Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
Skrócony materiał z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006

Materiał przybliżający mieszkańcom Gminy Wałcz aktualny Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.

 

 

 Plan Rozwoju Lokalnego jest kolejnym, po Strategii Rozwoju i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, kompleksowym dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakładał Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004 -2006. Wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007 - 2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).

Podstawą w pracach nad dokumentem były, przede wszystkim, Strategia Rozwoju Gminy Wałcz, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno - ekonomiczną Gminy Wałcz, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy.

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedzone było szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno - gospodarczymi z terenu Gminy.

 

ZADANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY WAŁCZ

 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju dla Gminy Wałcz określono listę zadań do wykonania. 

 

Cele strategiczne

 

-          Zapewnienie   korzystnych   warunków   życia   mieszkańców   gminy,   ochrona   wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych.

-          Rozwój oświaty i podniesienie wykształcenia mieszkańców

-          Aktywizacja gospodarcza i rozwój   przedsiębiorczości lokalnej; tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla byłych pracowników PGR.

-          Stymulowanie funkcji rolniczej i turystycznej jako funkcji wiodących.

-          Kształtowanie i racjonalne wykorzystanie przestrzeni wiejskiej z zachowaniem wymogów ekorozwoju.

-          Wytwarzanie sprawnych ekonomicznych struktur w rolnictwie i  na wsi,  zdolnych do ekspansji.

-          Rozwój  gospodarki,  poprzez kształtowanie struktur przestrzennych oraz mechanizmów zapewniających wzrost efektywności gospodarowania i racjonalne wykorzystanie zasobów.

-          Powstanie    Towarzystwa    Rozwoju    Gospodarczego    Gminy    i    Funduszu    Gwarancji  Kredytowych.

 

Osiągnięcie tak postawionych celów strategicznych wymusza potrzebę sformułowania operacyjnych celów ekorozwoju uwzględniających szansę i zagrożenia. Za cele operacyjne uznano:

-                poprawa jakości środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód.

-                optymalne   wykorzystanie   położenia   tranzytowego    z   uwzględnieniem   uwarunkowań ekonomicznych;

-                rozwój infrastruktury na potrzeby gospodarki rynkowej w sposób minimalizujący konflikty ze środowiskiem;

-                wzmocnienie instytucjonalne - organizacyjnego otoczenia gospodarki rynkowej;

-                zmiany strukturalne w gospodarce, szczególnie w obrębie rolnictwa i turystyki, prowadzące do  wielofunkcyjności   gospodarki,   wzrostu   efektywności   oraz   ograniczenia   presji   na środowisko;

-                inwestowanie w „kapitał ludzki" w celu podniesienia umiejętności, aktywności i mobilności, zgodnie z wymaganiami gospodarki rynkowej i jej ekologizacji;

-                zachowanie trwałości użytkowania zasobów i walorów środowiska;

-                kształtowanie wartości społecznych w kierunku sprzyjającym akceptacji ekorozwoju;

rozbudowa systemu obszarów chronionych w integracji z systemem europejskim i krajowym (ECONET);

 

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH

 

 

Środowisko naturalne

 

Zakłada się realizację następujących zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego:

-         ochrona wód podziemnych   II - go poziomu użytkowego oraz zlewni rzek Dobrzycy, Piławy    i    Rurzycy    w    celu    utrzymania    względnie    uzyskania    zasobów    wód powierzchniowych w I klasie czystości poprzez:

-         zracjonalizowanie zabiegów chemizacyjnych w rolnictwie

-         unowocześnienie i usprawnienie gospodarki ściekowej i pełne skanalizowanie terenów zurbanizowanych i o skoncentrowanej zabudowie

-         stworzenie   systemu   organizacyjnego   wiejskiej   gospodarki   komunalnej   w   celu uzyskania i utrzymania właściwego stanu sanitarnego wsi

-         na gruntach rolnych - ustalenie ostateczne granicy rolniczo - leśnej

-         na wybranych ciekach wodnych - utworzenie małej retencji dla potrzeb rolnictwa, rybactwa, rekreacji i „małej energetyki"

-         uregulowanie gospodarki wodą na gruntach rolnych poprzez odbudowę, modernizację i budowę nowych urządzeń wodno - melioracyjnych.

-         zalesienie obszarów „wypadających" z rolnictwa oraz innych gruntów marginalnych oraz ochrona i powiększenie obszarów prawnie chronionych

-         likwidowanie   szkodliwych   emisji   do   atmosfery   pochodzących   z   miejscowych, komunalnych i produkcyjnych generatorów ciepła (gazyfikacja przewodowa)

 

Rolnictwo

 

Uznając za uzasadnioną tezę utrzymania na tym obszarze wiodącej funkcji rolniczej jako głównego kierunku jej strategicznego rozwoju widzi się konieczność jej odbudowy i rozwoju poprzez:

-         tworzenia nowoczesnej i efektywnej struktury agrarnej,

-         restrukturyzację  przestrzenno  -  organizacyjną i  prawno  -  własnościową struktur Gospodarstwa Agencji  Nieruchomości Rolnej (II etap).

W tym celu zakłada się:

-         poprawę struktury władania i użytkowania gruntów i tworzenie nowoczesnej struktury agrarnej,

-         przekazanie pozostałych niezagospodarowanych gruntów gospodarstw skarbowych w części   do   dalszego   wykorzystania   na   cele   rolnicze   na   rzecz   indywidualnych gospodarstw   rolnych,   lub   wyłączenie   ich   na   cele   nierolnicze:   pod   zalesienia urządzenia rekreacyjne, infrastrukturę techniczną, socjalną i mieszkaniową oraz na rzecz innych pozarolniczych działów i gałęzi gospodarczych,

-         przeznaczenie części zasobów trwałych (budynków i budowli) gospodarstw skarbowych nieprzydatnych dla rolnictwa na cele nierolnicze (drobna wytwórczość, usługi, rzemiosło oraz inna pozarolnicza działalność),

-         intensyfikację rolnictwa zwłaszcza niektórych działów i gałęzi produkcji o wysokiej chłonności czynnika pracy żywej (tzw. działy specjalne) oraz osiągnięcie wysokiego poziomu produkcji rolnej związanej z systemem kontraktacji i przemysłem rolno -spożywczym i spożywczym,

-         pozytywną selekcję indywidualnych gospodarstw rolnych tj. wspieranie gospodarstw

rodzinnych   zapewniających   dochody   na   poziomu   parytetowym,   a   gospodarstw drobnych wykorzystujących alternatywne źródła dochodów,

-         w   indywidualnych   gospodarstwach   rolnych   o   odpowiednich   uwarunkowaniach

organizacyjnych   -  wykorzystanie   ich   zasobu   na   rzecz   innych,   pozarolniczych

kierunków działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinach usług rekreacyjnych

(agroturystyka), czy tzw. usług i produkcji nakładczej,

-         w   zakresie   kierunków   produkcji   rolnej   -   preferowanie   systemu   polowego   z

kierunkiem zbożowym i produkcją ziemniaków oraz chowem trzody chlewnej a z

uzupełniającym kierunkiem uprawy rzepaku, buraków cukrowych i chowem bydła

mlecznego,

-         działania strategiczne w zakresie rolnictwa winni uwzględniać rynek jako główny

mechanizm rozwoju gospodarczego a państwo i samorząd terytorialny winny stanowić

jedynie  czynnik  interwencyjny,   korygujący  procesy   przekształceń   strukturalnych

rolnictwa i jego otoczenia,

-         kreowanie warunków i podstaw organizacyjno - finansowych na rzecz integracji sfery

produkcji  rolnej  ze  sferą przetwórstwa rolnego  i  rolno  -  spożywczego  oraz  z

dziedziną    obrotu    artykułami    rolnymi,     zwłaszcza    z    organizacjami     skupu,

przechowalnictwa, rynkami hurtowymi (również z giełdami rolno - towarowymi),

-         inicjowanie, tworzenie grup producentów (marketingowych) rolnych.

 

Przemysł i budownictwo

 

W zakresie przemysłu i budownictwa zakłada się:

-         Wykorzystanie   miejscowego   zainwestowania   dla   uruchomienia   drobnego   przemysłu nieuciążliwego.

-         Zorganizowanie gminnego systemu gospodarki komunalnej.

-         Utworzenie zaplecza technicznego obsługi gospodarki komunalnej.

-         Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej, szczególnie w osiedlach popegierowskich.

 

Infrastruktura techniczna

 

Melioracja

1.  Użytki rolne na których istnieją potrzeby odtworzenia systemów melioracyjnych (rejony -obręby geodezyjne):

-         Laski Wałeckie,

-         Górnica,

-         Świętosław,

-         Golce,

-         Karsibór,

-         Kłębowiec,

-         Wałcz - Morzyce,

-         Różewo,

-         Ługi Wałeckie.

2.  Użytki rolne z koniecznością podjęcia nowych przedsięwzięć melioracyjnych (rejony -obręby geodezyjne):

-         Rutwica,

-         Witankowo

-         Wiesiółka

-         Dobino,

-         Przybkowo.

 

Gospodarka ściekowa (oczyszczalnie ścieków)

 

I etap

1.  Podstawowy warunek - to oczyszczanie wód rzek Dobrzycy i Piławy w ich górnym biegu na terenie woj. zachodniopomorskiego.

2.  Na terenie gminy w pierwszej kolejności (!) uruchomienie oczyszczalni w miejscowościach o zagospodarowaniu turystycznym położonych w części północnej i północno - wschodniej - w zlewniach Dobrzycy, Piławy i Rurzycy (co stanowi również ochronę przed skażeniami urządzeń gospodarki rybnej na tych rzekach w rejonie Tarnowa - gm. Szydłowo).

3.  Ochrona wód zlewni Piławki i Kłębowianki.

 

II etap - równoległy z I-szym

1.  Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w mieście Wałcz oraz w zlewniach Jeziora Raduń, Zamkowe, Strączno.

2.  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni już istniejących w miejscowościach:

    Rożewo,

    Chwiram,

    Karsibór,

    Strączno,

    Nakielno,

    Boguszyn.

3.  Budowa kanalizacji :

    Dzikowo,

    Gostomia,

4. Budowa oczyszczalni biologicznej                                                                          ,

    Strączno

·         Karsibór

 

 

Energetyka (elektryfikacja)

 

1.          Podstawowy, strategiczny kierunek działań: - zwiększenie pewności zasilania gminy poprzez dwustronny układ przesyłowy.Realizacja:

-         z linii 110 kV Mirosławiec - Czaplinek poprowadzić odgałęzienie do GPZ Wałcz.

2.  Po roku 2000 stworzyć możliwość utworzenia sieci małych elektrowni wodnych szczególnie na ciekach Łączących:

-         Jeż. Nakielno - Raduń,

-         Jeż. Busino Duże - Zdbiczno.

 

 Drogi

Rosnąca   gwałtownie    uciążliwość    komunikacyjnego    węzła    tranzytowego    o    znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, tak dla uczestników ruchu jak i dla miasta Wałcz narzuca konieczność idei budowy systemu obwodnic drogowych o wysokich parametrach technicznych i funkcjonalnych, zwłaszcza na północ od zabudowy miejskiej Wałcza.

Rozwiązanie tego problemu wymaga:

-         podjęcia odpowiednich decyzji na szczeblu centralnym i wojewódzkim,

-         opracowanie szczegółowego studium oraz projektu realizacyjnego.

Przewiduje się, że część budowy systemu obwodnic Wałcza obejmuje niektóre sąsiednie tereny wiejskie. W związku z tym wydaje się celowe podjęcie decyzji blokującej ruch gruntami rolnymi na ciągach przyszłych szlaków obwodnicowych.

Planuje się rozwój sieci utwardzonych dróg gminnych mających znaczenie lokalne dla poprawy dojazdu dzieci do szkół.

 

Usługi

W zakresie usług zakłada się następujące strategiczne kierunki rozwoju:

-         Zlokalizowanie specjalistycznych usług na rzecz obsługi ruchu turystycznego i tras komunikacyj- nych.

-         Utworzenie bazy dla innych usług specjalistycznych, wynikających z potencjalnych możliwości   rozwoju,   przy   wykorzystaniu   istniejących   terenów   oraz   istniejącego zainwestowania z wykorzystaniem miejscowych nadwyżek siły roboczej.

-         Wykształcenie usług hurtowych w dziedzinie handlu i dystrybucji niektórych artykułów spożywczych.

 

Aktywizacja miejscowego rynku pracy

Strategia zmierza do zaoferowania społeczeństwu gminy w bliskiej przyszłości miejsc pracy dla osób:

-         które utraciły pracę w rolnictwie

-         które na stałe muszą z rolnictwa odejść,

-         które utraciły pracę w mieście w wyniku powstałego tam bezrobocia.

Do zakładanych działań aktywizujących częściową restytucję oraz tworzenie nowych miejsc pracy w gminie należą:

 

a)  W zakresie rolnictwa:

-         odbudowa i rozwój funkcji rolniczej poprzez restrukturyzację GRSP,

-         uruchomienie   efektywnych   procesów   produkcyjnych   zgodnie   z   koncepcją organizacyjną programu restrukturyzacji,

-         rozwój  rolniczych  działów  specjalnych  o  wysokim  zapotrzebowaniu  na  siłę roboczą, związanych systemem kontraktacji z przemysłem rolno - spożywczym i spożywczym,

-         w niektórych indywidualnych gospodarstwach rolnych - wykorzystanie zasobów własnego  gospodarstwa  na  rzecz  innych,   pozarolniczych   form   działalności gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie usług rekreacyjnych (agroturystyka).

b)   W zakresie przemysłu, budownictwa i usług specjalistycznych:

-         dalszy rozwój istniejącego przetwórstwa rolno - spożywczego,

-         utworzenie nowych miejsc pracy w drobnym przemyśle lekkim (nastawionym głównie na zatrudnienie nadwyżek kobiecej siły roboczej), oraz uruchomienie produkcji materiałów budowlanych,

-         utworzenie nowych miejsc pracy w budownictwie i usługach na rzecz gminnego systemu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

-         kreacja miejsc pracy w  innych usługach  o  charakterze  specjalistycznym w zakresie:

-         obsługi ruchu turystycznego i tras komunikacyjnych,

-         usług o charakterze proekologicznym i rehabilitacyjnym,

-         usług   w   dziedzinie   handlu   hurtowego   i   dystrybucji   niektórych   artykułów spożywczych.

 

c)   Możliwości wykreowania miejsc pracy w systemie robót publicznych, zwłaszcza w zakresie niektórych elementów infrastruktury technicznej takich jak:

-         rekultywacja terenów  zdegradowanych  (po  „dzikich"  wysypiskach  śmieci  i wyrobiskach kruszyw mineralnych),

-         odbudowa     zdegradowanych     pod     względem     technicznym      systemów melioracyjnych i budowa nowych,

-         utworzenie małej retencji i regulacja rzek,

-         budowa i modernizacja niektórych elementów sieci drogowej;

-         budowa sieci gazowniczej oraz rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji;

-         inne drobne prace modernizacyjne.

 

d)   Wobec bardzo szczupłych zasobów pieniężnych miejscowej ludności, zakłada się:

-         wykorzystanie kapitału skumulowanego przez działające w gminie podmioty gospodarcze oraz przypływ poza lokalnych prywatnych środków kapitałowych,

-         wykorzystanie formalno - prawnych możliwości kredytowania preferencyjnego (preferencyjne linie kredytowe),

-         uruchomienie   systemowych  ulg   finansowych   (w  tym   fiskalnych)   z  tytułu podejmowania i rozszerzania produkcji materialnej i inicjowania nowych miejsc pracy   (wykorzystując   także   w  tym   zakresie   uprawnienia   gminnych   władz samorządowych),

-         w oparciu o istniejące przepisy formalno - prawne uruchomienie umów na roboty publiczne,

-         utworzeniu   sprawnej,   lokalnej   samoorganizacji   gospodarczej   promującej   i zabezpieczającej efektywne inicjatywy przedsiębiorczości i pobudzającej rozwój gospodarczy w gminie,

-         utworzenie w gminie stałej etatowej agendy promocyjno - marketingowej.

 

Przeciwdziałanie bezrobociu na drodze wielofunkcyjnego rozwoju wsi uwzględniające zasadę koncentracji podejmowanych działań w pierwszej kolejności powinno być zlokalizowane:

a)  we wsiach największych, wyposażonych w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną, w których koncentruje się, jednocześnie przeważająca część bezrobotnych gminy. Do wsi tych należą: Karsibór, Różewo, Szwecja. Dla wsi Karsibór, Różewo i Szwecja   należy    opracować    szczegółowe   programy    modernizacji    gospodarki    i infrastruktury technicznej,

b)  na obszarach o najwyższych walorach turystycznych w celu pobudzenia rozwoju funkcji turystycznej  gminy.  To  wsie:  Zdbice,   Szwecja,  Ostrowiec,  Głowaczewo,   Strączno, Nakielno. Zakłada się, że głównym mechanizmem regulacji rozwoju gospodarczego będzie rynek, jednakże dla osiągnięcia założonych w niniejszym programie celów niezbędne jest podjęcie działań interwencyjnych. Należy zaznaczyć, że wyżej wymienione działania nie powinny zastępować mechanizmów rynkowych, a jedynie korygować procesy przekształceń w gminie Wałcz.

 

Rozwój funkcji turystycznej

 

W hierarchii    funkcjonalnej przestrzennego zagospodarowania gminy Wałcz   uznaje się, że

funkcja turystyczna zajmuje druga lokatę. Jest to funkcja, która w perspektywie spełni bardzo

ważną rolę w aktywizacji gospodarczej, a jej wielkoprzestrzenny i interdyscyplinarny charakter,

może stać się „kołem zamachowym" dla rozwoju różnych branż i usług nie tylko w gminie ale i

na terenach sąsiednich (gminy: Tuczno, Mirosławiec, Jastrowie, Szydłowo, Borno Sulinowo i

inne).

Teza główna - podstawą wykorzystania obszaru gminy pod względem turystycznym jest

turystyka kwalifikowana (czynna), zaś w ograniczonym stopniu rekreacja

pobytowa.

 

Główne kierunki działań.

-         restrukturyzacja   i    modernizacja   istniejących   elementów   zagospodarowania turystycznego,    zwłaszcza   w   aspekcie   wymogów   ochrony    środowiska   i dostosowanie standardu oraz wyposażenia pod wymogi turysty „europejskiego" niezależnie od formy własności,

-         wyprzedzające    przygotowanie    odpowiedniej    infrastruktury    na    obszarach predestynowanych   i   przewidzianych   do   wprowadzenia   nowych   elementów zagospodarowania turystycznego,

-         podjęcie działań zmierzających do udostępnienia terenów pod potrzeby   funkcji turystycznej a zarządzanych przez różne podmioty (ALP, ANR, WP, PZW itp.),

-         preferowanie     inwestowania     w     budowę     zróżnicowanej     standardowo     i wielkościowe bazy hotelarsko - wypoczynkowej w sąsiedztwie głównych węzłów i    dróg    komunikacyjnych    (tranzytowych)     oraz    obiektów    obsługi    tras komunikacyjnych o pełnym programie usługowym,

-         rozwijanie sieci gospodarstw agroturystycznych jako bazy całorocznej

-         rozwijanie taniej bazy pensjonatowej i gastronomicznej typu rodzinnego.

 

Główne obszary penetracji turystycznej

Wyróżnia się dwie jednostki funkcjonalno - przestrzenne i geograficzno - przyrodnicze wskazane do rozwoju funkcji turystycznej

a)   Jednostka środkowo - zachodnia z lasami i zespołem jezior w mezzoregionie „Pojezierza Wałeckiego" J. Betyń, J. Smolno, J. SmolnoWielkie, J. Zielno, J. Kacze, J. Nakielno,         J. Strączno, J. Raduń, J. Zamkowe oraz J. Drzewoszewskie, J. Bobkowo, J. Głębokie,          J. Piecnik, J. Rakowe i miasto Wałcz jako rejonowe centrum obsługi ruchu turystycznego „Ziemi Wałeckiej". Przewaga turystyki stacjonarnej.

b)   Jednostka północno - wschodnia stanowiąca zlewnię rzeki Gwdy, będąca częścią obszaru mezzoregionu   „Równina  Wałecka",   z  obszarami  leśnymi  i   zbiornikami   wodnymi  w zlewniach  cząstkowych  rzek Dobrzycy,  Piławy,  Rurzycy  i  Płytnicy  wraz  z  obszarem umocnień Wału Pomorskiego i jeziorami:  J. Businowo, J. Nadarzyce, J. Dobre,                 J. Zdbiczno, J. Smolno, J. Łubianka, J. Ostrowskie, J. Łabądzkie, J. Krępsko Małe,              J. Krępsko Długie, J. Trzebieszki, J. Krępsko Górne, J. Krępsko Średnie, J. Dąb, J. Żabie, J. Łachotka. Przewaga form turystyki aktywnej - wędrownej.

Obie jednostki turystyczne swoim zasięgiem wychodzą poza granice administracyjne gminy Wałcz, jak również przechodzą na teren woj. zachodniopomorskiego. W strategii rozwoju funkcji turystycznej zakłada się, że powyższe jednostki oraz ich elementarne obszary nie powinny między sobą konkurować, ale uzupełniać się programem zagospodarowania i oferowanym produktem turystycznym. Wymaga to opracowania docelowego, szczegółowego programu obsługi i zagospodarowani dopasowanego do zrównoważonego rozwoju produktu turystycznego, uwzględniającego    uwarunkowania    i    wymogi    w    poszczególnych    podobszarach    i    w zagospodarowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że rozwój omawianej funkcji następuje na obszarze

wskazanym do prawnej ochrony (postulowane utworzenie parku krajobrazowego o pow. ca 25 tyś. ha, z licznymi rezerwatami, w tym nowoprojektowany rezerwat krajobrazowy „Dolina

Rurzycy" ca 2000 ha).

 

Szczególne formy zagospodarowania turystycznego gm. Wałcz.

Zróżnicowanie funkcjonalno - przestrzenne  i  odmienny  charakter wydzielonych jednostek zagospodarowania   turystycznego   wpływa   na   zróżnicowanie   działań   w   odniesieniu   do określonych form turystyki w gminie Wałcz.

W jednostce środkowo - zachodniej z główną dominantą jaką jest jezioro - rezerwat „BETYŃ" winno preferować się rozwój nieagresywnych form turystyki stacjonarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska (zalecenia zawarte są w dokumentacji „Plan ochrony rezerwatu").

Preferowanymi formami dla tego akwenu powinno stać się żeglarstwo i kajakarstwo, zarówno

turystyczne jak i sportowe, przy całkowitym zakazie uprawiania sportów motorowodnych. Na szczególną uwagę  zasługują działania  zmierzające  do     odtworzenia  „Wałeckiej   Pętli Krajobrazowej" poprzez poprawę spławności szlaku krajobrazowego jeż. Raduń - Nakielno oraz utworzenie nowego szlaku jeż. Betyń do jeż. Roduńskiego poprzez jeż. Sumie, Szudno, Szudno Wielkie, Zielno.

Odrębnym zagadnieniem wychodzącym poza ramy niniejszego opracowania jest sprawa rozwoju bazy turystycznej i różnych form turystyki i sportów wodnych na jeziorach Raduń i Zamkowe, położonych w granicach administracyjnych m. Wałcz Podstawowym problemem warunkującym wykorzystanie powyższych akwenów jest rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i poprawa stanu czystości wód, od której zależy perspektywiczne zagospodarowanie turystyczne. W jednostce turystycznej północno - wschodniej preferuje się rozwój turystyki aktywnej -wędrownej, głównie w oparciu o rzeki przepływające przez jej obszar. Są to rzeki o charakterze rzek górskich nadające się do uprawiania szczególnych form turystyki wodnej jakimi są spływy różnymi jednostkami pływającymi, począwszy od kajaków - poprzez spływ pontonami do spływu tratwami. Podstawowym uwarunkowaniem jest utrzymanie rzek Piławy, Dobrzycy w I -szej klasie czystości wód.

Szczególną formę zagospodarowania i wykorzystania turystycznego przewiduje się dla rzeki

Rurzycy,   z   uwagi   na   jej    niepowtarzalne,   unikatowe   walory,    które   zadecydowały   o projektowanym objęciu ochroną prawną całej doliny i utworzenie Rezerwatu „Doliny Rzeki

Rurzycy".   W   tym   przypadku   mamy   do   czynienia   z   faktem   podporządkowania   funkcji turystycznej  funkcji  ochronnej.  Zagospodarowanie tej  części jednostki powinno wynikać z ustaleń zawartych w Projekcie Ochrony Rezerwatu.

Na uwagę zasługuje również reaktywowanie turystyki pieszej na obszarze Wału Pomorskiego

„Szlak Zdobywców" i utworzenie szlaku kajakowego  im. Jana Pawła IIgo.

 

Opracowanie listy zadań, do zrealizowania wynikających według hierarchii ważności

 

W czasie spotkań powołanej specjalnie w celu przygotowania Planu Komisji ds. Rozwoju lokalnego dokonano oceny wszystkich proponowanych inwestycji według zaprojektowanych wcześniej i zatwierdzonych kryteriów. W czasie dokonywania oceny korzystano z opracowanych wcześniej i przygotowanych przez pracowników Urzędu, tabel zawierających dostępne informacje o proponowanych do realizacji inwestycjach. Wyniki tej punktacji pozwoliły na dokonanie i uzasadnienie wyboru najważniejszych inwestycji dla gminy z uwzględnieniem aktualnych możliwości finansowych.

Sam proces oceny przebiegał zgodnie z przyjętymi procedurami. W procesie oceny uczestniczyli również konsultanci Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

Najwyżej punktowane były właśnie inwestycje, przyciągające największa ilość środków finansowych z zewnątrz lub takie które mimo, iż są obecnie planowane do realizacji z własnych środków, mają jednak możliwość uzyskania dofinansowania w kolejnych latach, przede wszystkim ze źródeł funduszy strukturalnych UE. Kolejnym ważnym kryterium była poprawa warunków życia jak największej liczby mieszkańców gminy oraz poprawa poziomu usług oświatowych. Inwestycje spełniające wszechstronnie te kryteria uzyskiwały największa liczbę punktów. Pozostałe inwestycje nie mogły uzyskać takiej oceny przede wszystkim ze względu na znaczne angażowanie środków budżetu gminy. Szczegółowe zestawienie wyników oceny przedstawiono poniżej.

 

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy do planu inwestycyjnego zostały zaliczone wszystkie zaproponowane w pierwszej edycji planu inwestycje:

 

1. KOD ZADANIA 01/2004 

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacje sieci wodociągowej

2. KOD ZADANIA 02/2004 

Nazwa zadania: Zakup samochodu marki Lublin   

3. KOD ZADANIA 03/2004 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Chwiram-Strączno oraz budowa chodnika w Dzikowie               

4. KOD ZADANIA 04/2004 

Nazwa zadania: Inwestycje w dziale Administracja Publiczna             

5. KOD ZADANIA 05/2004 

Nazwa zadania: Modernizacje budynków oświatowych     

6. KOD ZADANIA 06/2004 

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Lubnie  

7. KOD ZADANIA 07/2004 

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Chwiramie             

8. KOD ZADANIA 08/2004 

Nazwa zadania: Zakup komputerów dla GOPS    

9. KOD ZADANIA 09/2003 

Nazwa zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w Wiesiółce             

10. KOD ZADANIA 10/2003 

Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubnie               

11. KOD ZADANIA 11/2004 

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków na trasie Chwiram-Gostownia-Dzikowie               

12. KOD ZADANIA 12/2004 

Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nakielnie               

13. KOD ZADANIA 13/2004 

Nazwa zadania: Inne inwestycje w zakresie wodociągowania i kanalizacji             

14. KOD ZADANIA 14/2006 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Dobino-Przybkowo         

15. KOD ZADANIA 15/2006 

Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowych

16. KOD ZADANIA 16/2006 

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacyjnych Karsibór -Kłębowiec           

17. KOD ZADANIA 17/2004 

Nazwa zadania: Porozumienie z powiatem na budowę zatoki autobusowej      

 

Cześć środków na realizację inwestycji będzie pochodzić z budżetu gminy, jednak szczególną wagę w procesie priorytetyzacji położono na te inwestycje, które z racji skali i zgodności z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będą miały możliwość pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Warunkiem ich pozyskania jest zapewnienie wkładu własnego, który najczęściej będzie wynosić 25% kosztów kwalifikowanych projektu.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-04-25 13:42:44
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2005-04-25 13:42:44 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160298