Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Gminy:
Budżet 2008 - PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2007

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 15.11.2007 r.

 

Projekt Uchwały Rady Gminy w Wałczu w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na rok  2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.86 ust. 1, art. 165 ,  art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik nr 1 i 12) w wysokości-  29.700.000 zł.
Z tego :
a) dochody bieżące - 28.793.000 zł.
b) dochody majątkowe-      907.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (załącznik nr 2 i 12) w wysokości - 29.700.000 zł.
Z tego:
a) wydatki bieżące - 23.819.355 zł.
b) wydatki majątkowe -   5.880.645 zł.

§ 3 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości 600.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości       - 100.000 zł.
2)celową w wysokości        - 105.000 zł.
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  -     5.000 zł.
b) zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych gminy dla Organizacji Pozarządowych jako zabezpieczenie wkładu własnego w programy miękkie finansowane w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej     - 100.000 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 138.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (załącznik 10) w wysokości:
-  dochody – 20.200 zł.
-  wydatki – 20.200 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  - 50.000 zł,
2)wydatki  - 50.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.Ustała się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy (załącznik 13) w wysokości – 153.700 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie     700.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2007-12-07 13:31:19
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2007-12-07 13:31:44 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku
 Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK
 Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK
 Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU
 Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NA
 Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2008 ROKU
 Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.
 Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku
 Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku
 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
 Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU
 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały - Wydatki budżetu gminy w 2008 roku
 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały - Dochody – podział według źródła pochodzenia
 Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzień 31 października 2007 roku.
 Mienie - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2008 - 2009
 Informacja O budżecie Gminy Wałcz na 2008 rok
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160427