Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Informacje:
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2005 r DO 31.12.2005 r. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU

Wałcz dnia 16.02.2006 r.

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2005 r DO 31.12.2005 r. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu realizuje zadania w oparciu o ustawy o pomocy społecznej , świadczeniach rodzinnych i o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Na realizację swoich zadań w 2005 roku posiadał budżet w wysokości........................................................ 5.137.730,00.

z czego na zadania zlecone środki wynosiły  3.602.383,00

środki na zadania własne 741.540,00

dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin. 793.807,00


I. W ramach zadań zleconych dotacje i wydatki kształtowały się następująco:

Dział 852 rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.


Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 85212 wynosiły 3.438.810,00

zostały wydatkowane w kwocie 3.431.698,98

niewykorzystana część dotacji czyli  7.111,02

została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego .

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

-Zaliczka alimentacyjna 135.430,00

liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne- 107

liczna zaliczek alimentacyjnych – 643

- Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3.146.658,98

w tym:

1. zasiłki rodzinne – 1.135.311,-

2. dodatki do zasiłków rodzinnych- 1.635.855,98 w tym:

 • z tyt. urodzenia dziecka - 43.000,-

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -266.164,-

 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania - 9.653,-

 • samotnego wychowywania dziecka – 842.969,-

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –45.100,-

 • rozpoczęcia roku szkolnego – 155.430,-

 • podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 172.640

 • wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –100.900,-

3. Świadczenia opiekuńcze – 375.492,00 w tym:

 • świadczenia pielęgnacyjne - 158.340,-

 • zasiłki pielęgnacyjne - 217.152,-

-Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

opłacane za niektórych świadczeniobiorców  48.895,64.

Opłacano składki za 31 osób.

Razem środki finansowe wydatkowane w 2005 r. na świadczeniobiorców wyniosły

- 3.330.984,62 zł

Środki przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wypłatę zaliczek alimentacyjnych to 3% środków wydatkowanych na świadczeniobiorców i wyniosły- 99.314,36 a obejmowały:

Wynagrodzenia osobowe pracowników  60.000,00

( trzy osoby)

Składki na ubezpieczenie społeczne  8.104,36

Składki na fundusz pracy  1.100.00

Zakup materiałów i wyposażenia  9.000,00

( art. biurowe, zwłaszcza tusze do drukarek, toner do kserokopiarki.

skoroszyty, segregatory, papier ksero, licencja na program komputerowy –świadczenia rodzinne, drukarka i oprogramowanie Office)

zakup energii  1.480,00

(opłata za energię elektryczną i wodę)

zakup usług zdrowotnych  179,00

(badania okresowe 2 pracowników)

zakup usług pozostałych  16.790,00

(koszty bankowe, ochrona pomieszczeń GOPS w systemie-ASTRA, ochrona wartości pieniężnych –STEKOP, opłata za energię cieplną, opłata za sprzątanie pomieszczeń biurowych, należność za udział 3 pracowników w szkoleniu dotyczącym świadczeń rodzinnych, zakup znaczków pocztowych, należności za usługi prawne,

telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości stałych)

podróże krajowe służbowe  500,00

ZFŚS  2.161,00


Dodatkowo GOPS otrzymał dotacje celową z rezerw celowych budżetu państwa na :

Wydatki na zakupy inwestycyjne  1.400,00

( zakupiono drukarkę i oprogramowanie Office)Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan w w/w rozdziale wynosił   16.414,00

Wydatki  14.810,36

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego  1.603,64

Z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 35 osób, liczba składek – 358, koszt – 8.633,-

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 16 osób, liczba składek – 173, koszt – 6.177,-

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.


Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił  147.159,00

Wydatki   137.544,69

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego  9.614,31

Zasiłki stałe wypłacane były 63 osobom , liczba świadczeń ogółem – 583,

Kwota świadczeń – 137.544,69.II. ZADANIA WŁASNEDział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne


Plan  803.682,00

w tym:

 • 403.682,00 zł to dotacja na realizacje własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na zasiłki okresowe.

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 260.720,90, nie wykorzystane środki tj. –142.961,10 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie okresowe wyniosła – 483

a liczba świadczeń –2326.

 • 400.000,00 –zł to kwota zaplanowana na zasiłki własne, została wydatkowana w wysokości – 349.008,41 zł z czego:

8.097,66 zł –zakup materiałów i wyposażenia-doposażenie punktu żywieniowego w szkole podstawowej w Szwecji ( zakup 2 termosów, szafki przelotowej, zestaw umywalkowy i 3 zestawy zlewozmywakowe)

6.378,12 zł - środki na zakupy inwestycyjne , zakup zmywarki do szkoły w Szwecji.

947,54 zł - to środki z których opłacona była składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

97.735,66 zł - to środki przeznaczone na dożywianie w ramach programu Posiłek dla potrzebujących.

16.064,19 zł – środki własne zaangażowane w zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym.

219.785,24 zł - to środki wydatkowane na zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki celowe specjalne. W ramach tych zasiłków udzielono pomocy na zakup żywności ( wydano 346 bonów na żywność), odzieży, opału, leków, opłatę czynszu za mieszkanie, opłatę za wodę, energię elektryczna, za pobyt w schronisku dla bezdomnych ( 6 osób bezdomnych ), opłata za bilety kredytowane ( 1 bilet ) pokrycie kosztów związanych z leczeniem, wydatki na pokrycie kosztów pogrzebów ( 2 pogrzeby).


Dział 852 rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej


Zaplanowane środki finansowe na pokrycie działalności ośrodka pomocy społecznej w 2005 roku wynosiły – 500.665,00 zł z czego – 204.125,00 zł to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Łącznie wydatki w 2005 r. wyniosły - 473.093,98 zł a w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:


1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 374.918,66

§ 4010-1 - 145.983,86

§ 4010-3 –139.000,00

§ 4040-1 -12.437,73

§ 4040-3 - 11.500,00

§ 4110-1 -35.174,35

§ 4110-3 - 23.000,00

§ 4120-1 –3.822,72

§ 4120-3 -4.000,00


2. wydatki bieżące ogółem – 72.314,32 zł

§ 3020-1 - 2.040,00 -odzież ochronna dla trzech pracowników socjalnych


§ 4170-3 - 3.900,00 - wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy

zlecenia za wykonanie archiwizacji dokumentacji GOPS


§ 4210-1 - 7.455,60 - zakup środków BHP dla pracowników, zakup art.

§ 4210-3 -7.000,00 - biurowych ( papier ksero, skoroszyty, segregatory, tusze

do drukarek, toner do kserokopiarki) prenumerata-

Rachunkowość budżetowa , Dziennik Ustaw,

Rzeczpospolita, zakup europalet do magazynu spo-

żwczego, zakup paliwa w celu rozwiezienia żywności na

terenie gminy, zakup materiałów budowlanych w celu

przystosowania garażu na magazyn przemysłowy, zakup

środków czystości.


§ 4260-1 -1.667,52 -zakup energii elektrycznej i wody


§ 4270-1 322,35 - przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa

§ 4270-3 -1.000,00 centralki telefonicznej, naprawa serwera i stacji roboczej.


§ 4280-1 - 538,00 -badania okresowe pracowników GOPS i 4 pracowników

zatrudnionych na podstawie umowy z PUP –

o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych


§ 4300-1 -35.499,15 - zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna, obsługa

bankowa, informatyczna , usługi telekomunikacyjne,

sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za usługi

ochroniarskie, za szkolenia pracowników, za ogrzewanie

pomieszczeń GOPS, abonament radiowy, usługi drukarskie

i introligatorskie, wywóz nieczystości stałych,


§ 4410-1 - 809,70 - delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników

§ 4410-3 -500,00 i na wywiady środowiskowe.


§ 4430-1 – 357,00 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek


§ 4440-1 -2.905,00 -odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4440-3 –3.000,00


§ 6060-1 19.956,00 -wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup chłodni do magazynu

żywnościowego w celu zabezpieczenia żywności pochodzą-

cej z Pilskiego Banku Żywności jak również żywności poch-

dzącej z darów.
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


W rozdziale tym zaplanowano kwotę   45.000,00 zł

Wydatki w 2005 roku wyniosły  21.800,18 zł

Z wydatkowanej sumy:

  • 2.873,70 zł - to opłaty za usługi opiekuńcze opłacane za 2 osoby

- 18.926,48 zł - to opłaty za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej .DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność


Plan w rozdziale 85295 wynosił   186.000,00 zł

Była to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.

Dotacja została zrealizowana w 100% i wydatkowana w 100%.


Ogółem w 2005 roku na dożywianie została przeznaczona kwota –283.736,- zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia  984 osoby,

Liczba świadczeń  152.270

Liczba rodzin korzystająca z tej formy pomocy  457Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.


Ogółem w 2005 roku liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła :


wyszczególnienie

Liczba osób którym decyzja przyznano świadczenia

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych

1445

896

3686

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych

63

61

184

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych

1430

883

3660

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem

x

572

2437

W tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej

x

6

11Pomocy udzielono miedzy innymi z takich powodów jak:Powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin • z powodu ubóstwa.........................................................641

 • bezdomności.................................................................9

 • potrzeby ochrony macierzyństwa.................................12

 • bezrobocia...................................................................583

 • niepełnosprawności.....................................................86

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby.................................166

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gosp. dom................156W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy rodzinom z terenu gminy Wałcz dostarczając żywność pochodzącą z Pilskiego Banku Żywności, którego Gmina Wałcz jest członkiem. Łączna ilość żywności wydanej podopiecznym wyniosła ponad 43 tony o wartości – 120.173,- zł

Ponadto GOPS Wałcz nawiązał współpracę z niemiecką organizacją S.A.D.e.V Rahden Sanitats und Auslandsdienst e.v. W ramach tej współpracy dostarczana jest zwłaszcza żywność , w dużym stopniu artykuły firmy HIIP przeznaczone dla dzieci. Łącznie niemiecka organizacja w 2005 roku dostarczyła 47,7 ton różnych artykułów .

Żywność trafiła do 1118 rodzin oraz 9 szkół na terenie Gminy Wałcz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 09.2005 do 31.12 2005 r. zatrudniał przy wykonywaniu robót publicznych 4 bezrobotne osoby. PUP dokonywał zwrotu kosztów poniesionych przez GOPS na wynagrodzenia w wysokości 850,00 zł

miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

W 2005 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 938 wywiadów środowiskowych rozpoznając lub aktualizując informacje o sytuacji materialno-bytowej rodzin aby w razie konieczności udzielić im odpowiedniej formy pomocy.

 
informacje wprowadził:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Marca 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 159997