym stanowi kwotę około 70 tys. zł. rocznie. Przykre jest to, że ZNP nie współpracują i nie porozumiewają się z pracodawcami czyli z dyrektorami szkół , tylko kierują swoje roszczenia bezpośrednio do Gminy. Potwierdzili to dziś na naradzie dyrektorzy , że nie ma żadnego ruchu ze strony związków i oczywiście należy się spodziewać, że kiedy zaczniemy budować budżet na rok 2012 to związkowcy pojawią się w gminie. Nie będziemy jednak z nimi rozmawiać dopóki nie będzie konkretnych rozmów i ustaleń z dyrektorami szkół. W oświatę wkładamy bardzo dużo pieniędzy , staramy się aby standard szkół i poziom nauczania był coraz lepszy , ale sytuacja jest taka, że ilość dzieci spada , a liczba nauczycieli nie maleje. W takim Witankowie było kiedyś 160 uczniów , dziś jest niecałe 100, a zatrudnienie się nie zmniejszyło.

Od 1 września br. mają być podwyżki , a u nas jest dużo nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. Podwyżka dla nauczyciela dyplomowanego wyjdzie około 450 zł , a nauczyciele jeszcze narzekają, że to jest mało. Nasi podatnicy przychodzą żeby im umorzyć 100-200 zł i nad tym my się zastanawiamy, a tymczasem na oświatę wydajemy setki tysięcy złotych. Dlatego tu musimy szukać oszczędności.

Na koniec Wójt Gminy powiedział, że przygotowania do inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej i punktu przedszkolnego w Gostomi zbliżają się do finału. Zadanie ma być wykonane do 15 października 2012 r. natomiast punkt przedszkolny będzie przygotowany w okresie wakacji roku 2012 tak żeby przedszkole mogło ruszyć od 1 września 2012 r.


Czeka nas także inwestycja przygotowania boiska lekkoatletycznego w Chwiramie, bo trzeba powiedzieć, że na 250 gimnazjów w naszym województwie pod względem usportowienia nasze gimnazjum w Chwiramie zajmuje 10 miejsce. Dlatego chcemy przy modernizacji oczyszczalni w Chwiramie przenieść bieżnię i tor do skoku w dal na drugą stronę boiska. W ten sposób ten kompleks sportowy będzie prawidłowo rozwiązany.


Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński zapytał co dalej będzie ze stołówkami to znaczy z ich wyposażeniem i co z pracownikami ?


Wójt Gminy odpowiedział, że nie można było w przetargu postawić takiego warunku , że oferent musi przejąć stołówki. Po rozmowach z przedsiębiorcami widzimy, że oni nie są zainteresowani wydzierżawieniem od nas tych stołówek. Dlatego planujemy cały sprzęt pozostawić w szkołach. Chwiram jako gimnazjum może się zastanowi nad wprowadzeniem zbliżonego do gastronomii kierunku nauczania. Jest też takie wyjście żeby przekazać naczynia dla miejscowych kół gospodyń wiejskich . W przyszłości zastanowimy się co z tym wyposażeniem zrobić. Zarówno na Chwiram jak i na Strączno są ograniczenia sanitarne jeśli chodzi o ilość przygotowywanych tam posiłków. Tak więc gdyby weszła tam firma i chciała gotować dużo to się wiąże z rozbudową w obu stołówkach tzw. „łapaczy tłuszczu” , bo w obu kuchniach są one bardzo małe i trzeba by było uzyskać nowe zezwolenie od Sanepid-u. Jeśli chodzi o pracowników to w Strącznie dwie panie z kuchni zostały przesunięte do sprzątania , na miejsce osób zatrudnionych na czas określony. Pani intendentka ma kwalifikacje pedagogiczne i przejdzie do nauczania początkowego. W Chwiramie natomiast jedna z pań poszła na emeryturę , natomiast pozostałe zostały zwolnione , bo nie było innego wyjścia.


Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie i punkt 4 sesji został zakończony.


Pkt.5.Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.


Skarbnik Gminy Sylwia Siemko poinformowała, że sprawozdanie półroczne w wersji papierowej będzie do odebrania w biurze rady gminy od najbliższego poniedziałku czyli od 29 sierpnia br.

Od bieżącego roku to sprawozdanie jest w nowej formie . Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem będziecie Państwo mogli na wrześniowych posiedzeniach komisji zgłaszać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Dziś chcę Państwu przekazać ogólnie kilka słów wyjaśnień do tego sprawozdania. Wykonanie dochodów i wydatków ogółem zaplanowanych na ten rok przedstawia się następująco : dochody wykonano w 52,54 % , natomiast wydatki w 42,20 %.

Jeżeli podzielimy dochody i wydatki na bieżące i majątkowe to:

- dochody bieżące wykonane są 52,82 % ,

- wydatki bieżące wykonane są 49,69 %.

Sama realizacja dochodów i wydatków majątkowych związana jest z trwaniem inwestycji , a zawsze jest tak, że one są w większym stopniu wykonywane w II półroczu roku i tak :

-dochody majątkowe wykonane zostały w 46,40%,

-wydatki majątkowe wykonane zostały w 18,20 % , co nie jest równoznaczne ze stopniem

zaawansowania robót.

Należności wymagalne na 30 czerwca br. to kwota 3.323.858,18 zł – są to należności wymagalne podatkowe i nie podatkowe należności budżetu. Wszystkie należności wymagalne ujęte w półrocznym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami, które są składane w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zobowiązania niewymagalne , czyli nasze zobowiązania wobec dostawców usług, zobowiązania podatkowe wobec ZUS i US to kwota 865.807,78 zł . Na dzień 30 czerwca br. widnieje jedno poręczenie w wysokości 100 tys. zł. dla Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. W sprawozdaniu została również ujęta informacja , która dotyczy wydatkowania środków postawionych do dyspozycji sołectw czyli tzw. funduszy sołeckich. W roku 2011 zabezpieczono na funduszach sołeckich ogółem kwotę 205.927,24 zł i z tej kwoty wykorzystano dotychczas 45.414,89 zł. Środki finansowe , które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane są w całości na działania związane z ochroną środowiska i zostały one wykonane w kwocie 228.702,47 zł. Na drugie półrocze z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła z tego tytułu kwota 183 tys. zł.

W sprawozdaniu jest też tabela, w której wyszczególnione są , zaplanowane na ten rok inwestycje oraz stopień ich realizacji.

Na zakończenie Pani Skarbnik powiedziała, że w tym roku sprawozdanie budżetowe jest w trochę innej postaci niż bywały dotychczas , jest też kilka nowych załączników , a to wszystko jest związane ze zmianą ustawy o finansach publicznych.


Wójt Gminy dodał, że w inwestycjach zadaniem numer jeden jest woda i ścieki. Pojawił się ostatnio problem w Wiesiółce , bo odcięty został prąd od hydroforni Pani Sorgowickiej skąd czerpaliśmy wodę dla wsi Wiesiółka. Na naszą prośbę warunkowo ta energia zostanie podłączona jeszcze na miesiąc , a my musimy przyśpieszyć budowę przyłącza z Witankowa do Wiesiółki.

Kolejny temat wodny dotyczy Różewa i Popowa ponieważ rysują się u nas dwie poważne inwestycje. Przedsiębiorca Pan Marek Michalski planuje wybudowanie dużych kurników , w Różewie na 200 tysięcy piskląt i w Popowie na 400 tysięcy. Pan Michalski wystąpił do nas o zapewnienie dostawy wody do tych ferm i dlatego w trybie pilnym na przyszły rok musimy podłączyć Popowo do Gostomi oraz rozbudowywać Różewo. Będziemy dążyć do tego żeby te sprawy dopilnować.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski zapytał czy gmina z mocy prawa musi zapewnić tą wodę ?


Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Michalski wystąpił do gminy z wnioskiem , a przecież powinniśmy zabiegać o przedsiębiorców . Z jednej strony uporządkujemy przy okazji temat wody w Popowie i będziemy mieli o jedną hydrofornię mniej oraz duży zbyt na wodę. Tak samo jest z Różewem , jeżeli jest stały odbiorca to trzeba tam coś zrobić. Jeżeli chcemy żeby na naszym terenie coś powstawało to musimy współpracować z inwestorami na zasadach partnerskich. Doszliśmy do wniosku , że będzie to korzystne dla obu stron.

W dalszej części wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, że odbył się przetarg na wiejskie ośrodki zdrowia , jednak ośrodka w Szwecji nie wziął nikt , natomiast ośrodek w Różewie ma objąć Pani doktor z Sypniewa . Niestety ta Pani jeszcze nie zgłosiła tego faktu w NFZ w Szczecinie i trochę się niepokoimy co z tego wyjdzie dalej. Szukamy jednocześnie lekarza do Szwecji , ale tam niestety jest zbyt mało zapisanych pacjentów , bo większość jeździ do Wałcz , więc nic dziwnego, że trudno znaleźć chętnego lekarza.

Smuci nas ustawa „śmieciowa” , bo na gminę spadnie kolejne zadanie. Stopniowo znikną ustawione we wsiach duże pojemniki na plastik i szkło , bo segregacja śmieci ma się odbywać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w worki na odpady do wtórnego przerobu .

Problem jest z mieszkaniami, bo coraz więcej dostajemy wyroków eksmisyjnych z sądu , w których gmina jest zobligowana do przydzielenia eksmitowanym rodzinom lokali zastępczych. Substancja mieszkaniowa powoli się kurczy i jakoś z tym problemem musimy się uporać.

Największy problem to sprawa działalności LZS-ów i OZPN w Koszalinie. OZPN rozwiązał „B” klasę i pozostawił tylko „A” klasę nie rozmawiając o tym z nikim. Trudno powiedzieć skąd OZPN weźmie zawodników i środki finansowe na działalność „A” klasy . Zarząd związku piłkarskiego robi co chce nie konsultując tego z nami. Dlatego jest prośba aby tematem tym zajęła się Komisja Oświaty (...) . Jeżeli miała być jakaś reorganizacja to gmina jako współfinansująca sport piłkarski powinna wiedzieć o tym wcześniej . Jak tak dalej pójdzie to część drużyn całkiem przestanie grać , bo nie będą mieli pieniędzy, a my nie będziemy bez przerwy do nich dopłacać. Chcemy iść bardziej w kierunku szkolenia młodzieży , a nie tylko w kierunku zaspakajania ambicji działaczy sportowych , którzy chcą mieć wielkie wyniki i grać w wyższych klasach.


Po wystąpieniu Wójta Gminy Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała w godz. 16,1o – 16,20.Pkt.6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


W informacji z pracy w okresie między sesjami Wójt Gminy omówił następujące tematy :

 • Niepokoją nas sprawy rolne , ponieważ pogoda praktycznie przez całe lato była bardzo

niesprzyjająca. Plony będą niższe niż się spodziewano , a i tegoroczne żniwa są dość trudne.


 • Jesteśmy po wielu rozmowach z Panem Starostą oraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu

Panem Tadeuszem Wenio , którego męczymy o sprawy dróg . Niestety martwi nas brak konsekwencji ze strony Starostwa odnośnie podjętych wcześniej ustaleń. Miały być wytyczne od Naczelnika Wydziały Pana Pachciarza odnośnie wszystkich użytkowników rowów, bo widzieliśmy co się działo podczas ulewnych deszczy na drodze Dębołęka-Lubno, kiedy wszystko było zalane i część przepustów już się zarywała . Prosiliśmy o postawienie znaków ograniczenia prędkości żeby nie doszło do wypadku , niestety jakoś nie ma efektów. To samo z innymi przepustami czy to w Rudkach, czy w Strącznie . Wszystko się jakoś wlecze , a w niektórych przypadkach nie trzeba wcale dużych pieniędzy tylko trochę dobrej woli.

 • Jest robiona droga Rutwica-Strączno i kiedyś zobligowaliśmy się z wspólnie Nadleśnictwem i

ze Starostwem , że przy tej drodze, na górce magnetycznej, zrobimy parking z prawdziwego zdarzenia. Okazuje się, że jest decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i nowego Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuczno, że w terenie leśnym nie można kłaść żadnych nawierzchni trwałych typu płyty czy asfalt, można jedynie utwardzić teren grysem czy szutrem. My zadeklarowaliśmy zakup materiału i teraz czekamy jaką decyzję podejmie Starostwo.

 • Cały czas trwa przygotowywanie dokumentacji pod inwestycje na rok przyszły. Pieniądze na

lata 2007-2013 na kanalizację są już rozdane i my już z tego nie skorzystamy. Natomiast na dzień dzisiejszy jeżeli chce się coś uzyskać to musi być takie zadanie gdzie przypada 110 mieszkańców ma kilometr sieci. Dlatego my szukamy innych źródeł i innych rozwiązań, a priorytetem u nas jest woda i drogi. Pani Skarbnik mówiła, że w inwestycjach w I półroczu jest mniejsze zaangażowanie, ale w tej chwili wszedł już wykonawca na drogę w Kołatniku , wszedł wykonawca na drogę Rudki-Jarogniewie i te dwie inwestycje w tym roku na pewno zostaną zrobione.

 • Jesteśmy na etapie projektowania i po rozmowach z władzami miasta na temat przekazywania

naszych ścieków do oczyszczalni w mieście Wałcz. Rozpoczniemy od Chwiramu , który zbiera ścieki z Gostomi i Dzikowa , a w dalszej kolejności będziemy likwidować oczyszczalnie w Strącznie i Nakielnie . Rozwiążemy w ten sposób sprawę odprowadzenia ścieków z tego rejonu gminy i zniknie nam problem zagospodarowania osadów stałych , co jest dość kosztowną sprawą. Będziemy przygotowywać taki projekt żeby w perspektywie , gdyby coś stało się z Różewem , można było również tą wieś podłączyć do oczyszczalni w mieście.

W chwili kiedy miasto skończy budowę kanalizacji wodnej i burzowej na ul. Bydgoskiej w Wałczu będziemy chcieli zamknąć oczyszczalnię w Wałczu Drugim i wybudować rurociąg ściekowy do miasta. W rejonie Wałcza Drugiego jest teraz moda na budowę domków jednorodzinnych i będzie zwiększona ilość mieszkańców, a ta oczyszczalnia jest już na krawędzi wydajności więc planujemy w przyszłości jej zamknięcie i skierowania ścieków do Wałcza.

 • Jesteśmy na etapie rozmów , odwiedzamy różne spółki i zakłady usług wodnych działające w

sąsiednim województwie np. w Złotowie, Szczecinku i Białym Borze. Wniosek jest taki, że czy tego chcemy czy nie cena wody i ścieków będzie rosła i do tego musimy się przygotować. Dzisiaj cena wody i ścieków w Białogardzie wynosi już 30 zł , a w gminie Biały Bór cena ścieków wynosi 17 zł, a cena wody 7 zł, co daje kwotę 24 zł. W perspektywie czasu u nas też te ceny będą rosły , dlatego chcemy modernizować sieć , likwidować niektóre ujęcia wodne i oczyszczalnie ścieków , po to żeby maksymalnie obniżyć koszty wydobycia wody i oczyszczania ścieków.

 • Wielką gehenną będzie dla nas ustawa „śmieciowa” , która od 1 lipca 2013 roku wejdzie w

życie. W tym roku i w przyszłym będzie to nas kosztowało wiele pracy. Marszałkowie z Piły i Szczecina będą musieli podjąć rozmowy po to abyśmy uzyskali zgodę na odwożenie śmieci na wysypisko położone najbliżej ale znajdujące się w innym województwie. Jeżeli marszałkowie nie dojdą do porozumienia to będziemy musieli odwozić śmieci do Stargardu Szczecińskiego, a więc będą to dużo większe koszty. W perspektywie czasu na terenie naszego województwa ma pozostać tylko 5 wysypisk śmieci. Jest jeszcze wiele niewiadomych i Komisja Ochrony Środowiska (...) będzie musiała tym tematem mocno się zająć. Prawdopodobnie opłata za śmieci będzie obliczona na każdego mieszkańca w formie opłaty miesięcznej. Raczej nie będzie można ustalić opłaty kwartalnej , bo jeżeli będzie to np. 10 zł od mieszkańca to wówczas opłata pobierana za kwartał będzie zbyt dużym obciążeniem dla niektórych rodzin. Na gminie spocznie obowiązek sprawnego zorganizowania tej akcji.

 • W kraju inwestycji jest coraz mniej, pieniądze unijne się kończą i na dzień dzisiejszy z tych

wszystkich wpływów widzimy , że jest nie za wesoło. Dodatkowo aura tegorocznego lata nie sprzyjała rolnictwu , a wiadomo, że nasza gmina stoi rolnictwem , a turystyka też za bardzo się nie rozwinęła , bo nie sprzyjała temu pogoda. Ogólnie nie jest zbyt dobrze , a do tego dochodzą jeszcze zatory płatnicze z Urzędu Marszałkowskiego za rok 2010 gdzie mieliśmy dużo projektów zakwalifikowanych na dotację. Na przykład inwestycja wodno-ściekowa Górnica-Karsibór zakończona została w listopadzie 2010 r., a złożone faktury jeszcze nie są nawet sprawdzane. Tak więc małe są szanse żebyśmy jeszcze w tym roku dostali zwrot dofinansowania. Mimo tych trudności z dochodami uważamy, że zaplanowane zadania powinniśmy wykonać.

 • Jest duże zainteresowanie wśród nowych firm jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe. Na dzień

dzisiejszy wraca firma „Windbud” , która chciała budować wiatraki na stronie północnej gminy. Jutro przedstawiciele tej firmy przyjeżdżają do nas na rozmowy. Zgłaszają się też inwestorzy indywidualni , którzy chcą te obiekty na swoich działach budować . Część rolników może na tym skorzystać, a przy okazji niektóre drogi mogą być zmodernizowane przy okazji stawiania tych elektrowni , bo całą infrastrukturę trzeba dowieźć potężnym sprzętem .


Zastępca Wójta Gminy Janusz Bartczak powiedział, że chce przekazać tylko krótki komentarz odnośnie Urzędu Marszałkowskiego , o czym mówił Wójt. Otóż umowy są podpisane , ale to działa tylko w jedną stronę. W momencie kiedy my byśmy się z czymś spóźnili o jeden dzień , to wylatujemy z programu i tracimy wszystkie pieniądze. Jestem po indywidualnych rozmowach z dyrektorem PROW-u, który obiecał na początku lipca naprawić swój ewidentny błąd, który jego wydział zrobił w naszej dokumentacji i niestety minęło prawie dwa miesiące i nie zostało nic w tej sprawie zrobione. W sobotę na naszym terenie ma być Marszałek Jakubowski i będę chciał się z nim spotkać żeby pokazać mu gdzie są błędy po stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Jest dodatkowe źródło pozyskiwania środków i jest to Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. W tym roku z tego funduszu robimy drogę Jarogniewie-Rudki . Natomiast w przyszłości chcemy spróbować uzyskać dofinansowanie jeszcze na drogę do miejscowości Wałcz Drugi .

Na koniec Zastępca Wójta Gminy zaprosił wszystkich na Festiwal Smaków , który odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. o godz. 16,oo we wsi Chwiram. Poinformował też, że 30 września br. w Kołatniku odbędzie się Kongres Odnowy Wsi , który organizuje Pani sołtys wsi Kłębowiec , a patronat nad kongresem objął Wiceminister Ochrony Środowiska Pan Stanisław Gawłowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Wszyscy członkowie Państwo otrzymaliście zaproszenia i liczymy na Waszą obecność.


Informacje przedstawione przez obu Wójtów zostały przyjęte bez uwag.


Pkt. 7.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie półroczne z prac komisji kolejno przedstawili :


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Tunkiewicz przedstawiła informację ustną.

Informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

rozdała radnym pisemne sprawozdanie z działalności komisji za I półrocze br.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Jan Kurowski

poinformował, że w I półroczu br. komisja odbyła 6 posiedzeń. W tematyce dyskusyjnej przewijały się tematy dotyczące :

* Stanu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Wałcz;

* Stanu dróg gminnych ;

* Spotkanie z posłem Pawłem Suskim;

* Omówienie projektu uchwały w sprawie dopłat do indywidualnych oczyszczalni ścieków;

* Omówienie przebiegu akcji zimowej na drogach;

* Informacja z realizacji funduszy sołeckich za rok 2010;

* Analiza wniosków referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej w sprawie nowych taryf na wodę i ścieki;

* Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010;

* Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za rok 2010;

* Informacja na temat stanu gruntów rolnych w gminie w 2010 roku;

* Przedstawienie przez Straż Gminną problemów występujących na terenie gminy;

* Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego na temat remontów dróg powiatowych;

* Omówienie wniosków do budżetu zgłoszonych na rok 2011;

* Informacja na temat przygotowań do akcji żniwno-skupowej;


Ponadto Komisja odbyła trzy wyjazdy w teren, które były związane z oceną zasadności wniosków zgłoszonych przez sołtysów i radnych do realizacji na rok 2011. Przewodniczący Komisji nadmienił, że Gmina Wałcz jest jedną z największych gmin w Polsce , zajmuje 571,2 m2 , na terenie gminy znajduje się 65 miejscowości i komisja musiała zajechać do każdej miejscowości, dlatego odbyły się 3 posiedzenia wyjazdowe. Niektórzy członkowie komisji uczestniczyli też w imprezach z okazji Międzynarodowego Roku Lasu organizowanych przez Nadleśnictwo Wałcz i Nadleśnictwo Płytnica. Brali też udział w wyjeździe do szkół niepublicznych w powiecie Nakło .


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Agnieszka Cybulska poinformowała, że w I półroczu br. komisja zajmowała się zagadnieniami, które leżą w gestii tej właśnie komisji. Wiele uwagi komisja poświęciła szkołom i przygotowaniom szkół do tej reorganizacji, o której mówił Wójt Gminy. Przewodnicząca powiedziała, że nie będzie czytać wszystkich tematów jakimi komisja się zajmowała, ale wymieni te najważniejsze. Tak więc komisja zajęła się sprawą świetlic wiejskich , a szczególną uwagę komisji zajęły świetlice : w Lubnie , Przybkowie i Rutwicy . Podjęty był temat przygotowania ośrodków wczasowych , campingu w Zdbicach i innych miejsc wypoczynkowych do sezonu. Analizowany był projekt budżetu na rok 2011 oraz wykonanie budżetu za rok ubiegły . Komisja podjęła próbę zajęcia się sprawą służby zdrowia , która budzi wiele niepokojów , jednak zaproszenie , które zostało wysłane do Dyrektora 107 Szpitala zostało zignorowane, gdyż na godzinę przed posiedzeniem Komisja otrzymała informację, że z powodu licznych obowiązków Pan Dyrektor nie przyjdzie. W tym miesiącu Komisja planuje ponowić zaproszenie dyrektora szpitala na posiedzenie, które odbędzie się pod koniec miesiąca września. Wiele uwagi komisja poświęciła działalności Stowarzyszenia LZS i rozliczeniu tej organizacji z przyznanej dotacji. Oprócz wymienionej powyżej tematyki komisja zajmowała się projektami uchwał na sesje i bieżącą korespondencją. Komisja odbyła również dwa posiedzenia wyjazdowe.


Rada Gminy przyjęła powyższe informacje bez uwag.


Pkt. 8. Głosowanie nad projektami uchwał:


1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,


Skarbnik Gminy Sylwia Siemko poinformowała, że proponowane zmiany powodują zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększenie budżetu o kwotę 307.543 zł , z tytułu :

- 13.977 zł - dotacja dotycząca Powszechnego Spisu Ludności ;

-158.000 zł - dopłata z rezerwy oświatowej części ogólnej na dofinansowanie remontu Szkoły

Podstawowej w Szwecji;

- 74.466 zł - dotacja na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiani dzieci”;

(program jest realizowany przez GOPS).

- 16.713 zł - zwrot kosztów poniesionych na dożynki gminno-powiatowe zorganizowane w roku

2010;

W uchwale są jeszcze niewielkie kwoty dochodów zrealizowanych poza planem . Natomiast kwoty wymienionych wyżej dotacji są to pieniądze znaczone czyli są one przeznaczane na ściśle określone cele.


Uwag do uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr X/44/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


2) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu.


Sekretarz Gminy Krystyna Światowa poinformowała, że po upływie terminu zgłoszeń kandydatów na ławników zebrał się powołany przez Radę Gminy zespół opiniodawczy ds. kandydatów na ławników, który przeanalizował wszystkie zgłoszenia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Zespół zasięgnął również opinii o wszystkich kandydatach w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Po wykonaniu wszystkich czynności zespół stwierdził, że wszystkie zgłoszenia są prawidłowe i wszyscy kandydaci mogą być dopuszczeni do wyborów. Następnie Sekretarz Gminy odczytała listę kandydatów i krótko scharakteryzowała każdego z nich podając wiek, miejsce zamieszkania oraz status pracowniczy. Na zakończenie poinformowała, że zgłoszono 4 kandydatów w osobach:

1.Bukwald-Fryca Barbara zam. Nakielno.

2.Józefiak Lucyna zam. Golce.

3.Marchewka Krystyna zam. Golce.

4.Wojtanek Henryk zam. Różewo.

Ponieważ gmina ma tylko 3 mandaty , na ławników zostaną wybrane te 3 osoby, które otrzymają największą ilość głosów.


Przewodniczący Rady Gminy zarządził wybór Komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyboru ławników.

Do Komisji skrutacyjnej zaproponowano Panie radne:

1.Agnieszkę Cybulską.

2.Aldonę Piaskowską.

3.Sylwię Walczak.

Skład komisji skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania, a Przewodniczący Rady Gminy omówił zasady głosowania. Następnie przeprowadzono głosowanie tajne, po którym Komisja skrutacyjna udała się celem ustalenia wyników głosowania.


Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.


Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Agnieszka Cybulska odczytała protokół komisji informując, że na ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu wybrani zostali:

1.Bukwald-Fryca Barbara

2.Wojtanek Henryk

3.Józefiak Lucyna


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr X/45/2011.

Uchwała wraz z protokółem Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu


3) projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – uwag do uchwały nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr X/46/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


4) projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz.


Sekretarz Gminy Krystyna Światowa wyjaśniła, że pismem z dnia 19 sierpnia br. Wojewoda Zachodniopomorski wskazał, że uchwały podjęte na temat opłat za przedszkola w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem 1 września 2010r. zachowują moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011r. Stąd też pojawił się projekt nowej uchwały i nie było już czasu aby omówić ją na posiedzeniach komisji. Uchwała ta zbiera wszystkie zapisy uchwał wcześniej podejmowanych , a były to uchwały z dnia 28.09.2010r. i z dnia 29.12.2010r. Jest tutaj jedna zmiana w stosunku do uchwał poprzednich , która mówi o tym , że dyrektorzy szkół na podstawie umów cywilno-prawnych będą z rodzicami dziecka ustalać wysokość opłaty za wyżywienie , oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie kalkulacji kosztów i norm żywieniowych. Zgodnie z nowymi przepisami trzeba było także wyrzucić z uchwały punkt mówiący o tym, że „kwota zmniejszenia opłaty za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka może nastąpić w sytuacji nieobecności dziecka powyżej 3 dni”. Taki zapis nie może być ujęty w uchwale , to można uregulować w umowie dyrektora z rodzicem w porozumieniu z organem prowadzącym.


Uwag do uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 15 radnych,

-za - 15 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr X/47/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Pkt.9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone na początku sesji pytania i wnioski:

 • Słupy ogłoszeniowe – w tym roku zakupiliśmy 6 szt i jeszcze 3 szt są do zamontowania.

Lokalizacje ich są ustalone z sołtysami.

 • Przystanek na kolonii Gostomia – proponuję aby Pan radny z Kierownikiem Referatu

Rolnictwa (...) Szczepanem Kabatkiem uzgodnili szczegóły , bo jeden mówi, że jest pozwolenie zarządcy drogi , drugi twierdzi , że nie ma. Nie jesteśmy przeciwni postawieniu tam przystanku , więc myślę, że obaj Panowie tą sprawę między sobą uzgodnią.

 • Chlewnia Pana Adama Piątka w Dobinie – gmina nie wydawała decyzji środowiskowej na

2000 sztuk , bo Pan Piątek wystąpił z wnioskiem na 1990 sztuk i ma do tego prawo. Myśmy wydali decyzję jakie warunki ma spełnić . Niemniej ta sprawa ciągle się „wałkuje” , myśmy skierowali nawet sprawę do Kolegium Odwoławczego i czekamy na odpowiedź. Z naszej strony musi być wydana decyzja, bo jej nie wydanie spowodowałoby negatywne konsekwencje dla gminy. Na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska (...) Kierownik Kabatek przygotuje pełną dokumentację jaka w tej sprawie jest sporządzona . Na dzień dzisiejszy tylko lekarz weterynarii ma prawo wejść na ten obiekt i policzyć ile jest faktycznie sztuk.

 • Psy na posesji po RSP w Dobinie – tematem zajmiemy się bardzo szybko, albo właściciel

posesji te psy zamknie albo będzie musiał je oddać do schroniska. Tak nie może być żeby psy atakowały ludzi na ulicy, bo ktoś może to przepłacić zdrowiem.

 • Sprawa lokalu po byłej poczcie w Dębołęce - na dzień dzisiejszy lokal po poczcie jest nadal

własnością gminy i Pani Pietrzyk nie może mówić, że nie mamy prawa tam wejść. Również jeśli chodzi o wjazd na posesję to gmina jest współudziałowcem i w części ten wjazd był robiony przez gminę żeby można było dojechać na boisko. Nie musimy pytać Pani Pietrzyk o pozwolenie na wjazd. Proponowaliśmy tej Pani najpierw kupno przedmiotowego lokalu , a później jego dzierżawę , ale nie doszliśmy do porozumienia. Jeżeli będzie robiła jakieś trudności to możemy do tego lokalu wprowadzić osobę bezdomną i temat się skończy. • Linia energetyczna w Dębołęce – my nie widzieliśmy , że energetyka coś tam robi , ale

postaramy się skontaktować z Zakładem Energetycznym i ten temat wyjaśnić. Jeżeli wykonawca coś popsuł to musi to naprawić. To samo dotyczy przepustu. Tym tematem się zajmiemy.

 • Hodowla Pana Urbańczyka w Brzezinkach – trzeba powiedzieć, że tam nie ma zakazu

prowadzenia hodowli zwierząt. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że Pan Urbańczyk wydzierżawił te budynki swojej siostrze , która ma zgodę od lekarza weterynarii i my nie możemy temu zapobiec. Jeżeli lekarz weterynarii wydał zgodę to ona może tam wprowadzać zwierzęta. Są tam wydane pewne zalecenia , które hodowca musi spełnić i nad tym będziemy czuwać. Lekarz weterynarii też będzie pilnował tej hodowli. Chcemy tej Pani dać szansę , bo wydaje się, że jest to osoba rozsądna i mamy nadzieję, że nie będzie takich kłopotów jak z Panem Urbańczykiem.

 • Pismo Pani Hejmanowskiej z Chwiramu – proponuję aby Pani radna skontaktowała się z

sołtysem wsi , który zna ten temat. Tam jest jeden odcinek gdzie prawdopodobnie jest coś zarwane i Pan Kręcigłowa ma to naprawić, ale dopiero wówczas jak woda deszczowa trochę opadnie. Najmocniej zalewana jest ta posesja przy ulewnych deszczach kiedy urządzenia nie nadążają z odprowadzeniem wody , bo jest jej za dużo. Sołtys Pan Pawlik nad tym tematem czuwa, a z naszej strony jest dobra wola.

 • Odwodnienie drogi nr 22 w Szwecji – na ten temat będziemy rozmawiać z Panem Rosińskim z

Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, bo podobną sytuację mamy w Strącznie na drodze nr 10 koło Pana Gudwiłowicza. Postaramy się zmobilizować zarządcę drogi do podjęcia tematu. Po opadach deszczu trzeba będzie pojechać tam z Panem Rosińskim i żeby on sam zobaczył jak to wygląda.

 • Komin w świetlicy w Kłębowcu – było tam już kilku fachowców , ale ciągle problem jest nie

załatwiony, bo ciągle nie wiadomo jaka jest przyczyna tego przecieku. Były już poprawiane opierzenia , proponowano ofugowanie od nowa komina, ale cały czas wygląda to źle . Postaramy się jeszcze raz ściągnąć jakiegoś specjalistę i jakoś ten temat w końcu załatwić. Tam w ogóle trzeba przebudować całą kuchnię i położyć nową podłogę , bo jest sporo wesel więc musi być jakaś kultura. Coś z tym trzeba rzeczywiście zrobić, choć dość trudno jest dziś znaleźć fachowca od dachów. Tego typu firm jest niewiele i są zawalone zleceniami. Już ze trzy lata ten przeciek próbujemy jakoś naprawić i najwyższy czas żeby to zakończyć.


Radny Jan Kurowski nawiązując do sprawy chlewni Pana Adama Piątka powiedział, że mąż Pani Pacanowskiej z Dobina zgłosił temat do Straży Gminnej , ale kiedy strażnicy udali się na miejsce brama była zamknięta i nikt ich nie wpuścił . Właściciele nie chcą z nikim rozmawiać więc czy tylko lekarz weterynarii ma prawo tam wstępu ? To chyba coś jest nie tak ?


Wójt Gminy powiedział, żeby pismo Pani Pacanowskiej dostarczyć do gminy i strażnicy znów podejmą interwencję. Jeżeli nie zostaną wpuszczeni na posesję to wówczas do Pana Piątka, za pośrednictwem jego brata, który jest naszym pracownikiem, pójdzie ostrzeżenie, że coś takiego było i że jak coś się stanie to będzie ponosił konsekwencje .


Radny Jan Uran zapytał jak to jest , że w Brzezinkach przez dwa lata nie można było rozwiązać problemu z wałęsającymi się psami, a tu Pan Wójt mówi, że w Dobinie sprawę się załatwi od razu ?


Wójt Gminy odpowiedział, że to całkiem inna sytuacja , bo co innego kiedy w Dobinie jest posesja ogrodzona i zamykana bramą , więc można wymusić na właścicielu aby dopilnował żeby psy nie wybiegały poza zagrodzenie. Natomiast u Pana Urbańczyka w Brzezinkach , był taki problem, że właściciela nie było na miejscu i bardzo trudno było cokolwiek w tej sprawie zrobić, bo nie było z kim rozmawiać. Natomiast bez zgody właściciela nie mogliśmy wziąć tych psów do schroniska , inna kwestia , że było ich dużo , a więc dlaczego gmina miałaby ponosić koszty utrzymania psów w schronisku , które mają swojego właściciela? W sprawę była włączona również policja, bo mogło dojść do rękoczynów , a złośliwość była po obu stronach zarówno po stronie właściciela psów jak i po stronie mieszkańców wsi.


Radny Jan Uran powiedział, że aby sytuacja się nie powtórzyła należałoby zawrzeć jakieś porozumienie z tą nową Panią , żeby odgrodziła teren chociaż od drogi.Wójt Gminy odpowiedział, że jest taki warunek , że posesja ma być ogrodzona i wykoszona. Na razie nowa właścicielka na wszystko się zgadza i wydaje się osobą rozsądną, a jak będzie to się dopiero okaże. Pan Urbańczyk jest chory , jego siostra wzięła na siebie wszystkie zobowiązania finansowe i zapewnia , że we wrześniu sprzeda partię gęsi i ureguluje wszystkie sprawy finansowe.


Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich radnych na festyn organizowany przez Lasy Państwowe, który odbędzie się w Ośrodku „Morzycówka” w dniu 3 września br.


Sekretarz Gminy poinformowała, że do 16 września br. jest termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze. Jeżeli komitety wyborcze nie zgłoszą wymaganej liczby członków komisji wówczas Wójt Gminy ma możliwość uzupełnienia składów.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wenio powiedział, że jest zaskoczony tak dużą ilością pytań i to go trochę przerasta. Dodał, że posiada pisemną informację , którą rozdał radnym i jest to wykonanie planu rzeczowo-finansowego na dzień 30 czerwca br. Jest to takie jakby półroczne rozliczenie. Byłoby to satysfakcjonujące gdyby były wyszczególnione gminy i poszczególne drogi , które były naprawiane. Dlatego ma propozycję , że wszystkie dziś zgłoszone pytania zbierze w jedno pismo i przedłoży w Starostwie do wyjaśnienia. Można też zaprosić na sesję samego Pana Dyrektora Zarządu Dróg lub Wicestarostę , bo nie jest rolą radnych ustalanie harmonogramu robót i podejmowanie decyzji o kolejności ich realizowania . Obiecał, że postara się uzyskać odpowiedzi na pytania radnych i na następnej sesji przedłoży stosowną informację.


Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni gminy znają kompetencje Rady Powiatu , ale chodzi o konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Nie obciążamy kolegi Wiceprzewodniczącego żadnymi zarzutami , chcemy tylko żeby kolega był pośrednikiem w przekazywaniu informacji.


Wójt Gminy powiedział, że są w powiecie cztery gminy i można podzielić ile jest dróg na każdej z tych gmin i co na której drodze było robione. Informacja ogólna na temat wszystkich dróg w całym powiecie zamydla obraz sytuacji i nic nam nie daje. Ktoś powinien to porozdzielać , żeby informacja była jasna i czytelna. W wielu miejscach są pozarywane przepusty , a Dyrektor Zarządu Dróg Pan Ozdoba cały czas upiera się , że przepusty nie należą do niego. Czy tak trudno jest zrozumieć, że zarwany przepust szybko spowoduje zalanie i zniszczenie drogi ? Co będzie tańsze – naprawienie przepustu czy remont drogi? To są proste pytania i proste są odpowiedzi. Zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich w ogóle się w tej kwestii nie spierają, że przepusty położone przy drogach leżą w ich kompetencji. Prościej byłoby powiedzieć „nie mamy pieniędzy na przepusty, pożyczcie nam , a w przyszłym roku wam oddamy”. Tak powinno wyglądać partnerstwo i współpraca.


Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nikt nie oczekuje naprawienia wszystkich przepustów od razu. Niech to będzie co roku jeden ale systematycznie i konsekwentnie.


Wójt Gminy powiedział, że jest jeszcze jedna sprawa honorowa do załatwienia, a chodzi o drogę powiatową w Nakielnie . Działka stanowiąca drogę od Strączna do kościoła w Nakielnie jest własnością Starostwa, dalej droga w tej samej działce jest podobno Skarbu Państwa. Starosta już dawno obiecywał, że zostanie to wszystko uporządkowane , my deklarowaliśmy pomoc i współpracę, ale za chwilę minie rok i nic w tej sprawie nie zrobiono. Czy to jest wielka sprawa żeby uregulować kwestie własnościowe dla 800 m odcinka drogi , o którym mówi się od 5 lat ?


Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu punkt 9 sesji został zakończony.


Pkt.10.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął X sesję Rady Gminy w Wałczu.Protokółowała: Przewodniczący obrad :
 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-10-17 09:56:07
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-10-17 09:56:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427