Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2005:
UCHWAŁA nr XXIX/138/05 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz

UCHWAŁA    nr XXIX/138/05

Rady Gminy w Wałczu

z  dnia 27 stycznia 2005 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz

Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt. 1, art.22 i art.40 ust.2 pkt.1,art.41 ust.1, art.42, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Wałcz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wałczu Nr XXXV/32/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku .Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący   Rady

inż. Edward Ogrodowski

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-07-14 10:25:34
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2005-07-14 10:25:34 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 159997