Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr XI/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 23 września 2011 r.

Protokół nr XI/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 23 września 2011 r.


 

Sesja odbyła się w Ośrodku AKŻ w Nakielnie i trwała w godzinach od 15,oo do 16,45.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński i prowadził je do godz. 15,5o.

Od godziny 15,5o prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Florian Guzowski.

Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.


W posiedzeniu udział wzięli :

-Panie i Panowie radni - według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

-Wójtowie Gminy oraz pracownicy Urzędu - według załączonej listy obecności (załącznik nr 2 do

niniejszego protokołu) ,

-poseł na Sejm RP Paweł Suski,

-sołtys wsi Nakielno Barbara Bukwald-Fryca,

-Prezes AKŻ w Nakielnie Waldemar Wróblewski.


Pkt.1.Sprawy organizacyjne :


a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,


Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich radnych , przedstawicieli gminy oraz zaproszonych gości.

Następnie stwierdził że na sali obecnych jest 13 radnych co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.

Nieobecni radni:

-Jan Uran i Adrian Szatkowski – obaj radni przybyli na salę w trakcie trwania obrad.


b) przyjęcie porządku obrad ,


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dopisanie w punkcie 8 dodatkowej uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz . Dodał, że projekt tej uchwały radni mają przed sobą na stołach. Zapytał czy są jakieś inne uwagi lub wnioski do porządku obrad ?

Uwag ani wniosków nie zgłoszono .


Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad w następującym brzmieniu:


1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.


3.Omówienie przebiegu inwestycji realizowanych na terenie gminy.


4.Działalność samorządów wiejskich i wykorzystanie funduszy sołeckich za I półrocze 2011r.

5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

- w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz .


8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


9.Zakończenie sesji.


Zaproponowany porządek obraz został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.

Na salę przybył radny Adrian Szatkowski . Stan radnych 14.


c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na sali i był dostępny w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono. Protokoły z X sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 25 sierpnia br. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 14 radnych.


Przewodniczący obrad powiedział, że przed rozpoczęciem właściwych obrad chciałby w imieniu całej Rady Gminy podziękować Panu Pawłowi Suskiemu za 4-letnią współpracę podczas pełnienia przez niego funkcji Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący oczytał okolicznościowy list z podziękowaniem i wręczył Posłowi pamiątkową statuetkę.


Głos zabrał Poseł Paweł Suski:

Szanowni Państwo jestem bardzo mile zaskoczony , już Wójt Gminy Piotr Świderski kilka dni temu również wyróżnił mnie bardzo fajną publikacją w podziękowaniu za pomoc , teraz podziękowanie od Przewodniczącego Rady , jestem bardzo mile zaskoczony. Szanowni Państwo gmina Wałcz jest również moją gminą, bo przecież całe dzieciństwo spędziłem w Dzikowie, tam mieszkałem przez wiele lat , tam mieszka moja mama, wszyscy się doskonale znamy, znamy swoje problemy i swoje potrzeby . Obserwuję rozwój gminy, bo dzięki takiemu samorządowi jaki Państwo stanowicie, gmina Wałcz należy do najbardziej prężnie rozwijających się gmin, co najmniej w województwie zachodniopomorskim jeśli nie, mówiąc patetycznie, i w całym kraju. Ja ze swej strony dziękując za takie wyróżnienie i takie podziękowania chcę powiedzieć, że w zasadzie jesteście jedynym samorządem, który jak na razie, docenił moją rolę i mój wkład w rozwój lokalnych społeczności. Chcę podkreślić , że zawsze , niezależnie od wyniku wyborów, będę stał do Waszej dyspozycji świadcząc usługi jako Wałeckie Towarzystwo Przewozowe i jako człowiek zawsze staram się wychodzić na przeciw potrzebom i małym i dużym niezależnie od tego co w swoim życiu robię. Chcę zaapelować do patriotyzmu lokalnego , bo podkreślam w kampanii też to robię w sposób stonowany i chcę zapewnić , że nie walczę z kontrkandydatami z innych ugrupowań. Nie walczę z Grzegorzem Maciejarzem czy Zdzisławem Ryderem czy innymi osobami , które kandydują . Tak naprawdę byt przyszłego mandatu z Wałcza zależy od wewnętrznej walki w samej Platformie. Tak naprawdę moim kontrkandydatem jest, tak sądzę , któryś z kandydatów ze Szczecina. Dlatego mój apel jest skierowany na sportową rywalizację , nacechowaną na to żebyśmy mogli sprostać konkurencji dwóch powiatów szczecineckiego i wałeckiego , czyli porównać możliwości poparcia właśnie swoich kandydatów. Szczecinek ma Wiesława Suchowiejkę , Wałcz ma Pawła Suskiego . Niestety jesteśmy mniejszym powiatem co stawia nas w trochę gorszej sytuacji. Moja pozycja, którą udało mi się wypracować w Warszawie , tutaj lokalnie nie jest tak bardzo widoczna , bo poseł wykonując swój mandat pracuje właśnie w Warszawie. Muszę powiedzieć , że kilka rzeczy udało mi się przez te 4 lata zrealizować, jak choćby przeprowadzić ustawę o ochronie zwierząt , która pomogła mi w ostatnim czasie przedstawić moją osobę w mediach ogólnopolskich. Takim bonusem jest też moje zaangażowanie w Komisji Obrony Narodowej , co spowodowało, że w środowiskach garnizonowych jestem postrzegany , mam nadzieję, że dobrze. Żołnierze swoją sympatię lokują różnie , a mimo wszystko mam wrażenie , że mnie lubią i szanują za to, że potrafiłem stanąć w ich obronie i powiedzieć co myślę. Dlatego liczę też na poparcie z tej strony żołnierskiej. Moje zaangażowanie w dyslokację w samą procedurę zmian w siłach zbrojnych polegającą na likwidacji garnizonów , wydatnie w zachodniopomorskim dobrze prezentuje moją osobę i moje zaangażowanie, bo udało mi się uratować wszystkie garnizony, żaden nie został zlikwidowany. Częściowo udało się je podzielić jak np. Kobylankę, udało się uratować Trzebiatów, Choszczno , bardzo mocno wzmocnić Budowo i garnizon Złocieniecki, czy też szpital 107 , a nie 109 w Szczecinie. Mam dużo zaczętych spraw , które wymagają dokończenia. Mamy za sobą kadencję w miarę spokojną, ale burzliwą ze względu na katastrofy , na powodzie , na szalejący kryzys i to nie plasuje nas w jakimś uprzywilejowanym miejscu więc wszystko się może zdarzyć. Dlatego najważniejsze jest to, że mogę tu z Państwem być i serdecznie podziękować”.


Wójt Gminy poprosił aby Pan Poseł powiedział coś na temat budowy obwodnicy Wałcza.Poseł Paweł Suski powiedział, że obwodnica jest tematem , który zawsze w kampanii się pojawia i to drażni wyborców bardziej niż sprzyja czemukolwiek. Mowa o obwodnicy zaczęła się cztery lata temu . Do tej pory ona była gdzieś w fazie studium wykonalności , założeń, zamierzeń i projektów . W momencie kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej , to przykład Rospudy pokazał jak jest to trudny temat ochrona środowiska. Unia finansuje nam drogi ale i wymaga. Dyrektywy określają jak powinniśmy to środowisko chronić . Tak więc okazało się, że nie mamy odpowiedniego prawa , dlatego już Prawo i Sprawiedliwość w 2006 roku rozpoczęło nowelizację ustawy środowiskowej . We wrześniu przed wyborami ta ustawa poszła do zaopiniowania przez Komisję Europejską i już po objęciu władzy przez PO została wyrzucona do śmietnika , bo była nie do przyjęcia. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Maciej Trzeciak w ciągu 3-4 miesięcy przygotował spec ustawę środowiskową, która została bardzo dobrze przyjęta przez Komisję Europejską i to był pierwszy akt prawny , pierwsze narzędzie , które udało się do budowy dróg przygotować. Drugie narzędzie to spec ustawa drogowa, która przede wszystkim pozwala wywłaszczyć grunty od tych , którzy nie chcą przekazać w sensowny sposób terenów pod budowę. To były 2 lata, które były potrzebne , by rozpocząć zmiany w przygotowaniach inwestycji . Tak się też stało, że nasza obwodnica musiała sprostać założeniom wynikającym z tej spec ustawy środowiskowej, czyli pokazać cztery warianty aby można było z nich wybrać najmniej inwazyjny dla środowiska, dać czynnikowi społecznemu czyli wszystkim organizacjom, które dbają o środowisko, wypowiedzieć się w tej kwestii. Poszła inwentaryzacja ekologiczna i rozpoczęło się postępowanie z czynnikiem społecznym, które zakończyło się z końcem lipca br. W dniu 30 sierpnia br. została wydana decyzja środowiskowa , która uprawomocni się 28 września br. Do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niej żadnych protestów czyli jest szansa, że w dniu 28 września decyzja ta się uprawomocni, a jest to element, który stawia nas w uprzywilejowanej pozycji do projektowania. Dziś Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad rozpisała przetarg na prace projektowe nad obwodnicą. Jest to kolejny element, który przybliża nas do budowy. Natomiast rzeczą najważniejszą jest to, co udało mi się wynegocjować u Ministra Grabarczyka, a mianowicie wprowadzić tą inwestycję do planu dróg krajowych. Jest to uchwała Rządu RP , a więc dokument, który określa dane inwestycji, nazywa ją , określa jakie są koszty , jakie są warunki brzegowe i wprowadza do budżetu. Owszem jest ona do realizacji po roku 2013, co jest dość odległym terminem, ale to jest nowa perspektywa finansowa , która z kolei założyła 91 inwestycji. Nasza znalazła się na sześćdziesiątej którejś pozycji , ale tu muszę się pochwalić, że osobiście z Ministrem Stępniem udało nam się przesunąć ją do 30-tki priorytetowej. Tak więc w tej chwili obwodnica Wałcza znalazła się w 30 inwestycjach priorytetowych na lata 2014-2015, więc to już jest rzecz , którą mamy nazwaną i przygotowaną do realizacji. Harmonogram zakłada , że nawet pod koniec roku 2013 może rozpocząć się budowa. Możemy naprawdę optymistycznie na to patrzeć , bo jest też przychylność Ministra Finansów, a kosztorys budowy mówi o kwocie 514 milionów złotych. Jest to obwodnica dwupasmowa z bezkolizyjnymi węzłami i ona wchodzi w skład nowego toru przebiegu całej drogi szybkiego ruchu od Płońska do Warszawy.


Radny Jan Kurowski poruszył sprawę parkingu przy 107 Szpitalu Wojskowym, o którym ciągle się mówi , ale nic się nie robi. Ostatnio podobno coś w tej sprawie drgnęło, czy Pan Poseł może coś na ten temat powiedzieć ?


Wójt Gminy powiedział, że jeżeli ten szpital ma być szpitalem dla ludzi , to nie zaczynajmy od parkingu, bo to nie jest najważniejsze. Jeżeli chcemy żeby był parking to trzeba wydać 800 tys. zł. My jako samorząd dajemy w tym roku 30 tys. zł. po to żeby sprzęt, który zakupił szpital mógł być usadowiony w odpowiednio do tego przygotowanych salach . Dla nas ważniejsze jest żeby w szpitalu byli fachowcy i leczyli ludzi . Miasto podjęło już uchwałę i daje 120 tys. zł. ale jest problem z rozbiórką starej kotłowni, która się tam znajduje. My jesteśmy dalecy od tego żeby dawać 200 tys. zł. na parking , bo są pilniejsze potrzeby w samym szpitalu.


Poseł Paweł Suski powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Pana Wójta , ponieważ dyrektor szpitala, jeżeli posiada środki to musi inwestować przede wszystkim w remonty oddziałów. Taką „piętą Achillesową” jest oddział wewnętrzny, bo tam przewija się najwięcej pacjentów, a ten oddział jest już w kiepskim stanie. Ten szpital funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ tak jak każdy inny szpital , natomiast pozostanie tego szpitala w wyróżnionej sieci szpitali inspektoratu służby zdrowia MON, w której jest tylko 8 jednostek wiodących, powoduje że może on uzyskiwać pieniądze celowe na zakup sprzętu. Ostatnio udało nam się pozyskać od pułkownika Dzięgielewskiego niemałą sumę , bo 1.200 tys. zł. i nasz szpital jest w tej chwili tak doposażony w sprzęt jak mało który i to nie tylko w sieci jednostek MON-owskich. Ten parking to jest niewątpliwie problem, a dodatkowo szpeci go ta rozpadająca się kotłownia. Dyrektor szpitala ma gotową dokumentację na jej rozbiórkę , ale musiałby wykonać to za własne pieniądze i jeszcze pozbyć się materiałów porozbiórkowych. Rok trwała procedura, żeby znaleźć odstępstwo od rozporządzenia ministra, ale decyzja już jest choć musiała przejść od samego ministra poprzez departament prawny aż na dół do inspektoratu. Jednak udało się i za chwilę Dyrektor Napiórkowski będzie mógł to rozbierać i na pewno będzie też prosił samorządy o wsparcie na utwardzenie tego terenu.

Poseł Paweł Suski powiedział, że będąc przy głosie chce jeszcze powiedzieć kilka słów na temat budowy drugostronnego zasilania energetycznego powiatu wałeckiego. Jest to inwestycja priorytetowa dla powiatu, a najbardziej cierpi gmina Wałcz z powodu notorycznych wyłączeń prądu. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego jest załatwione dofinansowanie, spółka ENEA też dokłada swoje środki i projekt może już iść. Uzgodnienia wstępne były fajne , ale ktoś je prowadził z dowódcą bazy w Mirosławcu , a nie z dowództwem sił powietrznych kraju. Jak przyszło do analizy dokumentów szczegółowych okazało się, że nie ma szans. Okazało się , że nikt w dowództwie sił powietrznych nie jest w stanie nic uzgodnić, bo projektanci założyli , że na przejściu w Czpalinku przy Dodatkowym Obszarze Lądowiskowym tzw. DOL-u linia może przebiegać tylko w lesie ponad koronami drzew, a tam jest akurat podejście samolotów do pasa startowego. Nikt pod tymi uzgodnieniami nie chciał się podpisać, zwłaszcza po ostatnich katastrofach lotniczych. W związku z tym doprowadziłem do spotkania Wiceministra Idzika z dowódcą Sił Powietrznych Generałem Majewskim i tam ustaliliśmy, że warunkowo ENEA dostała uzgodnienie na budowę linii wzdłuż tego DOL-a . Jeżeli będzie potrzeba wykorzystania DOL-a to na tym odcinku ENEA będzie musiała położyć kable w ziemi , a są to 4-kotnie wyższe koszty niż linia napowietrzna. Wszystkie dokumentacje wraz z pozwoleniami na budowę mają być ukończone do końca października br.


Ponieważ nikt więcej nie zgłosił pytań Przewodniczący Rady Gminy podziękował Posłowi Pawłowi Suskiemu za przybycie i podzielenie się z radnymi informacjami na temat swojej działalności w parlamencie . Dziękując jeszcze raz za współpracę życzył mu wygranej w nadchodzących wyborach.

Poseł Paweł Suski podziękował radnym i życząc im owocnych obrad opuścił salę narad.


Na salę przybył radny Jan Uran . Stan radnych 15.


Pkt.2.Wnioski i zapytania radnych.


Radna Teresa Tunkiewicz powiedziała, że we wsi Chude na trasie do Piły została zlikwidowana wiata przystankowa, podobno na wniosek sołtysa wsi. Mieszkańcy proszą o ponowne jej postawienie ponieważ z tego przystanku dojeżdża młodzież do szkół ponad gimnazjalnych.


Radny Witold Rup zapytał jak wygląda sprawa remontu drogi Omulno-Kłębowiec . Dwa miesiące temu remont miał być wykonany , a droga wygląda gorzej niż przed remontem.


Radna Bogusława Wojdyła zgłosiła , że droga wewnętrzna w Świętosławiu „siada” w miejscach gdzie były prowadzone roboty ziemne. Mieszkańcy proszą o interwencję.

Bardzo nieprzejezdna robi się droga powiatowa w Lipiu . Jest ona dość wąska , a jeszcze ludzie robią nasadzenia krzewów przed swoimi posesjami i nie widomo czy nie jest to już w pasie drogowym . Dochodzi do tego, że jest słaba widoczność i dwa samochody nie mogą się na niej wyminąć.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski zapytał czy są jakieś postępy w pracach związanych z opracowaniem dokumentacji planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Szwecji. Czy tam się coś ruszyło , bo chyba jest jakiś zastój ?


Radna Aldona Piaskowska poinformowała , że wieś Kłębowiec znalazła nowe miejsce na boisko sportowe i jest gotowa do rozmów na ten temat.


Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński zgłosił prośbę o wykorytowanie drogi na Jarogniewo , która prowadzi do Kolna . Chodzi o to aby wybrać rowy i żeby woda z drogi ściekała do rowu.


Innych pytań nie zgłoszono.


W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wzywają go obowiązki służbowe i musi opuścić sesję więc dalsze prowadzenie obrad przekazuje Wiceprzewodniczącemu Rady koledze Florianowi Guzowskiemu. Przewodniczący opuścił salę narad. Stan radnych 14.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski ogłosił przerwę w obradach .

Przerwa trwała od godz. 15,50 do godz. 16,oo.


Pkt. 3.Omówienie przebiegu inwestycji realizowanych na terenie gminy.


Zastępca Wójta Gminy Janusz Bartczak poinformował, że obecnie na terenie gminy realizowane są następujące inwestycje:


* Kończona jest inwestycja w Kołatniku , w zasadzie wszystkie prace są ukończone, pozostały tylko prace pielęgnacyjne. Koszt zadania to kwota 450 tys. zł., która była zaplanowana w budżecie gminy. Wyszło trochę prac dodatkowych, trzeba było poprawić miejsce parkingowe , ale wszędzie tam gdzie się robi inwestycje drogowe wychodzą jakieś dodatkowe potrzeby.

* Mocno zaawansowana jest inwestycja na drodze Rudki-Jarogniewie. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1.200 tys. zł. Ponad 300 tys. zł. jest dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , ale na koniec roku na pewno wystąpimy jeszcze o jakieś dodatkowe dofinansowanie na to zadanie.

Odbyło się szereg przetargów i tak :

* Remont świetlicy w Chwiramie dofinansowany z Odnowy Wsi w ramach Lidera Wałeckiego.

Wykonawca ma już przekazany plac budowy , wygrał przetarg za cenę 140 tys. zł. a 45 tys. zł. jest to

kwota dofinansowania, którą zamierzamy uzyskać od Urzędu Marszałkowskiego.

* Został rozstrzygnięty przetarg na przełożenie dachu w Szkole Podstawowej w Szwecji , tam gdzie mamy nakaz inspektora nadzoru budowlanego. Wykonując ten nakaz mamy do końca listopada wymienić w Szwecji dwa dachy. Z rezerwy oświatowej 06 Ministerstwa Edukacji Narodowej dostaliśmy na to zadanie dofinansowanie w wysokości 158 tys. zł. , natomiast całkowity koszt inwestycji zamknie się w kwocie 280 tys. zł.

* Został już rozstrzygnięty przetarg na budowę trzech boisk we wsiach Dzikowo, Wiesiółka i Różewo

oraz 8 placów zabaw za łączną kwotę 930 tys. zł. Tutaj jest złożony wniosek i 75 % tej kwoty będzie zrefundowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Odnowy Wsi.

* Kolejną inwestycją , która jest realizowana to jest zagospodarowanie boiska i otoczenia Szkoły Podstawowej w Szwecji . Wykonuje to firma „Masters” ze Szczecina za kwotę 250 tys. zł. i tutaj również z Odnowy Wsi będzie dofinansowanie 75 %.

* W poniedziałek rozstrzygnięty zostanie przetarg na postawienie 14 lamp solarnych . Procedury trochę się przedłużyły bowiem gmina składała wniosek do PROW-u o dofinansowanie tej inwestycji 1,5 roku temu. Półtora roku trwało rozstrzygnięcie , a w między czasie nawiązaliśmy kontakt z Politechniką Łódzką gdzie jest wydział energetyczny zajmujący się takimi sprawami. Ten kontakt sprawił, że za te same pieniądze zaproponowano nam zupełnie nowe technologie gwarantujące, że to oświetlenie będzie działało. Ponieważ pisaliśmy wniosek o dofinansowanie na lampy w określonych technologiach , teraz chcąc zmienić technologię na lepszą musieliśmy zapytać Urząd Marszałkowski czy za te same pieniądze możemy zrobić coś lepszego. Na odpowiedź czekaliśmy 2 miesiące , ale mamy już odpowiedź pozytywną i w poniedziałek nastąpi otwarcie ofert. Jednak mamy wiele zapytań z całej Polski od firm , które są zainteresowane przetargiem , ale ich produkty nie spełniają tych nowszych parametrów . Oferenci ci zarzucają nas masą zapytań, próbują nam udowodnić, że to nie będzie działało i chcą nam wmówić, że takiej technologii jeszcze nie ma. My jednak mamy kontakt z ośrodkiem naukowym, który ma dostęp do najnowszych technologii i wdraża lampy solarne na terenie całej Polski . Natomiast większość firm , która próbuje nam przetarg zablokować po prostu nie nadąża i nie ma jeszcze tych najnowszych technologii.

* Jesteśmy w trakcie przygotowania procedury przetargowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostomi. W terminie do 2 tygodni będzie ogłoszony przetarg. Termin wykonania inwestycji został ustalony na koniec października 2012 roku.

* W najbliższym czasie pojawią się jeszcze dwa przetargi na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium na dwie fermy wiatrowe. Jedną fermę chce budować Pan Marek Michalski z Chwiramu , ale również odwiesiła postępowanie firma „Windbud”, która planuje wybudować farmę wiatrową o mocy 50 megawatów na północnej części gminy czyli od Karsiboru aż pod Górnicę . W przyszłym tygodniu mamy spotkanie na temat finansowania tych planów i na pewno w najbliższym czasie pojawią się propozycje zmian w budżecie gminy, gdzie będziemy musieli wprowadzić dodatkowe środki na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i na zmianę studium.


Wójt Gminy dodał, że w Kołatniku był problem z zalewaniem osiedla więc zdjęliśmy część płyt i zrobiliśmy spad żeby woda miała gdzie spływać , a te zdemontowane płyty pójdą na drogę za rzeczką w stronę Pluskoty. Ponadto robimy dokumentację i wniosek na dofinansowanie budowy drogi asfaltowej do Wałcza Drugiego począwszy od szosy przez osiedle. Mamy duże szanse na wybudowanie tej drogi z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tutaj trzeba dodać, że niektóre miejscowości są bardzo roszczeniowe i im więcej się w nich robi tym więcej oczekują i więcej wymagają od gminy. Natomiast niektóre zadania można zrobić w partnerstwie publiczno-prywatnym. Pierwszym przykładem jest wieś Dobino , gdzie w takim systemie został zrobiony niewielki odcinek drogi. Jeżeli ktoś będzie bardzo nalegał, to możemy usiąść do rozmów na temat partycypacji osób prywatnych w realizacji zadania. Zawsze większą siłę przebicia mają duże wsie , ale te małe też mają swoje potrzeby i o nich też musimy pamiętać.


Radna Teresa Tunkiewicz zapytała, w których wsiach będą budowane place zabaw ?


Zastępca Wójta Gminy powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie wymienić tych 8 miejscowości, ale taką informację można uzyskać u pracownika gminy Przemysława Maksymowicza.


Radny Jan Uran odczytał wniosek rolników z terenu gminy w sprawie pomocy w rozwiązaniu problemu melioracji gruntów rolnych. Chodzi o czyszczenie głównych rowów zbierających i odprowadzających wodę .

Odczytane pismo radny przekazał Wójtowi Gminy.


Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli są to rowy nie gminne, to gmina może tylko występować do WZIR-u i przez WZIR do urządzeń melioracji wodnych. Jesteśmy po rozmowach z Panem Starostą i pójdą nakazy do wszystkich użytkowników pól przy , których są rowy Skarbu Państwa , a pieczę nad nimi ma Starostwo. W tych nakazach rolnicy zostaną , pod groźbą kary, zobowiązani do czyszczenia rowów. W tych rejonach gdzie są problemy trzeba zrobić spotkania z rolnikami . Wcześniej Komisja Ochrony Środowiska (...) z pracownikiem gminy może pojechać w teren i zapoznać się które to są rowy, czyją są własnością i jak duża jest skala problemu. Później będzie można wraz z przedstawicielem Starostwa zrobić w danej wsi zebranie i omówić z rolnikami w jaki sposób można ten problem rozwiązać. Od kilku lat spółki wodne nie istnieją i nikt się tym nie zajmuje , a temat trzeba załatwić kompleksowo , wyrywkowe czyszczenie rowów nie załatwi sprawy jeżeli rowy główne będą niedrożne.


Innych pytań nie zgłoszono i na tym punkt 3 sesji został zakończony.


Pkt. 4. Działalność samorządów wiejskich i wykorzystanie funduszy sołeckich za

I półrocze 2011r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że informację na temat wykorzystania funduszy sołeckich za I półrocze 2011r. w formie pisemnej wszyscy radni otrzymali wcześniej. Zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi lub zapytania do tej informacji.


Radna Aldona Piaskowska powiedziała, że w preliminarzach wydatków funduszu sołeckiego 30 % można przeznaczyć na festyny . W związku z tym ma pytanie czy zamiast tego , bo nie wszyscy robią festyny, można przeznaczyć jakieś pieniądze na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło dla osoby , która będzie wykaszała tereny zielone w danej wsi ?


Skarbnik Gminy odpowiedziała, że umowy-zlecenia czy umowy o dzieło mogą być zawierane na wszystkie działania, które mogłyby być realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy.


Wójt Gminy dodał, że to wszystko musi być wcześniej zapisane w preliminarzu. Trzeba tu powiedzieć, że będą ograniczane prace społeczno użyteczne realizowane za pośrednictwem GOPS-u. Chodzi o to, że w niektórych wsiach ludzie ci wyręczają naszych mieszkańców i nie możemy do tego dopuścić. Uczymy naszych mieszkańców , że wszystko za nich zrobi gmina , nawet podniesie przysłowiowy papierek z ziemi. Jeśli chodzi o fundusz sołecki to na rok 2012 zwiększymy stawkę o 2 zł, czyli będzie 16 zł na mieszkańca sołectwa i tymi środkami nadal będą gospodarowały rady sołeckie.


Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący stwierdził , że Rada Gminy przyjmuje informację bez uwag. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Pkt. 5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


W informacji z pracy w okresie między sesjami Wójt Gminy omówił następujące tematy :

  • Jesteśmy po kilku spotkaniach z władzami Starostwa Powiatowego na temat przejęcia części

dróg powiatowych. Powiaty mają coraz mniej pieniędzy. Zarówno dochody własne jak i pieniądze

z różnych programów na zadania inwestycyjne powoli się kończą, a drogi się sypią i wiele dróg powiatowych jest w kiepskim stanie. W tej sytuacji Starostwo chce część dróg gruntowych przekazać samorządom gminnym, bo i tak ich nie będzie robiło. Zaproponowali nam na przykład żebyśmy przejęli drogę Rutwica-Prusinowo , niektóre drogi w Nakielnie czy drogę Strączno-Ługi Wałeckie. Musimy podjąć rozmowy i w sposób kulturalny ustalić co jesteśmy skłonni przejąć i co Starostwo może nam obiecać w zamian. Jeżeli będą chcieli oddać nam drogę z zawalonym przepustem , to możemy ją wziąć , ale pod warunkiem , że przepust zostanie naprawiony. Muszą się spotkać obie komisje , gminna i powiatowa, zajmujące się drogami żebyśmy wspólnie ustalili strategię. Zanim jednak do tego dojdzie chcemy mieć szczegółowy plan na lata 2012-2020 w jakiej kolejności będą remontowane wszystkie drogi asfaltowe należące do powiatu. Ostatnio ustaliliśmy ze Starostwem, że w przyszłym roku będzie robiony chodnik od wsi Strączno do stacji PKP, bo tam ma być uruchomiony pociąg więc będzie większy ruch pieszych. Budowę tego chodnika będziemy finansować wspólnie z Powiatem po 50 %. Od przejmowania dróg powiatowych nie odejdziemy, ale będziemy chcieli przejmować tylko to co jest nam potrzebne i z czego korzystają nasi mieszkańcy.

Sołtys wsi Nakielno Barbara Bukwald-Fryca wchodząc Wójtowi w słowo powiedziała, że wiosną był w Nakielnie Pan Starosta , był Pan Wójt i cała rada sołecka wsi i wówczas Pan Starosta wiele obiecywał. Faktycznie miejscowo droga została załatana , zrobiono tzw. „nalewki” , ale niestety te dziury pod spodem nie zostały zasypane tylko zalane i teraz to wszystko się zapada. Ten kawałek drogi od kapliczki przy domostwach miał być zrobiony , ale do dzisiaj nic nie zrobiono i nie da się przejechać.


C.d. wypowiedzi Wójta Gminy:

  • Jest problem szkół i ich reorganizacji. Dziś wiadomo, że do końca roku oprócz tych budżetów,

które szkoły mają , w oświacie brakuje 500 tys. zł. , około 300 tys. zł. na płace i 200 tys. zł. na dowozy dzieci. Okazuje się , że polski nauczyciel pracuje najkrócej ze wszystkich nauczycieli na świecie. Polski nauczyciel pracuje 489 godzin , a już czeski nauczyciel pracuje prawie 900 godzin , nawet w Grecji pracują o 100 godzin więcej, natomiast największym pracoholikiem jest nauczyciel amerykański, który pracuje pond 1100 godzin i to nie jest statystyka, ale rzeczywista prawda. Kiedy milion dzieci odeszło ze szkół to nauczycieli przybyło 13 tysięcy i to nie może tak być, że średnio na jednego nauczyciela przypada 10 dzieci w klasie. Musimy znaleźć te 500 tys. zł. i je znajdziemy , ale dwie najmniejsze szkoły czyli Dębołęka i Witankowo do 15 października br. muszą przygotować projekty wprowadzenia reorganizacji. Zobaczymy jak dyrektorzy tych szkół przejęli się tematem i jakie będą ich propozycje.

  • Zaczyna się sezon jesienny , a z nim okres trudny jeżeli chodzi o eksmisje. We wsi Chude

Spółka Triatlon , kupiła od ANR budynek , w którym zamieszkuje 5 rodzin , a ponieważ lokatorzy nie płacą czynszu właściciel budynku oddał sprawę do sądu i wnioskuje o ich eksmisję. Jeżeli sąd wyda postanowienie o eksmisji i wskaże aby gmina przyznała dla tych rodzin lokale socjalne , to będziemy mieli duży problem. Są to rodziny trudne , z którymi ciężko się rozmawia i od których trudno coś wyegzekwować, rodziny z tzw. marginesu społecznego. Podobna jest sytuacja z Nadleśnictwem Płytnica , które też chce wyeksmitować 2 rodziny i uważa, że gmina musi im zapewnić lokale zastępcze. Zastanawiamy się co z tym fantem zrobić i jak załatwić problem.

  • W dalszym ciągu toczy się sprawa rozliczenia dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia GZ LZS.

Nad tym pracuje nasz pracownik Paweł Kosmalski i niedługo zobaczymy jak to wygląda, ale na dzień dzisiejszy wstrzymaliśmy ostatnią transzę dotacji do chwili rozliczenia trzech poprzednich rat. Jeżeli nadal będzie problem z rozliczeniem , tak jak to było dotychczas, to może dojść do całkowitego zablokowania pieniędzy i na przyszły rok Stowarzyszenie nie będzie mogło wnioskować o dotację na działalność klubów piłkarskich. Tu więc jest prośba do Pani Barbary Bukwald-Fryca żeby Zarząd Stowarzyszenia potraktował poważnie temat rozliczenia dotychczasowej dotacji.

  • Jeździmy sporo i rozmawiamy na temat nowej ustawy o utrzymaniu porządku w gminie

potocznie nazywanej ustawą „śmieciową”. Będzie to dla nas kolejny poważny problem i musimy spokojnie ale solidnie się do tego przygotować.

  • Na dzień dzisiejszy wszystkie fundusze się kończą i tak jak wykorzystywaliśmy Pana Posła

Pawła Suskiego staramy się szukać innych możliwości i układów na pozyskiwanie pieniędzy. W PROW-ie nie ma już środków na kanalizacje i musimy szukać innych źródeł na dofinansowanie tej inwestycji , którą planujemy, a która ma na celu zamknięcie oczyszczalni w Strącznie i Nakielnie i podłączenie wszystkich ścieków przez Chwiram do Wałcza. Kolega Janusz Bartczak ma pewne pomysły żeby wykorzystać to, że obie wsie leżą w obrębie rezerwatu przyrody , co może pomóc w uzyskaniu jakiejś pomocy na ekologiczne rozwiązanie sprawy ścieków.

  • Musimy zdać sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy, otóż we wszystkich dziedzinach życia koszty

idą niesamowicie w górę. Między innymi dlatego przymierzamy się do przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy . Ogłosiliśmy też przetarg na dożywianie dzieci , który wygrała firma z zewnątrz , bo nasi lokalni przedsiębiorcy zaproponowali dwukrotnie wyższą cenę. Jak to będzie działało zobaczymy w trakcie, bo jedni są zadowoleni, a drudzy trochę mniej.

  • Na przyszły rok musimy się lepiej przygotować na dowozy dzieci, żeby nie było problemów tak

jak w tym roku, kiedy to i PKS i ZKM solidarnie nie przystąpiły do przetargu , bo daliśmy trochę trudniejsze warunki. W efekcie musieliśmy przystąpić do negocjacji i trochę ”odpuścić”, ale wiemy , że pojawiają się już firmy z zewnątrz , które też świadczą takie usługi. Jest taka firma z Olsztyna , która obsługuje gminy na terenie powiatu złotowskiego. Ta firma przywozi tutaj swój sprzęt i zatrudnia miejscowych kierowców. Być może będzie ona konkurencyjna dla naszych lokalnych przewoźników. Autobusy , które zakupiliśmy powoli się starzeją , a dziś wszyscy uciekają od utrzymywania własnego sprzętu i bazują na usługach z zewnątrz. My też musimy się nad tym zastanowić czy opłaca się remontować ten sprzęt czy raczej szukać przewoźników do obsługi większej ilości tras niż dotychczas.

  • Nadchodzi czas na przygotowywanie propozycji do przyszłorocznego budżetu gminy, ale

apelujemy aby nie pisać „koncertu życzeń” . Wybierzcie takie zadania , które rzeczywiście są celowe i potrzebne . Przypominamy też, że jest 15 radnych na 56 miejscowości i oprócz swojej macierzystej wsi pamiętajcie Państwo o pozostałych wsiach, bo tam też mieszkają wasi wyborcy.

  • Na chwilę obecną nie ma możliwości dostania dofinansowania na wodociągi , na których

będzie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci . Dlatego niektóre inwestycje , które planowaliśmy nie będą realizowane, bowiem nie sztuka jest coś wybudować , gdyż później trzeba to eksploatować. W planach mamy takie założenia , że po podłączeniu oczyszczalni Nakieln, Strączno i Chwiram do Wałcza, w następnym etapie planujemy podłączenie także Wałcza Drugiego do rurociągu miejskiego na ul. Bydgoskiej . Docelowo planujemy też, że kiedy padnie oczyszczalnia w Różewie to ścieki z tej wsi również zostaną przez Chwiam skierowane do Wałcza. Jest tylko problem z wychowaniem ludzi żeby do ścieków nie wrzucali wszystkiego co im się nawinie , bo rurociągi się zapychają i często trzeba je czyścić, a za tym oczywiście idą koszty , które pokrywa gmina.


Informacja Wójta Gminy została przyjęta bez uwag.


Pkt.7. Podjęcie uchwał:


1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,


Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane zmiany są następujące:

Dochody:

*dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 11.501 zł, jest to pierwsza transza ; w terminie późniejszym będą jeszcze pieniądze na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych,

* 30 tys. zł. dotacja w ramach subwencji oświatowej ogólnej , w tym 10 tys. zł. dotyczy Zespołu Szkół w Różewie na przebudowę pomieszczeń i 20 tys. zł. dla Szkoły Podstawowej w Karsiborze na wyposażenie w meble nowo wybudowanych pomieszczeń.


Te dochody są to pieniądze tzw. „znaczone” , a więc w dziale wydatków są przeznaczone na wymienione wyżej zadania.

Pozostałe zmiany dotyczą tylko drobnych przesunięć środków między paragrafami w ramach zaplanowanych środków i nie mają one wpływu na wysokość budżetu. Są one szczegółowo opisane w załącznikach do projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do omówionych zmian budżetowych.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 14 radnych,

-za - 14 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr XI/48/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu


2) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz .


Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale była mowa o tym, że stawkę żywieniową określają dyrektorzy szkół , natomiast po przeprowadzeniu przetargu na dożywianie stawka wynika z procedur przetargowych. Dlatego ulega zmianie zapis dotyczący formy ustalania stawki żywieniowej.


Radni nie zgłosili uwag do projektu w/w uchwały.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie:

-obecnych - 14 radnych,

-za - 14 głosów,


Uchwała została podjęta jednogłośnie otrzymała numer nr XI/49/2011.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu


Pkt.8.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone na początku sesji:


*Wiaty przystankowe w Chudym – to co było na tych przystankach przechodziło ludzkie pojęcie. Były tam telewizory , potłuczone muszle klozetowe , okna, butle i obierki z warzyw. Brakowało tylko żeby to wszystko pokazała jakaś telewizja. Dlatego daliśmy sołtysowi tydzień czasu i po tym czasie sołtys powiedział żeby wiaty zlikwidować. Teraz jest sprawa prosta - jeżeli jest potrzeba to wyznaczone kursy będą wjeżdżały po dzieci do samej wsi, ale przystanków od nowa nie będziemy stawiać. Proszę wspólnie z sołtysem ustalić , które kursy mają wjeżdżać do wsi aby zabierać dzieci, a jak będzie trzeba to parę złotych do tych kursów dopłacimy.


*Droga Omulno-Kłębowiec – dostaliśmy gruz rozbiórkowy , który na tą drogę wywieźliśmy i część już została wbudowana w drogę. Jest jeszcze niedokończony odcinek , ale w przyszłym tygodniu pojedziemy tam z kierownikiem Szczepanem Kabatkiem i zobaczymy co tam jeszcze trzeba zrobić. Mamy materiał i mamy sprzęt więc nie ma problemu żeby tą drogę jeszcze poprawić.


*Droga w Świętosławiu – tą drogę wykonawca sieci wodno-kanalizacyjnej Pan Maciej Błoński ma poprawiać. Jeżeli on tego nie zrobi to my sami poprawimy drogę, ale obciążymy go kosztami.


Zastępca Wójta Gminy dodał, że jechał tą drogą z prędkością 50 km/h i tam wcale nie jest tragicznie. Być może jest jakiś problem po opadach deszczu , ale mamy materiał i w każdej chwili można uzupełnić te największe nierówności.


*Dokumentacja na osiedle w Szwecji – dokumentację przygotowuje urbanista Pan Marcin Radeberger. Jest tam wiele odwołań i problemów, które trzeba rozwiązać. Sytuacja jest niełatwa ponieważ największy kłopot, był z uzgodnieniem zjazdów z drogi krajowej , natomiast teraz jest problem wylesienia gruntów, a tu niektóre decyzje trzeba mieć ć aż z Ministerstwa Rolnictwa. Trzeba przyznać , że trochę spraw zaniedbał nasz pracownik , ale jest już wszystko na dobrej drodze. Teraz od Ministerstwa Rolnictwa zależy kiedy wyda decyzje dotyczące wylesienia, jeżeli to szybko dostaniemy to pozostanie wyłożenie planów do wglądu na 14 dni i wówczas jeżeli będą jakieś uwagi będzie je rozpatrywać komisja urbanistyczna, która specjalne po to została powołana. Mamy jednak nadzieję, że do wiosny cały temat zostanie zamknięty.


*Miejsce na boisko w Kłębowcu – miejsc na boisko było już wskazanych kilka. Musimy przede wszystkim ustalić, czy proponowany teren będzie można kupić. Pierwszy zgłoszony teren był bardzo dobry na boisko , ale jego właściciele wiedząc , że jest to pod boisko chcieli sprzedać działkę jako budowlaną, a nie jako rolną czyli za duże pieniądze liczone w setkach tysięcy złotych. Na taki wydatek nie możemy sobie pozwolić. Skoro jest nowa propozycja jesteśmy gotowi ją przeanalizować.


*Droga w Jarogniewie – to jest do zrobienia tak samo jak Boguszyn. Mamy sprzęt , mamy materiał i będziemy robić.


Po udzieleniu odpowiedzi na zgłoszone pytania Wójt Gminy powiedział, że chce radnym zasygnalizować jeszcze jeden temat. Mianowicie ksiądz parafii Rudki złożył wniosek o wybudowanie parkingu przed kościołem w Dębołęce. Koszt zadania to kwota rzędu 80-100 tys. zł. , podczas gdy na przeciwko kościoła jest miejsce przy remizie OSP , gdzie swobodnie można postawić samochód. Pilniejsze od parkingu jest wybudowanie wieży przy kościele w Laskach Wałeckich. Kościół jest po remoncie , a wieża się wali. Kilka lat temu zostało zakupione drewno na tą wieżę i do dziś proboszcz nic w tym temacie nie ruszył, a teraz uważa, że ważniejszy jest parking w Dębołęce. W niektórych rzeczach trzeba pomóc parafii , ale trzeba analizować co jest bardziej potrzebne i celowe.


Radni muszą wiedzieć, że w referacie w Kołatniku nie ma już grupy budowlanej i żadne remonty w terenie nie będą robione. Pan Tadeusz Wenio ma dwóch „budowlańców”, ale będą oni robili tylko remonty hydroforni. Pozostałe zadania będziemy zlecali firmom z zewnątrz w drodze przetargu, a przy mniejszych zadania na zasadzie zamówienia z wolnej ręki.

Na zakończenie Wójt poprosił aby radni zastanowili się nad potrzebami drogowymi na przyszły rok, które będą składać we wnioskach do budżetu. Dodał, że jeśli chodzi o chodniki , to Powiat na przyszły rok planuje tylko budowę chodnika Strączno-stacja PKP w układzie , że koszty pokryjemy wspólnie po 50 % . Nie wiadomo co z chodnikiem w Górnicy , bo jeszcze nie mamy odpowiedzi. Pozostałe chodniki Starostwo odkłada na lata późniejsze, bo po prostu nie ma pieniędzy.

Jest zgoda na budowę parkingu przy „magicznej górce” na trasie do Rutwicy. Teren pod parking zostanie utwardzony i umowa jest taka, że Starostwo zapłaci za robociznę , którą wykona „Pol-Dróg”, natomiast gmina pokryje koszty zakupu materiałów. Nadleśnictwo zajmie się wyposażeniem w stoły , ławki i kosze na śmieci , a my pomożemy w wywozie tych śmieci w okresie letnim.

Radny Jan Kurowski poinformował radnych, że w miesiącu wrześniu Komisja Ochrony Środowiska (...) podczas posiedzenia wyjazdowego odwiedziła 4 jednostki OSP na terenie gminy. Komisja stwierdziła, że remizy wyglądają ładnie , są zadbane i dobrze wyposażone, ale strażacy skarżą się , że niektóre hydranty nie są sprawne, że nie ma w nich wody. Dlatego jest prośba , żeby ten temat sprawdzić i podjąć stosowne działania .


Wójt Gminy odpowiedział, że przeglądy hydrantów robi co roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych. W tym roku jeszcze żadnego pisma z Komendy nie otrzymaliśmy , dlatego dobrze że jest taki sygnał . Na pewno zajmiemy się tym tematem.


Zastępca Wójta Gminy powiedział, że w dniu 30 września br. w godz. 10,oo – 19,oo w Kołatniku Gmina Wałcz wspólnie z Liderem Wałeckim organizuje III Kongres Odnowy Wsi , na który serdecznie zaprasza wszystkich radnych . Patronat nad imprezą objął Minister Rolnictwa Pan Marek Sawicki.


Radny Jan Uran powiedział, że jeżdżąc po drogach powiatowych stwierdza, że gmina Wałcz jest przez powiat zaniedbywana. Jak ktoś jechał od drogi nr 22 do Tuczna to widział jak ładnie ta droga jest zrobiona. Chciałoby się żeby u nas chociaż kilka dziur tak zrobili . Tam dziury i spękania zostały załatane i na wierzch położono polewę. Bardzo ładnie to wygląda. U nas jest wiele takich odcinków gdzie tą metodą powinny być zrobione. Nasza gmina chyba nie ma takiego przebicia w Powiecie jak gmina Tuczno.


Zastępca Wójta Gminy powiedział, że nie zgadza się z zarzutem, że gmina Wałcz nie ma przebicia. Wystarczy tylko zajrzeć w budżet Starostwa żeby zobaczyć ile Powiat wydaje na drogi w naszej gminie, a ile w gminach sąsiednich, w przeliczeniu na jeden kilometr. Wspomnieć tu trzeba choćby dwie duże inwestycje Wałcz-Przybkowo i Rutwica-Strączno , które przecież były realizowane na terenie gminy Wałcz, podczas gdy w innych gminach są robione tylko naprawy powierzchniowe. Gdyby te pieniądze , które poszły na te dwie inwestycje poszły tylko na remonty dziur to wszystkie drogi powiatowe biegnące przez gminę byłyby zrobione.


Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu 13 października br. o godz. 13,oo w Szkole Podstawowej w Strącznie odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej , na którą wszyscy radni są zaproszeni. Imienne zaproszenia zostaną dostarczone w najbliższym czasie.


Pan Waldemar Wróblewski Prezes AKŻ w Nakielnie jako gospodarz Ośrodka przywitał serdecznie wszystkich radnych oraz pracowników gminy. Następnie w kilku słowach omówił historię powstania Klubu AKŻ i jego działalności w Nakielnie. Podkreślił , że Klub przez te lata zawsze mógł liczyć na przychylność władz gminy i na daleko idącą pomoc w zagospodarowaniu ośrodka i remontowaniu obiektów znajdujących się na tym terenie. Jako jedną z ważnych , a dotychczas nie załatwionych spraw wymienił drogę prowadzącą od wsi Nakielno do ośrodka. Droga jest własnością Powiatu , ale Powiat ciągle ma za mało pieniędzy żeby ją naprawić. Ta droga na pewno nie jest dobrą wizytówką dla gminy i powiatu. Na zakończenie wspomniał o zawodach i imprezach żeglarskich jakie są co roku organizowane przez AKŻ w Nakielnie oraz o nagrodach i wyróżnieniach uzyskanych przez klub żeglarski w ciągu ponad 10 lat swojej działalności.

Wystąpienie swoje Pan Waldemar Wróblewski zakończył zapraszając wszystkich radnych do częstego odwiedzania ośrodka , gdzie można w ciszy i spokoju wypocząć, wypożyczyć sprzęt wodny czy pospacerować po lesie.


Wójt Gminy powiedział, że żeglarze są bardzo dobrymi gospodarzami, dbają o powierzony im ośrodek i poświęcają wiele czasu i pracy żeby wyglądał on coraz ładniej . Ośrodek cieszy się dużym powodzeniem wśród żeglarzy , ale i turystów nie będących żeglarzami , a wieś Nakielno staje się coraz bardziej znana i coraz chętniej odwiedzana. Na koniec zapewnił, że takim ludziom pracowitym i z dobrymi pomysłami gmina zawsze będzie pomagać. Dodał, że temat naprawy drogi do ośrodka jest bardzo ważny i trzeba w przyszłym roku wspólnie ze Starostą w końcu jakoś to załatwić.


Sołtys wsi Nakielno Barbara Bukwald-Fryca powiedziała, że wcześniej będąc radną i sołtysem wsi też dołożyła dużo starań, żeby coś na tym ośrodku było i żeby coś się działo. Klub żeglarski działa prężnie i ściąga wielu turystów, a w pobliżu ośrodka są działki letniskowe na których powstają piękne domki letniskowe. Dodała, że jako sołtys chciałaby żeby wieś Nakielno rozwijała się , bo jak na razie to jest ona tylko czysta , a wszystko co w niej jest powoli się starzeje i niszczeje. Obecnie potrzebny jest dla wsi ciągnik-kosiarka , bo do wykaszania jest bardzo dużo terenu. Przez ostatnie 20 lat wieś zużyła tylko jedną kosiarkę, a drugą czynnie użytkuje do dziś. Jednak przy deszczowych latach zieleń rośnie tak bujnie, że potrzebna jest kosiarka większa i mocniejsza. Tutaj Nakielno liczy na pomoc gminy , bo funduszu sołeckiego nie wystarczy na taki wydatek, a są przecież jeszcze inne potrzeby.


Wójt Gminy powiedział, że na zakup ciągnika-kosiarki wieś może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego z przyszłego roku. Jeżeli zabraknie to zaliczkowo gmina może coś dołożyć. Dodał, że w roku 2012 boisko w Nakielnie zostanie ogrodzone żeby dziki już więcej nie niszczyły murawy.


Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu punkt 8 sesji został zamknięty.


Pkt.9.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XI sesję Rady Gminy w Wałczu.
 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-12-29 19:17:21
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-12-29 19:17:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160427