Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organy:
Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady:

 

Przewodniczący Rady Gminy
DARIUSZ  SZAŁOWIŃSKI  
Wiceprzewodniczący

Guzowski Florian

Radni


Biernat Tadeusz

Cybulska Agnieszka

Gąsiorowski Robert

Kurowski Jan

Leśniak Marian

Piaskowska Aldona

Rup Witold

Szatkowski Adrian

Tunkiewicz Teresa

Uran Jan

Walczak Sylwia

Wieczorek Krzysztof

Wojdyła Bogusława

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-11-15 22:30:47
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-01-13 11:08:02 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160298