Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2011:
UchwałaNR X/46/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do r

 UchwałaNR X/46/2011

Rady Gminy Wałcz

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala co następuje:

§ 1

1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Wałcz, jeżeli

a) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;

b) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe;

c) obiekt jest dostępny dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;

2. Dotacja obejmuje nakłady wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm)

3. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§ 2

1. O dotację może się ubiegać podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

2. Działalność podmiotu ubiegającego się o dotację nie może być prowadzona w celu osiągnięcia zysku.

3. Dotacja z budżetu Gminy Wałcz na wykonanie prac lub robót budowlanych może być udzielona w wysokości do 70% ogółu nakładów poniesionych na te prace lub roboty.

4. Wnioski o dotacje składa się do Wójta Gminy Wałcz na druku określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja, celem zapewnienia środków w uchwale budżetowej.

5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w roku złożenia wniosku, poza procedurą o której mowa ust. 4, jeżeli sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, a w uchwale budżetowej zabezpieczone będą środki na ten cel.

§ 3

1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2) określenie organu , u którego wnioskodawca ubiega się o udzielnie dotacji,

3) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

5) określenie prac, na które ma być udzielna dotacja i termin ich wykonania,

6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

7) informacje o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji na prace objęte wnioskiem.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac dołącza się:

1) kserokopię decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków,

2) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac określonych we wniosku, które mają być przedmiotem dotacji,

4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) kosztorys planowanych prac lub kosztorys inwestorski w przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 4

1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej.

2. Wnioski spełniające wymogi formalne wraz z opinią Wójta Gminy i Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej przedkładane są Radzie Gminy celem podjęcia uchwały o przyznaniu dotacji.

3. W uchwale Rada Gminy określa nazwę podmiotu otrzymującego dotację, zadanie na jakie została przyznana oraz kwotę dotacji.

§ 5

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis zadania i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji, termin i tryb jej przekazania,

3) tryb kontroli wykonania zadania,

4) sposób rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłużysz niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 6

1. W razie nie wykorzystania środków przeznaczonych w danym roku na dotacje, Wójt Gminy niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości środków pozostałych do wykorzystania.

§ 7

1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, które dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Wałcz.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały i dotyczyć musi całości dotowanego zadania. Rozliczenie następuje w terminie określonym w umowie o dotację. Do rozliczenia powinno być dołączone zestawienie kosztów według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz kserokopie faktur dokumentujące poniesienie wydatków, a ich oryginały przedłożone do wglądu.

§ 8

1. Kontroli wykonania zadnia w zakresie merytorycznym i finansowym dokonuje Wójt Gminy Wałcz.

2. W ramach kontroli Wójt Gminy Wałcz może badać dokumenty i inne nośniki informacji , które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadnia oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania.

3. Dotacje niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240 z późn. zm.).

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2099r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240 z późn. zm.).

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 10

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2012-03-29 21:39:39
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-03-29 21:39:39 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/46/2011
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/46/2011
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/46/2011
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 139095